CDA stelt schriftelijke vragen aan het college over ontwerp Garderenseweg

Afgelopen tijd hebben verschillende bewoners van de Garderenseweg ons benaderd met de boodschap dat 90% van de bewoners grote bezwaren heeft tegen het geplande ontwerp voor de renovatie van de Garderenseweg. Ondanks de verschillende burgerparticipatiemomenten is er onder hen geen draagvlak voor de geplande veranderingen en voelen velen zich niet gehoord. Met name het verdwijnen van veel parkeerplaatsen en het verdwijnen van stukken voetpad baren veel bewoners zorgen.

Vragen van de CDA fractie aan het college:

Volgens het ontwerp gaan 19 van de 37 parkeerplaatsen verdwijnen. Vindt het college dat verantwoord gezien de nu al behoorlijke parkeerdruk aan de Garderenseweg en omliggende straten als bv. de Jacob Catsstraat?Volgens de Raadsbrief m.b.t. besluit VO Garderenseweg blijkt uit meting van de parkeerplaatsbezetting dat het aantal parkeerplaatsen wel verminderd kan worden. Hoe is dit gemeten, en op welke data en welke tijdstippen?Op twee weggedeelten gaat het voetpad verdwijnen. Het college stelt voor dat bewoners zelf vrijwillig grond kunnen afstaan aan de gemeente voor de realisatie van een veilig voetpad. Hoeveel bewoners zouden grond moeten afstaan voor de realisatie van het voetpad en hoeveel bewoners hebben inmiddels aangegeven dat te willen doen?Veel bewoners voelen zich, ondanks 3 burgerparticipatiemomenten, niet gehoord en er is geen draagvlak is voor het voorgestelde ontwerp. Hoe is dit mogelijk en welke lessen trekt het college hieruit voor volgende burgerparticipatietrajecten?
Bovengenoemde vragen zullen tijdens de commissie Ruimte van 12 september 2016 door het college beantwoord worden.

Namens de CDA-fractie,
Jan van Meerveld

CDA houdt Stenenkamerseweg open

Donderdag stond het veelbesproken verkeersplan Steenenkamer op de agenda. Als CDA hebben we dit plan met een positieve houding bekeken. Het is veel beter dan de oorspronkelijke plannen. De bewoners van Steenenkamer hebben hun stem toen stevig laten horen en mede daardoor lag er nu een uitgebreid integraal verkeersplan voor Steenenkamer op tafel. De bewoners hebben hierin dus veel bereikt en als CDA hebben we hen ook altijd gesteund. Er lag dus een mooi uitgebreid plan op tafel wat forse investeringen gaat vergen, maar het kon volgens ons nog veel beter. Daarop hebben we ons afgelopen donderdag ingezet. En met resultaat.

Stenenkamerseweg
Een van de maatregelen in de collegeplannen was maatregel B: het afsluiten van de Stenenkamerseweg voor (auto)verkeer. Wij zijn hier altijd heel kritisch op geweest. Kijkend naar het verkeer wat nu op de Stenenkamerseweg rijdt, ís er helemaal geen overlast. Ook is die afsluiting helemaal niet nodig om andere, wel noodzakelijke verkeerswijzigingen in het gebied door te voeren, die kunnen prima doorgang vinden. Bovendien is het ook slecht voor aan- en omwonenden van de Stenenkamerseweg. Zij lieten hun stem horen en haalden maar meer dan 500 handtekeningen op tegen afsluiting. Mensen willen niet aan een doodlopende weg wonen, het is slecht voor de ondernemers aan deze straat, het zorgt voor langere aanrijtijden voor nooddiensten, etc. tal van redenen om niet akkoord te gaan met afsluiting. Wij hebben een amendement opgesteld om deze afsluiting uit het plan te halen. Dankzij het mede-ondertekenen van de ChristenUnie en Gemeentebelangen haalde dit amendement het met 10 tegen 9 stemmen. De Stenenkamerseweg wordt dus niet afgesloten.

Pendelend vrachtverkeer van/naar Ermelo
Een ander pijnpunt voor ons is het vrachtverkeer wat van Ermelo door Steenenkamer naar Nulde rijdt. De wegen zijn hiervoor helemaal niet geschikt, het servies rammelt bij de mensen thuis in de kasten met al die zware vrachtwagens, en het is ook nooit de bedoeling geweest dat op deze wegen in Steenenkamer-noord zwaar vrachtverkeer zou rijden. Het weren van vrachtverkeer is niet zomaar iets wat je met een simpele maatregel oplost, het is het verstandigst om dit samen met Ermelo op te lossen. Daarom dienden wij een motie in, mede-ondertekend door de SGP, waarin wij het college opdroegen te onderzoeken hoe het vrachtverkeer hier geweerd, gereguleeerd, en/of sterk ontmoedigd kon worden. Deze motie kreeg brede steun.

Fietspaden
Behalve ons amendement over de Stenenkamerseweg was er nog één amendement, dat van de SGP voor vrijliggende fietspaden voor de Zuiderzeestraatweg (vanaf de kruising Vanenburgerallee tot de Waterweg). Dit amendement haalde werd ook aangenomen, met onze steun. Ondanks de ontmoedingingsmaatregelen zal op de Zuiderzeestraatweg (vracht)verkeer blijven, met name van Keizerswoert richting Nulde, maar ook bijvoorbeeld naar de kalvergierinstallatie aan de Knardersteeg.. Het is daarom belangrijk hier een veilig fietspad naast te hebben liggen, en bovendien voorkomt dat dat fietsers het gevaarlijke kruispunt Vanenburgerallee/Kuiterweg over moeten steken. Een motie van WijPutten voor de aanleg van een fietspad van de Vanenburgerallee naar de Mariahoeven hebben we eveneens gesteund.

Al met al was het een effectieve avond voor het CDA. De raad was besluitvaardig en zich niet met een kluitje in het riet laten sturen. Waar wij trots op mogen zijn is dat dankzij ons de Stenenkamerseweg niet wordt afgesloten en dat er een specifiek onderzoek komt naar het vrachtverkeer in Stenenkamer-noord. Wij wisten, als oppositiepartij, steun te krijgen voor deze plannen, en alle plannen van andere partijen die wij steunden zijn ook aangenomen.

En nu begint het pas echt: de uitvoering van de plannen. Wij wensen het college hierbij veel wijsheid en succes.

Behoud korenmolen ‘t Hert

Tijdens de behandeling van de kadernota 2017-2020 heeft de fractie van het CDA een motie ingediend om te onderzoeken of de gemeente korenmolen ‘t Hert over kan nemen. De huidige eigenaren van dit rijksmonument zijn het “gedoe” rond subsidieaanvragen zat en mede daarom wil men er vanaf. Zoals een boerenwijsheid zegt “het land van je buurman is maar eenmaal te koop” dus zou je zeggen, pak die kans!

Korenmolen ‘t Hert, vernoemd naar het wapen van de gemeente, bepaald al vele eeuwen het beeld van ons dorp. Rond 1700 moet de eerste voorganger van de huidige molen al gebouwd zijn. Door brand is deze en een volgende voorganger verloren gegaan, maar in 1899 is de huidige versie gebouwd en nog steeds in actie. De provincie heeft molens hoog in het vaandel dus de oproep was om daar te gaan lobbyen en vervolgens met een voorstel naar de raad te komen of het haalbaar is om de molen aan te kopen en wat de kosten en mogelijke financiële ondersteuning van derden (zoals provincie) zouden zijn.

Helaas mag het zo ver (nog?) niet komen. Het voorstel was mede met Gemeentebelangen ingediend, maar verder liet alleen de CU de deur nog wat open door een discussie in het najaar bij cultuurhistorie aan te gaan. De overige partijen (WP, SGP, VVD) zien het niet als gemeentelijke (kern)taak. Maar zou Putten dan de enige gemeente zijn die “zo gek” zou zijn om dit te doen? Een snelle zoekactie op internet noemt een enorme lijst aan gemeenten die een molen aangekocht hebben, zodat die historie voor de toekomst verzekerd is. Voorbeelden zijn: Sleen, Rucphen, Goes, Maasgouw, Ede, Rotterdam, Utrecht, Bronckhorst, Buren, Beneden-Leeuwen, Culemborg, Doetinchem, Oosterwijk, Nunspeet, etc, etc, etc…

Robert Olthuis
Fractievoorzitter CDA Putten

CDA Putten bezoekt Kwekerij Aart Petersen

Voorafgaand aan onze fractievergaderingen brengen we geregeld een werkbezoekje om te ondervinden wat in Putten leeft. Vorige keer brachten we een bezoekje aan SDC, nu bezochten we de oer-Puttense kwekerij van Aart Petersen aan de Stenenkamerseweg.

Onder het genot van een kop koffie bespraken we in de kantine wat deze ondernemer zoal bezighoudt, waarbij natuurlijk ook het verkeersplan Steenenkamer ter sprake kwam. Petersen uitte zijn zorgen over wat een afsluiting van de Stenenkamerseweg voor gevolgen zal hebben voor zijn kwekerij, hij zou dan veel moeilijker te bereiken zijn voor klanten en vooral voor toeleveranciers. In het gesprek kwamen een paar goede opties ter sprake waarbij wij aangaven dat voor het CDA nut en noodzaak van een afsluiting van de Stenenkamerseweg nog zeker niet bewezen is.

Toen het weer buiten weer opklaarde, deden we een rondje over de kwekerij. Begonnen met het verkopen van stekjes vanuit het ouderlijk huis is het uitgegroeid tot de grote kwekerij die het nu is. We namen onder andere een kijkje in de nieuwe workshopruimte en langs al het groen: de fruitbomen, vaste planten, tuinplanten, planten voor in de moestuin etc. Nu we er toch waren namen verschillende fractieleden de gelegenheid te baat om gelijk even advies in te winnen welke planten het goed zouden doen in hun eigen tuin. Zo was het in allerlei opzichten een vruchtbaar werkbezoek.

Fractie brengt werkbezoek aan SDC

Op maandag 9 mei heeft de CDA fractie voorafgaand aan de reguliere fractievergadering op maandag een werkbezoek gebracht aan voetbalvereniging SDC Putten. Doel was om de vorderingen van de nieuwbouw te bekijken en een uitleg te krijgen van de bouw en de financiering.

De fractie werd hartelijk ontvangen door voorzitter Albert de Bruin en andere bestuursleden en betrokkenen bij de nieuwbouw. Voorzitter De Bruin gaf aan dat hij blij was om te zien dat de politiek niet alleen in verkiezingstijd betrokken is en langs komt om de ontwikkelingen met eigen ogen te bekijken. Die mening delen wij van harte en dat zullen wij dus ook blijven doen. Aan de hand van een presentatie werd de status van de nieuwbouw en de financiële dekking van het geheel uitgelegd. Ook de getoonde 3D animatie van het hoofdgebouw (zodra het straks klaar is) gaf een goede indruk waar alle broodnodige kleedkamers komen en hoe de bezoekers straks vanaf het balkon op het hoofdveld en op het kunstgrasveld kunnen kijken. Er ontstond nog een goede discussie over de komende veranderingen in de manier van subsidiëren van (sport)verenigingen. Er zijn wederzijds twijfels hoe dit straks gaat functioneren. Er lijkt een grote administratieve last voor zowel vereniging als gemeente te ontstaan. Het voorstel moet uiteraard nog helemaal in de raadscommissie en vervolgens in de gemeenteraad behandeld worden, dus er staat nog niets in beton gegoten.

Robert Olthuis
Fractievoorzitter CDA Putten

ALV CDA Putten op woensdag 20 april 2016

Op woensdag 20 april houdt het CDA Putten haar Algemene ledenvergadering. De vergadering wordt in de Aker gehouden en begint om 20.00 uur.

Dit keer staat de vergadering, na het huishoudelijk gedeelte, geheel in het teken van de plaatselijke politiek. De fractie zal u meenemen in onderwerpen die momenteel actueel zijn, maar u krijgt ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan de fractie.

Ook niet CDA-leden zijn na het huishoudelijk gedeelte (vanaf 20:45 uur) van harte welkom om deel te nemen aan de discussie. We hopen weer op een hoge opkomst!

Goed Nieuws – Samenwerking Loont!

Er wordt nog wel eens negatief gedaan over regionale samenwerking binnen het RNV verband. Met name lokale partijen zijn daar debet aan, maar ook de raden van Ermelo en Harderwijk zijn zeer kritisch. Wij als CDA Putten zijn altijd voor positieve samenwerking geweest. En als dat goed kan binnen de huidige RNV, dan is dat prima!

Een onbekend maar zeer waardevol onderdeel van samenwerking is het bureau Leerlingzaken en het RMC = Regionaal Meld- en Coordinatie functie. Dat gaat over het tegengaan van schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten. Dat wordt al jaren tot volle tevredenheid gedaan en het werpt zijn vruchten af. Er wordt steeds minder verzuimd en er zijn steeds meer jongelui die een startkwalificatie halen, d.w.z. een diploma op minimaal MBO niveau 2. Het is logisch dat  een startdiploma tot veel meer kans op werk leidt, terwijl bij voortijdig schoolverlaten er grote kans op sociaal mislukken en criminaliteit bestaat.

Minister Bussemaker heeft onlangs bekend gemaakt dat onze regio op plaats 3 staat v.w.b. het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Het aantal VSV’ers is met 15 % teruggedrongen. Slechts 1.3% van de jongelui in onze regio verlaat de school zonder startkwalificatie. Dat gaat helaas nog wel om 228 jongelui en elke jongere die zo van school verdwijnt is er een te veel. Deze positieve lijn moet doorgezet worden.

Ons CDA verkiezingsprogramma noemt ook nadrukkelijk het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Daarom kunnen we met gepaste trots melden dat het de goede kant op gaat in onze regio, dankzij ook de scholen en de ambtenaren bij het RMC. Dat is inderdaad goed nieuws!

CDA Putten spreekt CDA Ermelo over verkeersvisie westflank

Volgende week woensdag 27 januari wordt in het Postillion de verkeersvisie voor Steenenkamer gepresenteerd. In aanloop daarna overlegden Jan van Meerveld en Gertine Elsenaar alvast met raadsleden het CDA Ermelo, bij monde van gemeenteraadsleden Dick te Brake en Erik van der Weide en een bestuurslid van CDA Ermelo.

Omdat verkeer zich niets aantrekt van gemeentegrenzen was het erg verhelderend dat we elkaar konden op de hoogte konden stellen van wat onze wensen, ideeën en plannen voor het verkeer op de westflank zijn. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder andere hoe we het vrachtverkeer kunnen verminderen door Steenenkamer, wat we kunnen doen aan het autoverkeer en welke infrastructurele plannen beide gemeenten hebben. Als landelijke partij met lokale afdelingen in bijna alle gemeenten van Nederland kan het juist het CDA voor meerwaarde zorgen door samen te zoeken naar integrale oplossingen.

Jan van Meerveld
CDA Raadslid

Kerstpost (2)

Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving van 19 januari zou ook het door het CDA ingebrachte punt van de stopzetting van de subsidies voor het kerkelijk jeugd- en jongerenwerk besproken worden. Onze fractie had dat punt speciaal laten agenderen, omdat wij van mening zijn dat het College dat besluit niet kan nemen voordat de raad zich over een voorstel heeft gebogen, kaders heeft gesteld en een besluit genomen heeft.

Sinds 2010 hebben we in de welzijnssubsidies het zogenaamde doelgroepenbeleid, waarbij subsidies verleend worden voor jongeren, ouderen en gehandicapten. Indertijd was de raad daar unaniem voor, omdat het een transparante systematiek is. Nu een paar jaar later noemt dit college het huidige beleid ‘niet meer van deze tijd’ .  Wij snappen nog niet echt wat er mis mee is en daarom hadden we graag een inhoudelijke discussie hierover. Ook over de gevolgde procedure van het College wil het CDA spreken, want een van onze taken als raad is toch om het College te controleren.

Helaas stonden  op 19 januari eerst 3 ingebrachte stukken van WIJ Putten op de agenda en bungelde het CDA stuk helemaal onderaan. Wat wij vreesden werd bewaarheid : de voorgaande stukken over gezondheidsbeleid, jeugdbeleid en jeugdzorg werden zo uitvoerig behandeld, dat ons CDA punt niet meer aan de orde kwam . Dat is treurig, want het tijdmanagement van de vergadering liep na 1 punt al uit de hand. Na half elf wilde de meerderheid van de commissie naar huis, al murw van al het gepraat de hele avond.

Wij likken onze wonden. Een actueel punt wordt onderaan de agenda gezet en komt niet aan bod : wachttijd  een maand! Alleen de wethouder mocht nog even kwijt dat wij zelf een bezuinigingsamendement hadden gesteund en dus zelf schuld hadden aan de stopzetting van de subsidies voor het kerkelijk jeugdwerk.  En dan krijgen wij als oppositie partij geen kans meer om dat te ontzenuwen. Dan wordt de vergadering gesloten. Dat is frustrerend.

Okko van Dijk
Raadslid CDA

Toekomstbestendig maken van het Centrum Putten niet nodig?

Natuurlijk wel! Maar als u meegekeken of meegeluisterd heeft naar de raadsvergadering van afgelopen donderdag 14 januari, dan wilde andere partijen u doen geloven dat het CDA Putten dat zou vinden. Ook zou het CDA bij komende discussies niet meer mee kunnen/mogen praten. Gelukkig bepalen andere partijen niet of het CDA wel of niet meepraat. Wat was er aan de hand?

Het college van B&W heeft vanuit het coalitieakkoord een zeer breed plan opgesteld voor het aanpakken van het centrum. De detailhandel visie moet herzien worden en toekomstbestendig worden waarbij rekening gehouden wordt met ontwikkelingen op internet, etc. Helemaal prima en van harte toegejuicht door het CDA. Het voorliggende centrumplan is alleen zo enorm breed geworden dat het volledige parkeerbeleid in de gemeente Putten, de volledige verkeerscirculatie, het op de schop gooien van het Fontanusplein, het toevoegen/uitbreiden van de aanwezige camperparkeerplaatsen achter het gemeentehuis,  er allemaal onder zijn komen te vallen. Al deze extra punten zijn wat het CDA betreft niet nodig!

Om het centrum aan te pakken, moet je je op het centrum richten.

Op de vraag waarom het parkeren in het centrum niet zou voldoen (ruim aanbod van gratis parkeerplaatsen op korte loopafstand of zelfs in het centrum) reageerde Henri Luitjes van WIJ Putten dat zij bij wijkbezoeken er vaak op gewezen zijn dat met name in de nieuwe wijken het aantal parkeerplekken niet voldoende is. Ok, maar wat heeft dat met het centrum te maken?? Grappend werd gezegd dat de wijken toch tegen het centrum aan liggen… Ja, zo kennen wij er nog een paar… Waarom dan niet alle bestemmingsplannen van gemeente Putten er in verwerken? In een zoveelste poging om het CDA in een hoek te drijven, werd gezegd dat het tegen uitbreiding van de camperparkeerplekken zijn nog eens op de grafsteen van ondergetekende zouden komen te staan. Tot een dusdanig bedenkelijk niveau in de discussie wil het CDA zich niet verlagen, dus dat hebben wij dan ook aangegeven.

Lubbert van de Heuvel van de CU pleitte voor grootse plannen waarbij bedragen van €5.000.000 niet geschuwd moeten worden. Ook werd door de CU opgeroepen om te onderzoeken of het Kerkplein autovrij gemaakt kan worden. Het CDA heeft daarvoor al duidelijk opgeroepen dat niet te doen, want dat kan de bedoeling toch niet zijn! Een ruime hoeveelheid gratis parkeerplekken direct naast het centrum wat op de zondagen ruimschoots gebruikt door kerkgangers. Waarom het Kerkplein dus autovrij zou moeten worden, is het CDA in ieder geval een raadsel.

Om de aanloop naar de raadsvergadering compleet te maken, nog even terug naar de voorbereidende commissie E&B van afgelopen 10 december. Het CDA heeft duidelijk aangegeven alle extra punten (parkeernota, verkeercirculatie, camperparkeerplekken, Fontanusplein) niet nodig te vinden. Ook andere partijen vonden het een erg breed plan. Er werd een oproep door de SGP gedaan of de partijen niet tot een amendement (aanpassing) kunnen komen, waardoor het een algemeen gedragen plan wordt. Uitstekend idee uiteraard! Alleen was er tot 5 januari (9 dagen voor de raadsvergadering) nog steeds niets ontstaan. Ondergetekende nam het initiatief en riep de collega fractievoorzitters op samen met iets te komen, zodat alle partijen met de fracties kunnen afstemmen of het haalbaar is om tot iets “unaniem gesteund” te komen. Na twee dagen kwamen de eerste reacties van enkele partijen binnen, andere reageerden helemaal niet. Uiteindelijk is het slechts tot een amendement gekomen waardoor de invloed van de burgerparticipatie tot een stapje lager is gezet en er niet de volledige € 170.000 voor het aanpassen van het Fontanusplein wordt toegekend, maar “slechts” € 25.000 voor een voorbereidingskrediet. Met deze twee aanpassingen konden niet alleen de coalitiepartijen, maar ook oppositiepartijen Gemeentebelangen en VVD uit de voeten. Dit terwijl de VVD aangaf van meerdere zaken nut en noodzaak niet te zien en camperparkeerplekken als oneerlijke concurrentie van de recreatieondernemers ziet. Dus steun je wel het amendement en het gehele plan? Wat het CDA betreft dus niet. Wij tekenen niet klakkeloos bij het kruisje, als veel onderdelen van een plan niet in de visie van het CDA past.

Het centrumplan van Putten…wordt vervolgd!

Robert Olthuis
Fractievoorzitter CDA Putten