Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA presenteren coalitieakkoord 2022-2026 ‘En nu door!’

“En nu door!” Dat is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026 zoals dat door de onderhandelaars van Gemeentebelangen Putten, ChristenUnie, SGP en CDA aan de gemeenteraad van Putten is aangeboden. In het akkoord presenteren de coalitiepartners de plannen voor een sociaal, groen en leefbaar Putten. De gemeenteraad van Putten spreekt zich raadsvergadering van maandag 29 augustus 2022 uit over het coalitieakkoord. Ook de benoeming van de wethouders staat dan op agenda.

 

Namens de onderhandelende fracties geeft fractievoorzitter Robin Hoogendijk van Gemeentebelangen Putten aan tevreden te zijn met het bereikte akkoord. “Putten staat er, met dank aan het nu zittende college van burgemeester en wethouders goed voor. Tegelijkertijd is Putten niet af. Er wachten ons tal van uitdagingen. Denk aan de woningbouw, de infrastructuur, het behoud van het buitengebied met plek voor landbouw en natuur en aan het versterken van de levendigheid van het dorpscentrum”. Daarnaast wil de nieuwe coalitie dat iedereen die hulp nodig heeft die hulp ook op een adequate manier wordt aangeboden. Hoogendijk: “Wij streven een open bestuurscultuur na waarbij de mens centraal staat”.

 

Behoud dorpse karakter

De vier nieuwe coalitiepartijen zetten in op het behoud van het dorpse karakter van Putten. Dit betekent dat er niet wordt gebouwd voor de Randstad. “Onze eigen inwoners en oud-Puttenaren die terug willen keren zetten wij, binnen de wettelijke mogelijkheden, op voorrang”, zo geeft het coalitieakkoord aan. De focus ligt hierbij op drie woningbouwlocaties: Halvinkhuizen (Putten-Zuid), het voormalige Sligroterrein en de Ambachtstraat. Plan is om hier ‘op maat’ te bouwen. Dus met aandacht voor de verschillende doelgroepen en de betaalbaarheid van de woningen. De partijen staan open voor concepten als een ‘Knarrenhof’, tiny houses en flexwoningen. Het groene karakter rond de Putterbrink en de Husselsesteeg blijft behouden. “Hier komen geen woningen”, zo geven de partijen aan.

 

Fiets First

Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA streven naar een verbetering van het fietsnetwerk. Dit door middel van regionale snelfietsroutes, veilige fietsenstallingen en een goede fietsverbinding naar het NS-station en naar de scholen. Oftewel ‘Fiets first’. Streven is ook om, zo snel als mogelijk, te komen tot een duurzame en veilige oplossing om de Hoofdlaan/N789 over te steken.

 

De nieuwe coalitie kiest verder voor een ontsluitingsweg bij Halvinkhuizen (Putten-Zuid) wat komt tussen de Nijkerkerstraat (aansluiting Henslare) en de Voorthuizerstraat. Hierbij is het de bedoeling om het eerste deel van deze ontsluitings-weg mee te nemen bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Het tweede deel (richting de Voorthuizerstraat) wordt dan op een later moment ontwikkeld.

 

Mens centraal

Binnen het sociale domein staat de hulpvraag en de mens voor de vier coalitiepartijen centraal. “Vertrouwen, minder regels en meer ruimte voor creatieve oplossingen zijn hierin belangrijk, de inwoners moeten zich gehoord voelen”, zo staat in het coalitieakkoord. Onderzocht wordt of er voor langere periodes indicaties verstrekt kunnen worden. Ook wordt gestreefd naar snelle en accurate doorlooptijden.

 

De partijen maken zich zorgen over toenemende ‘stille’ armoede. “Door de energiecrisis en de oplopende inflatie verwachten wij een toename van de problemen. Wij zoeken hierbij naar een persoonlijke benadering”, aldus het coalitieakkoord.

 

Balans in het buitengebied

De vier coalitiepartijen koesteren het buitengebied van Putten. “Onze agrariërs verdienen perspectief. “Wij willen toe naar een goede balans waarbij wij recht doen aan de belangen van de natuur, de landbouw, toerisme en wonen”. Nieuwe woningen en bedrijvigheid worden, zoveel als mogelijk, geconcentreerd in de directe omgeving van de bebouwde kom. Het zogeheten functieveranderingsbeleid wordt herzien. Verder willen de partijen de verkoop van streekproducten stimuleren.

 

Door met het centrumplan

De nieuwe coalitie wil verder met de uitvoering van het centrumplan. Dit betekent dat na het Kerk- en Fontanusplein ook het kernwinkelgebied ‘op de schop gaat’. Winkels worden zo veel als mogelijk geconcentreerd in de Dorpsstraat, de Verlengde Dorpsstraat en de Kerkstraat. Vrijkomende winkels in de zogeheten ‘aanloopstraten’ worden omgevormd naar (starters)woningen en kantoren. Plan is verder om de openingstijden voor de terrassen en openingstijden van de horeca te verruimen.

 

Financieel beleid

De nieuwe coalitie staat een degelijk financieel beleid voor. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeentelijke belastingen, behoudens inflatiecorrectie, niet worden verhoogd.

 

Klik hier om het PUTTENS COALITIEAKKOORD 2022-2026 te downloaden.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *