Standpunten

Agrarische Sector

Agrarische ondernemingen zijn onlosmakelijk aan Putten verbonden en hebben naast een groot economisch belang ook een belangrijke functie betreffende onderhoud en aanzicht van ons mooie Puttense buitengebied. Het is dan ook van grote waarde om deze groep te behouden door hen de ruimte te geven die zij nodig hebben om het werk voort te kunnen zetten en te ontwikkelen.

Het flexibel omgaan met functieveranderingen in het buitengebied komt de bedrijvigheid in Putten ten goede en is noodzakelijk voor de werkgelegenheid en de economische waarde van het buitengebied. Verzoeken die inpasbaar zijn kan de gemeente dan ook met maatwerk toestaan.

Alcohol en Drugs

In de eerste plaats behoren jongeren thuis het goede voorbeeld te krijgen hoe ze verantwoord omgaan met alcohol. De gemeente kan hierbij een steentje bijdragen door voorlichting aan te bieden via diverse kanalen. Hierbij mogen keten en sportkantines niet vergeten worden. Ook de schadelijke gevolgen van drugsgebruik en drugshandel verdienen alle aandacht.

Belasting en Tarieven

Handhaving van het bestaande belastingniveau is het uitgangspunt voor het CDA, we kiezen voor kostendekkende tarieven. Toepassing van de inflatiecorrectie is wel aanvaardbaar. Indien nieuw beleid extra inkomsten nodig maakt dient eerst onderzocht te worden of op bestaand beleid bezuinigd kan worden. Pas daarna kan aanpassing van het belastingbeleid overwogen worden.

Bestemmingsplannen

Het CDA kiest niet voor het te strikt volgen van regeltjes als er specifieke oplossingen gevonden kunnen worden waar zowel mens als natuur mee gebaat zijn. Intensief overleg en compensatie kunnen de sleutel vormen tot succes.

Als er echter sprake is van het moedwillig en aanhoudend overtreden van de regels is het CDA voor een keiharde aanpak en voor handhaving.

Duurzaamheid

In een veranderende economie is duurzaamheid een belangrijk thema geworden. Het CDA wil het maatschappelijk en verantwoord ondernemen stimuleren en ondernemers in regelgeving en mogelijkheden betreffende duurzaamheid ondersteunen.

Energiebesparing en duurzaamheid

Om de aarde en onze leefomgeving leefbaar te houden is het noodzakelijk aandacht te blijven schenken aan energiebesparing en duurzaamheid. De gemeente moet hierbij het goede voorbeeld geven. Verder verdienen duurzame initiatieven vanuit de samenleving alle aandacht en steun.

Glasvezel Buitengebied

Het CDA vindt glasvezelaansluiting voor het buitengebied van groot belang en wil dit waar mogelijk dan ook ondersteunen en faciliteren. Het CDA wil onderzoeken of door middel van een revolverend fonds glasvezel (laag rentende lening). in het buitengebied rendabel kan worden aangelegd.

Handhaving

Regels zijn er om nageleefd te worden, maar waar ruimte is zal het CDA de luisterende partij zijn om te bezien wat de mogelijkheden zijn.

Infrastructuur

Het CDA Putten zet zich in voor een verkeersveilige en leefbare woonomgeving, zowel in de wijken als in het buitengebied. Een blijvend punt van zorg is het doorgaande verkeer in en rond de dorpskern en in het westelijk buitengebied. In de komende raadsperiode wil het CDA onderzoek doen naar de mogelijkheid van nieuwe alternatieve routes rond het dorp en richting de A28, die de veiligheid en leefbaarheid voor de toekomst structureel en duurzaam oplossen. Het gaat dan om een oplossing voor de langere termijn. In de tussenliggende periode zal het CDA niet schromen om met initiatieven en voorstellen te komen als zij de noodzakelijke veiligheid en leefbaarheid kunnen verhogen. Voor wat betreft de Voorthuizerstraat blijft het CDA met kracht bij de provincie aandringen op een tweezijdig fietspad. Daarnaast heeft het CDA als doel om Steenenkamer verkeersluw te maken en betreffende de Van Geenstraat actief te zoeken naar passende oplossingen. Ook het tijdig wegonderhoud, met zo min mogelijk noodoplossingen, is voor het CDA Putten een belangrijk punt op de agenda.

Jeugdbeleid

Regionale samenwerking met omliggende gemeentes is in het grootste belang voor jongeren die werkloos dreigen te raken. Het – regionale – bedrijfsleven moet aangemoedigd worden om deze jongeren aan de bak te helpen door middel van het aanbieden van stages en/of tijdelijke contracten. Verder blijven we vroegtijdige schoolverlating tegengaan door middel van de regionale aanpak schoolverlating (VSV).

Tot slot zijn maatschappelijke stages, waarbij jongeren ervaring kunnen opdoen in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis, van grote waarde. Voor de jeugdzorg is het een uitdaging om met verminderde budgetten dezelfde kwaliteit te kunnen leveren. Korte lijnen en duidelijke afspraken binnen de jeugdzorg zijn daarom van groot belang.

Karakter Putten

Voor het CDA Putten is het dorpse karakter van Putten één van de kenmerken die behouden moet blijven in ons mooie dorp. Vanuit onze Bijbelse normen en waarden is het CDA Putten tegen openstelling van de winkels op zondag.

De levendige cultuur binnen Putten is een belangrijk onderdeel van de gemeente. De verschillende musea en gedenkplaatsen hebben een grote culturele en toeristische waarde en vormen de verbeelding van de Puttense geschiedenis. Het behoud en onderhoud is voor het CDA een belangrijk punt op de agenda. Mede daarom hecht het CDA waarde aan een goed gefaciliteerde bibliotheek in Putten en zal het strijden voor het behoud daarvan.

Mantelzorg

De gemeente moet er alles aan doen om mantelzorg te stimuleren en te faciliteren. Waar mogelijk moeten de mogelijkheden hiervoor verruimd worden, ook betreffende inwoning. Mantelzorgers vormen de stille krachten van onze gezondheidszorg.

Openbare ruimte, Infrastructuur en Duurzaamheid

Putten is een uitgestrekte gemeente. Groen, leefbaarheid en ruimte om te ondernemen kunnen hand in hand gaan. Het CDA kiest voor op maat gesneden oplossingen. Zo kan, binnen bestemmingsplannen, natuurcompensatie ervoor zorgen dat mensen de ruimte krijgen om te wonen en te werken, en krijgt tegelijkertijd de natuur elders de ruimte. Om de aarde bewoonbaar door te kunnen geven aan toekomstige generaties wil het CDA inzetten op verdere energiebesparing en het stimuleren van duurzaam gedrag.

Overlast

Het CDA Putten wil zoeken naar mogelijkheden om de overlast van hangjeugd tot een minimum te beperken. De reeds bekende hangplekken dienen dusdanig ingericht te worden dat de kans op overlast gering is. Verenigingen en scholen dragen ook verantwoordelijkheid in het voorkomen van overlast en het positief activeren van de jeugd.

Putten blijft zelfstandig

Putten is een gemeente met een unieke identiteit en prima in staat zichzelf te besturen. Toch wordt er vanuit het Rijk druk uitgeoefend om gemeenten met elkaar te laten fuseren. Het CDA is tegen een gemeentelijke fusie. Putten moet absoluut zelfstandig blijven.

Recreatie

De recreatieve faciliteiten in Putten maken de gemeente tot een toeristische trekpleister. De werkgelegenheid die deze sector met zich meebrengt moet dan ook de ruimte krijgen tot groei en innovatie om toeristen en omwonenden naar Putten te trekken.

Regionale samenwerking

Door de overheveling van verschillende taken van het Rijk naar de gemeenten komen veel taken op het bordje van de gemeente te liggen waarmee zij geen ervaring heeft. Om de kosten hiervan te kunnen drukken en de kwaliteit ervan toch te kunnen handhaven, is het daarom verstandig de samenwerking te zoeken met omliggende gemeenten, die ook met deze nieuwe taken geconfronteerd worden. Het CDA kiest ook voor regionale samenwerking als het gaat om de beleidsuitvoering, niet als het gaat om de beleidsbepaling.

Scholing

De jeugd in Putten is welwillend om hard te werken en heeft een goed arbeidsethos. De plaatselijke ondernemers hebben hier voordeel van en dragen mede verantwoordelijkheid. Het CDA wil ondernemers stimuleren tot het initiëren van stages, trainingsdagen en andere samenwerkingstrajecten om de jeugd al jong te betrekken bij de arbeidsmarkt, wat de ondernemers helpt aan jonge en kundige arbeidskrachten in specifieke vakgebieden. Het stimuleren van kunst en cultuur onder een jonge generatie is daarnaast ook van groot belang. Het CDA Putten is dan ook voor behoud van de cultuurmakelaar, om het onder de aandacht brengen van kunst en cultuur te continueren.

Seniorenhuisvesting

Senioren die vaak hun hele leven in Putten gewoond hebben moeten ook op latere leeftijd in Putten kunnen blijven wonen. Daarom moeten er voldoende seniorenwoningen gebouwd worden. Senioren moeten zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook voor degenen die meer zorg behoeven is het erg belangrijk dat er voor hen in Putten voldoende plek is in de verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen.

Slim groenonderhoud

Indien nodig kan jaarlijkse vervanging van het groen zorgen voor kostenbesparing en een fraaiere aanblik van het groen in onze gemeente. In onze groene gemeente is een adequaat onderhoud van het gemeentelijk groen van grote waarde. Wellicht is het in de toekomst mogelijk wijken te interesseren om zelf openbaar groen te onderhouden. Dit is goed voor de sociale cohesie, leuk om te doen en kan tot kostenbesparing voor de gemeente leiden. Ook kan het verhuren of verkopen van “snippergroen” aan aanwonenden leiden tot kostenbesparing en verbetering van het aanzicht van de woonomgeving.

Sport

Sport is een belangrijke bezigheid voor de jeugd en draagt bij aan een goede gezondheid. Het CDA Putten wil de sport dan ook stimuleren. Scholen en verenigingen dragen ook verantwoordelijkheid om sportiviteit en het deelnemen aan het verenigingsleven zelf te promoten. Door het stimuleren van verenigingsactiviteiten onder de jeugd, in samenwerking met gezondheidsinstanties, kunnen grootschalige problemen als overgewicht en de ontwikkeling van een ongezonde levensstijl beter in kaart worden gebracht, waarna er een passende methodiek ontwikkeld kan worden die voor een omslagpunt bij de jeugd kan zorgen.

Bij het uitoefenen van sport zijn passende accommodaties noodzakelijk. Het CDA wil sportverenigingen stimuleren tot het onderhouden en innoveren van kwalitatieve en representatieve accommodaties. Hierbij past naast reguliere subsidies een aanvullend revolverend fonds om de sportverenigingen te ondersteunen in plannen ten behoeve van de huisvesting.

Stiching Welszijn Putten

De Stichting Welzijn Putten speelt een belangrijke rol in het welzijnswerk, onder andere door het bereiken en het met elkaar in contact brengen van senioren. Verder kan de SWP een belangrijke functie vervullen in het beleid van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Deze contacten worden gestimuleerd en geïntensiveerd.

Subsidies

De gemeente Putten moet actief zoeken naar subsidies. Zowel op provinciaal, landelijk en Europees niveau zijn er vaak subsidies beschikbaar waar de gemeente Putten van kan profiteren. Slim beleid kan hier veel geld opleveren.

Veiligheid

Veiligheid is belangrijk, en daarom heeft dit onderwerp voor het CDA Putten een hoge prioriteit. Bijvoorbeeld door te werken met camera toezicht kan het veilige gevoel van de inwoners van Putten worden versterkt. Daarnaast is de openbare verlichting (ook in het buitengebied) een absolute voorwaarde. Om de – sociale – veiligheid van fietsers en inwoners te vergroten is een helder plan nodig om de afgelegen routes op een duurzame wijze te verlichten.

Winkelcentrum

Putten kenmerkt zich door een prachtig en levendig centrum. Voor de vele toeristen en inwoners van buurgemeenten een goede reden om Putten te bezoeken. Het CDA Putten wil dan ook dat Putten zich profileert als een dorp met een ruim toeristisch en recreatief aanbod.

Behoud van het gratis parkeren is daarbij een voorwaarde. Het aantrekkelijk maken en behouden – in samenwerking met instanties en ondernemers – van de openbare ruimten en het VVV kantoor in Putten vormen de basis voor een gezond en bloeiend dorp.

WMO & Thuiszorg

WMO-geld moet besteed worden waarvoor het bedoeld is: aan zorg voor mensen die dit nodig hebben. De aandacht voor thuiszorg is voor het CDA een speerpunt. Hoogwaardige kwaliteit en continuïteit van de thuiszorg zijn van het grootste belang voor deze zorg voor kwetsbare mensen. Dit vormt voor ons een constante bron van aandacht.

Wonen

Putten moet een gemeente zijn waarin elke Puttenaar – ongeacht de leeftijd – passende huisvesting kan vinden. Het CDA streeft naar levensloop bestendige huisvesting om tekorten te beperken en doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Om de woningmarkt te stimuleren – met name voor starters – is het CDA voor het verlagen van de bouwleges. De gemeente heeft hierin een leidende rol, en in samenspraak met de Puttense instanties dient er een goed plan te komen betreffende de woningmarkt en haar kopers. Wanneer nieuwe woningbouwlocaties nodig zijn, wil het CDA eerst onderzoeken of dit middels inbreidingsplannen gerealiseerd kan worden, alvorens nieuwe locaties ontwikkeld gaan worden.

Heb je vragen of opmerkingen?

Neem gerust contact op, je kan je vraag via het contactformulier sturen of rechtstreeks bellen.

Samen kunnen we meer

Uitgangspunten CDA landelijk

Meer weten over de uitgangspunten van CDA landelijk?

Thema’s CDA landelijk

Meer weten over de thema’s van CDA landelijk?