Standpunten

De kern Putten

Putten heeft karakter, een dorps karakter. Dat karakter is iets waar we trots op zijn en uitgangspunt als we verder bouwen aan ons dorp.

 • We hebben een mooi centrum. Als we bouwen, willen we waardevolle elementen behouden en zijn we terughoudend met hoogbouw. We willen ruimte bieden voor wonen, bijvoorbeeld door woningen voor starters boven winkels.
 • Het winkelcentrum kent veel zelfstandigen. We vinden dat de gemeente dat moet stimuleren samen met de WCP. Het geeft sjeu aan het centrum en maakt het aantrekkelijk. Ook aantrekkelijk is gratis parkeren in het centrum. Dat moet blijven. De sluiting van winkels op zondag handhaven.
 • Putten zegt het bomendorp te zijn, terwijl er juist veel oude en waardevolle bomen en zelfs gehele houtwallen zijn verdwenen. We willen daarom meer groen in zowel het centrum als in het buitengebied door bijvoorbeeld extra bomen te planten of het aanleggen van geveltuintjes in het centrum. Dorps en groen gaan hand in hand.
 • Pleinen zijn belangrijk voor een centrum, want pleinen zorgen voor levendigheid. Horeca vervult daarin een belangrijke rol, we vinden dat dit ook op de pleinen de ruimte moet krijgen.
 • Het groen in ons dorp ligt erover het algemeen goed bij en dat is iets om trots op te zijn. Goed onderhoud daarvan staat voorop. We willen ruimte bieden aan inwoners om zelf het openbaar groen te adopteren.

Woningbouw

De druk op de woningmarkt is hoog. Vooral jongeren, mensen met een smalle beurs en spoedzoekers, bijvoorbeeld door een echtscheiding, hebben moeite om een passende woning te vinden. Putten moet een dorp zijn waar elke Puttenaar nu en in  de toekomst moet kunnen wonen.

 • Wij kiezen bij nieuwbouw voor gemengde woningbouw met een goede mix tussen koop en huur, senioren en starters. Kortom een divers woningaanbod. Zo blijven deze wijken ook op langere termijn leefbaar.
 • Er zijn jarenlang te weinig betaalbare woningen gebouwd. We moeten zo snel mogelijk aan de slag gaan met de wijk Halvinkhuizen en daar voldoende betaalbare woningen realiseren.
 • Een goede doorstroming op de woningmarkt is onmisbaar om iedereen van een passende woning te voorzien. De gemeente moet dit stimuleren door bijvoorbeeld in te zetten op woningen die je niet mag uitbouwen. Dat houdt ze betaalbaar en bevordert doorstroming.
 • We kunnen ook omdenken om voor voldoende betaalbare woningen te zorgen. Bijvoorbeeld door aan ontwikkelaars te vragen: wat kunt u bouwen voor bijvoorbeeld € 210.000 euro? in plaats van te voren te bepalen welk type woning er moet komen en daarna over de prijs te spreken.
 • Innovatie in de woningbouw is belangrijk om de krapte te lijf te gaan. Wij willen concepten als tiny houses, knarrenhoven, inwoning, mantelzorgwoningen en deelwoningen stimuleren.
 • Goedkope woningen zijn moeilijk te realiseren, omdat de bouwkosten hoog zijn. Projecten met dure woningen betalen daarom mee aan projecten met goedkope woningen.
 • Behalve voor Puttenaren dragen we als gemeenschap ook verantwoordelijkheid voor huisvesting van mensen die van elders komen, zoals arbeidsmigranten. Wij willen die verantwoordelijkheid samen met onze ondernemers nemen.
 • Bij nieuwbouw willen wij de bestaande groenstructuur behouden. Bomen en houtwallen moeten we niet zomaar kappen. Grote, oude bomen geven een wijk karakter en vervullen en zorgen voor een prettig (woon)klimaat. Diversiteit aan inheemse boomsoorten is hierbij belangrijk.

Verkeer

Putten is als “dorp aan de snelweg” maar matig ontsloten. Daar ligt een opgaaf, daar moeten keuzes gemaakt worden, de wegenstructuur op orde!

 • Putten gaat groeien aan de zuidkant; een zuidelijke rondweg is een must voor de nieuwe verkeersstructuur van Putten.
 • De Voorthuizerstraat moet worden aangepakt en verkeersveiliger worden gemaakt inclusief een breder fietspad.
 • De verkeerssituatie in Steenenkamer moet versneld opgelost worden, dit traject duurt echt al veel te lang en is al jaren een doorn in het oog van het CDA. Dergelijke projecten moeten in de toekomst sneller.
 • De Nijkerkerstraat/Oude Rijksweg is een belangrijke weg voor de doorstroming. We vinden dat onveilige kruisingen en oversteken moeten worden aangepakt.
 • Doorgaand vrachtverkeer hoort niet thuis in ons centrum. Wij willen dat dit vrachtverkeer wordt omgeleid.
 • Ook het OV is belangrijk en moet minimaal op dit niveau blijven. We willen een veilige en snelle fietsverbinding naar het station.
 • Deelautogebruik vinden wij een interessante optie die we willen onderzoeken op haalbaarheid.
 • Putten kent ook de nodige karakteristieke wegen, zoals de Stationsstraat. Dat karakter moet behouden worden evenals de functie die die wegen vervullen.

Zorg

Het CDA staat bekend om zijn hart voor de zorg. Wij hanteren nog steeds als motto dat zorggeld zorggeld moet blijven.

 • Wij kiezen om de zorg te benaderen vanuit het positieve gezondheidsmodel. Wees realistisch in de omgang met zorgvrager en kijk naar wat iemand wel kan.
 • Goede contacten met zorgpartijen in de breedste zin van het woord blijven onmisbaar.
 • We blijven de Participatieraad maximaal betrekken.
 • We werken in de zorg vraaggestuurd in plaats van aanbodgestuurd. Niet de zorgorganisatie en het zorgsysteem staat centraal, maar de noden en behoeften van de zorgvrager.
 • Er is veel specifiek gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren aan de ene kant en ouderen aan de andere kant. De middengroep (25-60 jaar) mogen we echter niet vergeten.
 • We hebben goede ervaringen opgedaan met het convenant met de huisartsen en willen dit verder intensiveren.
 • Zorgvragers hebben behoefte aan een vast aanspreekpunt en continuïteit van zorg.
 • De gemeente moet maatwerk kunnen en willen leveren.

Ouderenzorg

Ouderen hebben hun leven lang een bijdrage geleverd aan de samenleving en verdienen het ook om op een goede manier hun oude dag in Putten door te brengen.

 • Wij vinden het belangrijk dat er in Putten voldoende verpleegbedden zijn zodat ouderen in hun eigen woonplaats verzorgd kunnen worden.
 • Wij willen een onderzoek naar de kansen voor een hospice in Putten.
 • De vorm en hoeveelheid van huishoudelijke hulp is afhankelijk van het keukentafelgesprek..
 • De thuiszorg dient van hoge kwaliteit te zijn en de gemeente moet waar mogelijk de continuïteit van de thuiszorg te stimuleren. Veel personele wisselingen zijn schadelijk en ouderen hechten aan een bekend gezicht.
 • Mensen moeten altijd terecht kunnen bij een fysiek loket. Direct contact van mens tot mens is onmisbaar en kan een hoop problemen voorkomen.

Mantelzorg

Mensen die belangeloos de handen uit de mouwen steken om andere mensen te helpen zijn onmisbaar. Waar maar mogelijk moet de gemeente mantelzorgers ondersteunen en waarderen.

 • Wij willen dat de gemeente mantelzorgers waardeert, onder andere met een mantelzorgcompliment wat laagdrempelig ontvangen kan worden.
 • De gemeente moet informatie over sociale voorzieningen zo helder en eenvoudig mogelijk aanbieden.
 • De Stichting Welzijn Putten (SWP) speelt een actieve rol in het ondersteunen van mantelzorgers en het beschikbaar stellen van informatie.

Werk en sociale activering

Werk levert niet alleen geld op, maar ook voldoening, eigenwaarde en betekenisvolle contacten. Iedereen mag een nuttige bijdrage leveren aan de samenleving, betaald of onbetaald.

 • De gemeente dient zorg te dragen voor de uitstroom van werkzoekenden naar arbeid.
 • We willen blijven stimuleren dat de gemeente mensen met een arbeidsbeperking in dienst neemt, bijvoorbeeld via de Inclusiefgroep.
 • We willen samenwerken met lokale ondernemers om werkervaringsplaatsen te realiseren met als doel doorstroom naar betaalde arbeid.
 • We willen inburgeringscursussen voor statushouders en nieuwkomers op professionele wijze laten uitvoeren waarbij een langdurige integratie-inspanning wordt gestimuleerd om deze mensen goede kansen te geven op betaald werk.

Jeugd

In het afgelopen coronajaar hebben veel jongeren het zwaar gehad. Ze hebben veel moeten opgeven om veelal anderen te redden. Hierom verdienen jongeren onze waardering. Zonder jeugd geen vitaal dorp.

 • Om de jeugd in ons dorp te houden moeten we zorgen voor voldoende betaalbare en flexwoningen.
 • Jongeren brengen levendigheid met zich mee en voorkomen dat Putten een slaapdorp wordt.
 • De maatschappelijke stage is een mooi instrument om jongeren te onderwijzen in wat er allemaal nodig is om een samenleving draaiende te houden en om te leren beseffen dat je samenleven niet alleen doet.
 • Lichte jeugdzorg dichtbij regelen, complexere jeugdzorg in de regio.
 • Eén op de acht jongeren ontvangt jeugdzorg. Veelal gaat dit om ‘lichtere gevallen’ die vaak voorkomen kunnen worden door een adequate ondersteuning en subsidiëring van sportverenigingen, kerkenwerk, scouting etc. Investeren in sociale verbanden kan veel dure, specialistische jeugdzorg voorkomen.
 • We moeten zeker niet vergeten te luisteren naar wat de jeugd zelf vindt, ze brengen creativiteit en nieuwe ideeën. Een goed voorbeeld hiervan is de realisatie van de skatebaan aan de Van Geenstraat.

Sport

 • Sportclubs en/of stichtingen die sportaccommodaties onderhouden, moeten voor lange termijn duidelijkheid krijgen over financiële mogelijkheden voor wat betreft de investeringen in accommodatie.
 • De gemeente is er voor de sportverenigingen en niet andersom. Groot onderhoud van de sportaccommodaties is daarom voor rekening van de gemeente.
 • Inzet van meer speel- en sportmogelijkheden in de buurt.
 • Het CDA is voor behoud van schoolzwemmen.
 • Het Bosbad Putten is een belangrijke recreatieve pijler voor zowel onze burgers als de toeristen. Die belangrijke pijler moet het Bosbad blijven en daarin willen we blijven investeren.

Onderwijs

 • De gemeente heeft een belangrijke taak om samen met de schoolbesturen zorg te dragen voor veilig en goed bereikbare schoollocaties.
 • Voorschoolse voorzieningen zijn noodzakelijk om achterstanden te voorkomen.
 • vervoer van leerlingen naar scholen buiten Putten moet zorgvuldig geregeld blijven met maatwerk indien noodzakelijk.
 • Het CDA ziet graag een vergroening van schoolpleinen, school Hoef is daar een mooi voorbeeld van. Groene schoolpleinen zijn goed voor de kinderen en goed voor de groene uitstraling waar onze gemeente juist zo bekend om is.
 • Schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten zo veel mogelijk bestrijden met een preventieve aanpak in samenwerking met scholen en onderwijzend personeel.

Cultuur

 • Het CDA is voor een gevarieerd aanbod van kunst en cultuur. Het is belangrijk dat er voldoende aanbod blijft van verenigingen, cultuur, theater en muziek. Subsidies kunnen daarbij ondersteunend zijn.
 • Het aanbod vanuit scholen naar culturele instellingen willen we blijven ondersteunen, denk hierbij aan een bezoek aan bibliotheken en tentoonstellingen.
 • De verschillende musea en gedenkplaatsen die ons dorp rijk is en een verbeelding vormen van de Puttense geschiedenis willen we blijven behouden en ondersteunen.
 • We willen de mogelijkheid voor een museum binnen de dorpskern onderzoeken. Een dorpsmuseum zou een mooie toevoeging kunnen zijn om de rijke, indrukwekkende maar soms ook juist verdrietige geschiedenis van ons dorp ten toon te stellen.

Economie

Het CDA Putten draagt de lokale economie een warm hart toe. De houding van de overheid moet vooral faciliterend en meedenkend zijn.  De gemeente Putten moet investeren in een langdurige solide relatie met de ondernemers.

 • Behoud van lokale bedrijven en werkgelegenheid door het versneld ontwikkelen van het bedrijventerrein Henslare.
 • De gemeente moet samen met de ondernemers zorgen voor aantrekkelijke en toekomstbestendige bedrijventerreinen.
 • Help ondernemers met creatieve manieren bij het vinden van werkbare oplossingen en van werkruimte.
 • Werk samen en benut de kennis van de Bedrijvenkring Putten.
 • Voor zowel de ondernemers als inwoners is een goede infrastructuur van vitaal belang. Een rondweg Zuid is essentieel voor een goede ontsluiting van zowel Putten Zuid als voor de bereikbaarheid van de ondernemers en het ontlasten van het verkeer dat door het dorp heen gaat.

Gemeentelijke organisatie

Het is belangrijk dat de gemeente Putten zo efficiënt mogelijk werkt. Waar samenwerking voordelen kan bieden moeten we dat ook zeker doen. Putten blijft daarbij een zelfstandige gemeente.

 • Wij willen een ruimere avondopenstelling van de afdeling burgerzaken door ruimere avondopenstelling passend bij de huidige tijd.
 • De individuele leden van het college van B&W moeten voor de burger toegankelijk en benaderbaar zijn (b.v. door spreekuur te houden).
 • Communicatie van het college naar de gemeenteraad moet beter. Het gebeurt helaas nog steeds te vaak dat de raad achteraf geïnformeerd wordt en zo voor een voldongen feit staat.
 • De gemeente moet duidelijk communiceren in begrijpelijke taal.
 • Putten moet een gemeente app hebben waar inwoners eenvoudig algemene en actuele informatie kunnen raadplegen en problemen/suggesties kunnen aanleveren.

Financieel beleid

Het CDA staat al jaren bekend dat het een sober en doelmatig beleid voert. De gemeente heeft het geld immers in bruikleen van haar burgers.

 • De algemene reserve van de gemeente Putten zijn de afgelopen jaren meermalen door de ondergrens gezakt. Dit is een onwenselijke situatie en moet in de toekomst voorkomen worden.
 • De lastendruk mag jaarlijks niet meer dan noodzakelijk toenemen. Bij nieuwe initiatieven kijken we naar de eigen middelen. De rekening mag niet zomaar naar de burger/ondernemer worden doorgeschoven.
 • Grote investeringen en projecten moeten zorgvuldig worden voorbereid en geraamd. Voorvallen waarbij aangevraagde kredieten fors moeten worden opgehoogd of worden overschreden zijn niet uit te leggen aan onze inwoners en moeten worden voorkomen. Aan voorkant kritisch naar de lange termijn kijken is daarbij een must. Investeren is nodig, maar wel op een verantwoorde en beheersbare manier.

Veiligheid

Veiligheid is een kerntaak van de overheid, ook op gemeentelijk niveau. Mensen moeten veilig zijn in hun directe leefomgeving; onbedreigd door geweld, inbraak, of overlast. Ook de komende jaren staat het CDA voor vermindering van criminaliteit en een veilige leefomgeving.

 • De politie moet goed zichtbaar en bereikbaar zijn. Houd het politebureau open tijdens de weekmarkt en evenementen.
 • In geval van vandalisme willen we de kosten verhalen op degene die schade heeft veroorzaakt of op de ouders.
 • In heel Putten voldoende goede straatverlichting, in het centrum en in de buitengebieden. Het gaat ook om het gevoel van veiligheid.
 • Bestrijding drugsgebruik en drugshandel. Essentieel hierbij is de samenwerking scholen in aanpak drugs- en alcoholgebruik.

Buitengebied Putten

Ons buitengebied is in eerste instantie bestemd voor agrarische ondernemingen. Hiernaast heeft het andere belangrijke ruimtegebruikers zoals natuur, waterbeheer, energieopwerking en wonen.

 • Rendabele boerenbedrijven willen we behouden en kansen bieden om uit te breiden en ruimte geven voor ontwikkelen van nevenfuncties.
 • Ook jongeren moeten de kans krijgen om een boerenbedrijf over te nemen.
 • De gemeente moet actief meehelpen om samen met de eigenaren leegstaande agrarische gebouwen een andere bestemming te geven.
 • Gebieden waar er nog rendabele landbouw mogelijk is ontzien wat betreft woningbouw. Hier mogen geen burgerwoningen door functieverandering worden toegevoegd.
 • We zetten in om functieveranderingswoningen (ook bekend als rood voor rood) aan de rand van buurtschappen en in de zogenaamde rode zwermgebieden te plaatsen.
 • Woningbouw in het buitengebied moet toegankelijk blijven voor jonge gezinnen, we willen kinderfietsjes in het buitengebied blijven houden.

Natuur, landschap en water

Putten kent gelukkig veel natuur, dit is iets om zuinig op te zijn zodat we dit ook aan de volgende generaties kunnen doorgeven.

 • Niet alles kan overal in de natuur. Bepaalde delen van de natuur zijn enkel voor de natuur (bijvoorbeeld stiltegebieden) en andere delen zijn om te genieten.
 • Boeren zijn een belangrijke schakel voor het in stand houden van de natuur. Denk bijvoorbeeld aan de bloemrijke akkerranden.
 • We willen ons cultuurlandschap versterken. Waar mogelijk moeten we de watergangen en oude houtwallen behouden, ook voor de biodiversiteit.
 • Meer waterberging in de zomer om droogtes op te vangen door bijvoorbeeld het verdiepen en verbreden van watergangen en dit water vasthouden.

Energieopwekking

Ook Putten heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal zijn. Lokale energieopwekking speelt daarbij een belangrijke rol.

 • Energie wat niet gebruikt wordt hoeft niet te worden opgewekt: We zetten in op goede voorlichting en energiebesparende maatregelen.
 • Zonnevelden op landbouwgrond is een laatste optie. Laten we zonne-energie eerst opwekken op daken en randen van snelwegen (het principe van de zonneladder). Mits het de laatste optie is, is het uitgangspunt bij zonnevelden dat we samen met de omgeving en de gemeente nadenken over de ligging van de velden.
 • Plaatsing van enkele windmolens is een mogelijkheid om aan onze verplichting (Regionale Energie Strategie (RES)) te voldoen.
 • Blijven zoeken naar het nog aantrekkelijker maken van zonnepanelen op daken.
 • De gemeente moet inzetten op het verzwaren van de elektrische netwerken.
 • Inwoners op sleutelmomenten attenderen, stimuleren en motiveren om aan de slag te gaan met verduurzaming, bijvoorbeeld bij het behandelen van een bouwaanvraag of verhuizing.

Recreatie

Putten is een mooi dorp met aantrekkelijke natuur. Dit trekt veel toeristen aan en is daarom een belangrijke economische pijler.

 • In de recreatiegebieden willen we hoogwaardige recreatie waarbij een recreatiewoning ook een recreatiewoning blijft.
 • Krachtighuizen, Koudhoorn en natuurlijk Nulde zijn recreatiegebieden voor toeristen maar zeker ook voor onze eigen inwoners.
 • Kamperen bij de boer dragen wij een warm hart toe.
 • Een recreatiepark is geen plek voor arbeidsmigranten.
 • Per park mogen een paar vakantiewoningen verhuurd worden aan spoedzoekers.
 • Toeristenbelasting moet gebruikt worden ten behoeve van de recreatie.
 • Wij willen meer halen uit dagrecreatie onder andere door meer promotie van het Bosbad Putten, de Mariahoeve en landgoed Schovenhorst.
 • Het VVV is belangrijk voor Putten. Zij zijn de spil in het bedenken en uitvoeren van alle plannen.

Heb je vragen of opmerkingen?

Neem gerust contact op, je kan je vraag via het contactformulier sturen of rechtstreeks bellen.

Samen kunnen we meer

Uitgangspunten CDA landelijk

Meer weten over de uitgangspunten van CDA landelijk?

Thema’s CDA landelijk

Meer weten over de thema’s van CDA landelijk?