VVD Motie vreemd ‘Regenboogvlag “een steuntje in de rug” (Raad 22 september 2022)

De VVD heeft in de raadsvergadering van 22 september 2022 een motie vreemd ingebracht waarin het college wordt opgeroepen om jaarlijst op 11 oktober (coming out day) de regenboogvlag op het gemeentehuis te hijsen. Dit om ‘de LHBTIQ+ gemeenschap in Putten een steuntje in de rug te geven’.

Op 29 augustus 2022 heeft de gemeenteraad het coalitieakkoord ‘En nu door!’ vastgesteld. De vier coalitiepartijen hebben tijdens de onderhandelingen uitvoerig met elkaar over het verbeteren van de positie en de acceptatie van minderheden en in het bijzonder de LHBTIQ+ gemeenschap gesproken. Dat heeft geleid tot een paragraaf die geheel aan het thema inclusie is gewijd:

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin alle mensen kunnen meedoen. Een samenleving waarin mensen dezelfde kansen en mogelijkheden hebben, ongeacht hun achtergrond, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, godsdienst, seksuele voorkeur en ongeacht of ze een ziekte of beperking hebben.

Deze coalitie besteedt meer aandacht aan het thema discriminatie. Door het college wordt in beeld gebracht of groepen mensen in onze gemeente te maken hebben met discriminatie. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van deze mensen te verbeteren en dit in de beleidsstukken van onze gemeente mee te nemen.

We hebben meer aandacht voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Iedereen in Putten moet zich veilig genoeg voelen om zichzelf te kunnen zijn. Vooruitlopend op het plan van aanpak voor deze groep en voor andere minderheden spreken we af dat er binnen het sociaal domein bij zorgpartner(s) veilige ontmoetingsplaatsen voor onder andere LHBTIQ+ worden geboden.

Vanuit de onderhandelingen over het akkoord zijn ook afspraken gemaakt ten aanzien van vlaggen op gemeentelijke gebouwen, waaronder de regenboogvlag:

Een vlag heeft symbolische waarde, die kan leiden tot hoog oplopende discussies die de samenleving kunnen splijten. Op gemeentelijke gebouwen en in de raadszaal worden daarom geen andere vlaggen gehesen dan de huidige vlaggen.

Coalitievorming is een proces van onderhandelen. De coalitiepartijen hebben elkaar op de inhoud gevonden, niet op de symboliek van het hijsen van een (regenboog)vlag. Om deze reden heeft het CDA (en hebben de coalitiepartijen) tegen de motie van de VVD gestemd.

Bij de behandeling van de motie heeft het CDA benadrukt wat partijen verbindt. In de raad van 29 augustus 2022 stemden VVD en WijPutten weliswaar tegen het coalitieakkoord, echter werd door beide partijen instemmend en positief gereageerd op de paragraaf over inclusie en participatie.

CDA-Putten is blij met de inhoud van het akkoord op het onderwerp LHBTIQ+ omdat we willen dat iedereen zich veilig voelt en mee kan doen. Er is op dit vlak nog zeker werk te verzetten is. Het is voor het eerst dat hierover afspraken zijn gemaakt in door de gemeenteraad vastgestelde documenten. Een belangrijke en grote stap is ook dat partijen elkaar raadsbreed vinden op de aandacht voor minderheden en de LHBTIQ+ gemeenschap in het bijzonder. Uniek voor Putten.

Uiteraard komt het ook aan op opvolging en uitvoering. Het college – en in het bijzonder portefeuillehouder Inclusieve Samenleving CDA wethouder Jim van den Hoorn – is nu aan zet om met voorstellen te komen ten aanzien van de uitvoering van het akkoord. De CDA-fractie zal dit nauwlettend volgen en ziet de voorstellen tot uitvoering met belangstelling tegemoet.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *