Het CDA heeft, samen met de fractie van mede-oppositiepartij Gemeentebelangen, een motie van treurnis ingediend tegen het college en de verantwoordelijk wethouder vanwege de kostenoverschrijdingen op de reconstructie van het Fontanusplein en het Kerkplein. Dat gebeurde in de raadsvergadering van 22 april 2021. Een – voor Puttense politieke begrippen – hoogst ongebruikelijke stap, die het CDA niet snel zet.  Maar er is dan ook echt wel wat aan de hand. Voor de tweede keer in korte tijd blijkt voor een project ruim 35% meer geld nodig dat waarom het college aanvankelijk had gevraagd. Eerder gebeurde dit al bij de renovatie van het gemeentehuis.

In Nederland ligt het recht om te beslissen waar publiek geld aan wordt besteed bij de volksvertegenwoordiging. In jargon wordt gesproken van het budgetrecht. In de gemeente is dat de gemeenteraad. Dat het dan bij de krediet aanvraag twee keer zo misgaat is kwalijk. In de eerste plaats geeft het blijk van onvoldoende voorbereiding. In de tweede plaats stemt de gemeenteraad bij toekenning van het krediet principieel in met het uitvoeren van het voorliggende plan. Met het instemmen met een kredietverzoek komt de raad dus op een soort onomkeerbaar punt. Dat de kredietvoorbereiding voor het centrumplan gebrekkig is gebleken klemt des te meer omdat er vooraf voor de ontwikkeling van het centrumplan veel geld beschikbaar is gesteld. In totaal gaat het om zo’n 400 duizend euro aan voorbereidingskredieten. Bij de uitvoering is men vervolgens tegen al die ontbrekende zaken aangelopen, die voor de goede uitvoering van het project wel gewoon zijn uitgevoerd. Als gevolg van tekortschietende budgetbewaking kwam, naar zeggen van het college, informatie over tekorten relatief laat naar boven. Als laatste in de keten van missers hield het college de informatie lang binnenshuis, en werd pas in maart – vlak voor oplevering – bij brief de gemeenteraad geïnformeerd.

Tot tweemaal toe de gemeenteraad op het verkeerde been zetten met een veel te lage kredietaanvraag en – in het geval van het centrumplan – deze informatie als voldongen feit met de gemeenteraad delen hebben voor het CDA geleid tot de stap om met de hoogst ongebruikelijke motie van treurnis te komen. Deze is de lichtste vorm van drie moties die de raad kan inzetten om haar ongenoegen over het handelen van de wethouder en/of het college kenbaar te maken. De middelste variant is de motie van afkeuring, de zwaarste variant is de motie van wantrouwen. Er gaat veel goed in Putten, en het CDA heeft daarom ook veel respect en waardering voor het college. Maar op deze twee projecten, en het gaat hier om serieus grote projecten, gaat het echt goed mis. Met de motie van treurnis heeft het CDA samen met Gemeentebelangen een streep willen trekken als het gaat om de rechten en bevoegdheden van de gemeenteraad: het budgetrecht is aan de raad. Tot hier en niet verder.

De coalitiepartijen kwamen met een eigen motie, die moet leiden tot het aanpakken van een heel beperkt stukje van het probleem: een protocol waarin de raad aangeeft hoe ze geïnformeerd wil worden over grote projecten. Een heel beperkt stukje, als – gelet op het voorgaande – het al misgaat in de voorbereiding, en door gebrekkige budgetbewaking de informatie die dan gedeeld zou moeten worden überhaupt niet – of pas laat beschikbaar komt. Door de aandacht naar de raad te verplaatsen, als ook door het stichten van heel veel verwarring over feiten en cijfers, kozen de coalitiepartijen ervoor om het college en de verantwoordelijk wethouder in bescherming te nemen. Dat is niet ongebruikelijk in de politiek. Maar op een zo belangrijk onderwerp, waar zulke structurele missers worden begaan was naar de mening van het CDA de juiste weg geweest om niet het college maar de gemeenteraad in bescherming te nemen. Dat de coalitiepartijen dat niet doen valt hard in een tijd waarin vertrouwen in de politiek zwaar onder druk staat. In de landelijke politiek is de zwakke (of verzwakte?) positie van de volksvertegenwoordiging ten opzichte van het kabinet (in gemeentelijke termen: de gemeenteraad ten opzichte van het college) volop onderwerp van discussie. Wat het CDA betreft moeten de coalitiefracties dit zich dan ook zeer aanrekenen.

De motie van treurnis van het CDA en Gemeentebelangen kreeg geen meerderheid. De motie van de coalitiepartijen uiteraard wel. De motie van de coalitiepartijen geeft, zij het omfloerst, wel blijk van ongenoegen over de gang van zaken. En met de oproep sec om naar het protocol voor informatievoorziening is op zichzelf niets mis. Reden waarom het CDA uiteindelijk onder het motto ‘iets is beter dan niets’ wel haar steun voor die motie uitgesproken. Daarmee is voor het CDA de kous niet af. Veel is nog onduidelijk en de verantwoordelijk wethouder heeft diverse toezeggingen gedaan om meer openheid van zaken te geven. Verder moet de tweede fase van het centrumplan (de winkelstraten) nog worden uitgevoerd, en ook ten aanzien van die fase heeft het college reeds een ‘winstwaarschuwing’ afgegeven. Dat baart het CDA grote zorgen. Wat het CDA betreft heeft dit college het centrumplan laten ontsporen. Dit college heeft dan ook de taak om voortvarend aan de slag te gaan en met een degelijk herstelplan en dito kredietaanvraag het vertrouwen te herstellen.

Een goed functionerend winkelcentrum, waarin de infrastructuur op orde is, is ook voor het CDA van groot belang. En dat mag ook best wat kosten. Maar dan wel volgens de juiste stappen en in de juiste volgorde. Dat is het college verplicht richting inwoners en betrokken ondernemers. Dat de uitgestelde uitvoering van de tweede fase straks onder nieuw college zal plaatshebben doet aan die plicht voor dit college niets af.

Het CDA zal de ontwikkelingen kritisch blijven volgen. Daarvoor zal zij de middelen en rechten die haar als raadsfractie ten dienste staan inzetten. Als het nodig is, en in het uiterste geval, met zwaardere moties dan de motie van treurnis die in de recente raadsvergadering werd behandeld.

In een recente Raadsinformatiebrief heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de reconstructie van het Kerkplein en het Fontanusplein in Putten. In juli 2019 heeft de Gemeenteraad een krediet van €4.050.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Centrumplan, waarvan de reconstructie van de pleinen deel uitmaakt. Binnen het genoemde krediet is voor de pleinen €1.609.000,- voorzien.

Middels de RiB wordt de Raad medegedeeld dat de pleinen naar verwachting in de loop van april 2021 zullen worden opgeleverd, maar dat inmiddels de teller voor kostenoverschrijdingen op bijna 600 duizend euro staat – ruim 35% ten opzichte van het oorspronkelijk budget.

Voor de CDA-fractie een dejavu met de renovatie van het gemeentehuis: na een aanvankelijke kredietaanvraag van 6 miljoen euro bleek al voor uitvoering een tekort te bestaan van 2,3 miljoen euro, ook hier dus een overschrijding van ruim 35%.

Wat in de onderhavige situatie afwijkt ten opzichte van de renovatie van het gemeentehuis is dat hier de kostenoverschrijding worden gemeld op een moment dat de kosten al zijn gemaakt. Het college geeft in de brief aan binnenkort met een aanvullend kredietverzoek te komen. Dat zal na oplevering van de pleinen zijn, waarmee de Raad dus voor een voldongen feit wordt geplaatst.

Op 12 april 2021 bespreekt de Raad de RiB van het College in de Commissie EBOR. Het CDA maakt zich zorgen over de mate waarin het college in staat is (gebleken) grote projecten te managen en beheersen en heeft dan ook – ter voorbereiding en gedachtenvorming op die commissievergadering – een informatieverzoek gedaan over de gang van zaken tijdens de ontwikkeling van de plannen en gedurende de uitvoering. Kern van de vraag is: wie was er op welk moment op de hoogte van de overschrijdingen.

Wim heeft schriftelijke vragen gesteld. Lees hier de vragen.

Wat een bijzondere feestdagen maken we mee in 2020.
Het is een jaar vol uitdagingen en helaas ook veel verdriet, maar toch is er ook altijd iets positiefs te zien.

Bestuur en fractie heeft dit geprobeerd voor u op te schrijven, het resultaat kunt u hier lezen.
Iedereen een liefdevol, gezond en Gezegend nieuwjaar gewenst!

 

Deze zomer is mijn oud-fractiegenoot Arres Huijgen overleden. Met hem heb ik een aantal jaren in de commissie Ruimtelijke Zaken gezeten. Arres was gepokt en gemazzeld in de Puttense politiek en ik kwam net in Putten wonen. Politiek bedrijven is in elke gemeente anders. Van Arres leerde ik de Puttense politiek kennen. Hij was een vat vol kennis over Putten. Hij heeft Putten als gemeenteraadslid trouw gediend. Hij was eerlijk, pragmatisch en recht door zee.

Zo langzamerhand ontvallen ons de oud-raadsleden die, met hun ijzersterke geheugen, de nieuwe raadsleden met adviezen bijstaan. Ze zijn soms betweterig en lastig, maar oh zo fijn om bij de fractie te hebben.

Vroeger stond hier in het centrum een prachtige boerderij. Niets herinnert mij hier meer aan. De mensen die deze boerderij wel herinneren komen ook te overlijden. Ik heb laatst nog even onder de grote bomen van dat rare weggetje over het Kerkplein naar de Molenstraat gelopen. Ik realiseerde mij dat deze bomen binnenkort echt helemaal weg zijn.

De laatste keer dat ik in café “Het Trefpunt” ben geweest, was voor de bijeenkomst over de herinrichting van de Garderenseweg. Het Trefpunt is nu gesloten en op deze plaats komt woningbouw. Veel Puttenaren kijken met plezier terug op hun avonden in dit café. Ook bij het aanzicht van dit lege pand weet ik dat binnenkort niets meer herinnert aan dit café.

Zo zijn er meer voorbeelden uit het verdere verleden en het nu. Ik heb het al vaker gezegd: oude mensen zijn net als oude dingen, je moet ze koesteren. Putten verandert langzaam maar gestaag. Ik wil voor mijzelf ervoor zorgen dat ik dit bewust ervaar. Bewust zijn dat mensen overlijden, dat er stukken uit ons collectieve geheugen verdwijnen. Bewust zijn dat er oude dingen vervangen worden omdat het soms moet en bewust zijn dat we veranderen om mee te gaan met onze tijd.

Dat Putten zich ontwikkeld is zeker niet slecht, maar soms betrap ik mij er op dat ik terug verlang naar die oude plekjes die nu gemoderniseerd zijn en naar de mensen die overleden zijn. Bewust kijk ik in dankbaarheid terug naar mijn samenwerking met Arres.

 

Gertine Elsenaar

Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden

Arres Huijgen

Arres was raadslid voor het CDA van 1998 tot 2014.
Met de hem bekende nuchterheid, humor, betrokkenheid en volledige toewijding
zette hij zich in voor de belangen van Putten en haar inwoners.

Wij zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor het CDA en voor de gemeente Putten heeft mogen betekenen.
Zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie wensen wij veel sterkte en Gods troost met het verwerken van dit verlies.

Bestuur en fractie CDA Putten

Bespreken Coronacrisis in de gemeenteraad

De Covid-19 uitbraak grijpt diep in de samenleving. Wereldwijd worden enorme inspanningen geleverd en maatregelen getroffen om de crisis het hoofd te bieden. Deze maatregelen zien enerzijds op de medische aanpak en anderzijds op het economisch vlak in ondersteuning van getroffen burgers en bedrijven.

Ook de gemeente Putten is druk met de bestrijding van de crisis. Er wordt veel gedaan om iedereen zo goed en efficiënt als mogelijk van informatie te voorzien. Er is een speciaal ingerichte webpagina op de gemeentelijke website, de plaatselijke krant wordt gebruikt en er zijn ook meerdere raadsinformatiebrieven aan de gemeenteraad gestuurd.

Op voorstel van de CDA-fractie is de Coronacrisis en de bestrijding daarvan in de gemeente Putten een standaard agendapunt op de raadsvergadering en de vergadering van de commissie EBOR geworden. Raadsleden/raadsfracties zijn voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid om schriftelijk vragen in te dienen over alles wat met de (bestrijding van de) crisis verband houdt. In de vergadering is er vervolgens gelegenheid om met elkaar en het college in debat te gaan.

In de gemeenteraadsvergadering van 28 mei 2020 stond het punt voor het eerst geagendeerd. De raadsfracties dienden liefst 42 vragen in.

U kunt alle vragen, inclusief de antwoorden, hier teruglezen.

We leven in bizarre tijden. Het openbare leven is bijna geheel stilgevallen, scholen en kerken blijven gesloten. Situaties die zelfs tijdens de oorlog niet voorkwamen, voltrekken zich voor onze ogen.

Het coronavirus heeft ons in allen in de greep. Zwaar getroffen zijn in de eerste plaats de zieken zelf, maar ook het verzorgend personeel en ouderen. Mensen klappen voor de medewerkers in de zorg, heel mooi natuurlijk, maar zullen we ook aan ze denken als er geen crisis is? Nu wordt des te meer duidelijk hoe schrijnend het is dat juist de vitale sectoren in ons land al jaren kampen met personeelstekorten, achterblijvende salarissen en hoge werkdruk.

‘Verspil nooit een goede crisis’, zei Winston Churchill eens. Een crisis dwingt ons stil te staan. Om te reflecteren op jezelf. Is onze agenda niet overvol? En hoeveel dingen op die agenda zijn echt zinvol? Heb ik afgelopen jaar genoeg tijd besteed aan mensen om ons heen? Aan het gezin, aan vrienden, familie, opa en oma?

Dat zo’n EK voetbal niet doorgaat, de Formule 1 in Zandvoort, alle evenementen op de evenementenkalender, hoe erg is dat eigenlijk? Als we hoofd- en bijzaken door deze crisis leren onderscheiden kunnen we toch iets meenemen uit deze crisis.

Over hoofd- en bijzaken gesproken. Populisten zitten nu even tweede rang, mensen met een makkelijke mening ook. De politiek is nu aan de grote mensen. Wat dat betreft is het goed om te zien dat het Nederlandse volk de instructies van het kabinet gezagsgetrouw opvolgt en dat het RIVM nu wél wordt geloofd.

Ik hoop dat we in deze tijd meer aan elkaar denken en in het bijzonder aan ouderen en eenzamen die het extra moeilijk hebben in deze tijd. Ik hoop dat we ons verantwoord blijven gedragen in de openbare ruimte en dat we eigenlijk alles doen wat Koning Willem-Alexander in zijn toespraak vrijdagavond noemde.

Als we de lessen die we nu leren, ook meenemen na deze coronacrisis hoeft dit zeker geen verspilde tijd te zijn.

2020 wordt zo een jaar om nooit te vergeten

Gerike van Donkersgoed heeft bestuur en fractie geïnformeerd dat zij een nieuwe baan heeft. Dat is erg mooi nieuws voor haar, ware het niet dat haar nieuwe werkgever de gemeente Putten zal zijn. Nu Gerike een ambtenaar zal worden in onze gemeente, kan zij niet ook commissielid blijven. Gerike zal aan de slag gaan als medewerker Duurzaamheid. Een uitdagende functie – zeker in deze tijd – die goed bij haar achtergrond past. Haar afscheidsbrief aan het college en de gemeenteraad kunt u lezen door op deze link te klikken.

We bedankt Gerike voor haar inzet van de afgelopen jaren en wensen haar heel veel succes in haar nieuwe functie en we zijn blij dat zij op de achtergrond zeker actief blijft voor ons CDA.

 

 

In de gemeenteraadvergadering van 31 oktober waren de eerste agendapunten een CDA aangelegenheid. Een avond met een afscheid en een beëdiging.
Reinie van Schoor nam deze avond afscheid als raadslid en fractievoorzitter. Burgemeester Lambooij sprak Reinie toe.

Hij roemde haar bevlogenheid en haar hart dat altijd klopt voor de medemens. Hij wijt haar populariteit in Putten aan haar hartelijkheid en warme betrokkenheid bij de inwoners. Het CDA wil Reinie hartelijk danken voor haar jarenlange inzet voor het CDA en de samenleving van Putten. We wensen haar met samen met haar gezin veel zegen en alle goeds toe.

Het is bij wet zo geregeld dat de gemeenteraad altijd een volledig aantal raadsleden dient te hebben, dus na het afscheid volgde direct de beëdiging van Wim van de Koot als vervanger voor de raadszetel. De installatie van een gemeenteraadslid is officieel proces, waarbij er in de gemeenteraad een tijdelijke commissie wordt ingesteld die bepaald of er bezwaren zijn om de kandidaat tot raadslid te benoemen. Dit wordt het onderzoek van de geloofsbrieven genoemd.

 

 

Er was geen enkele reden om Wim niet te benoemen, dus na het uitspreken van de eed werd Wim daadwerkelijk raadslid. De fractie van het CDA is blij met zijn beëdiging. Zijn inbreng als jurist en geboren en getogen Puttenaar wordt erg gewaardeerd. We wensen hem veel wijsheid en zegen toe. Wim was al commissielid in de commissie EBOR en zal ook als raadslid in deze commissie blijven. Gertine Elsenaar zal als fractievoorzitter naast Wim in EBOR plaatsnemen.

Tot onze grote spijt heeft Reinie van Schoor-Van den Brink te kennen gegeven terug te treden als lid van de gemeenteraad.
Haar brief kunt hieronder lezen. In de komende ledenvergadering zullen wij uiteraard aandacht aan haar vertrek besteden.


Geachte voorzitter,

Bij deze wil ik u meedelen dat ik per 31 oktober 2019 mijn ontslag indien als lid van de gemeenteraad van Putten.

In de afgelopen periode heb ik veel tijd besteed aan het voeren van een oppositie en om op te komen voor de ware belangen van de inwoners en organisaties in Putten en om daarmee goede maatregelen voor onze inwoners te kunnen bewerkstelligen.

Om een naar mijns inziens goede oppositie te kunnen voeren ervaar ik echter te weinig steun, hetgeen mij erg veel tijd kost om de oppositierol goed te kunnen invullen. De ontwikkelingen van het bedrijf van mij en mijn man vergt daarnaast ook veel tijd, en ben daarom tot de conclusie gekomen dat ik mijn rol als gemeenteraadslid niet kan uitvoeren op de wijze die ik belangrijk vind. Ik heb getracht met veel energie en enthousiasme mijn functie als gemeenteraadslid in te vullen en ik wil u, de collega raadsleden, de griffie en de ambtelijke organisatie bedanken voor de samenwerking.

Ik wens u en de gemeenteraad alle wijsheid toe bij het besturen van onze mooie gemeente.

Hartelijke groeten,
Reinie van Schoor-Van den Brink