VVD Motie vreemd ‘Regenboogvlag “een steuntje in de rug” (Raad 22 september 2022)

De VVD heeft in de raadsvergadering van 22 september 2022 een motie vreemd ingebracht waarin het college wordt opgeroepen om jaarlijst op 11 oktober (coming out day) de regenboogvlag op het gemeentehuis te hijsen. Dit om ‘de LHBTIQ+ gemeenschap in Putten een steuntje in de rug te geven’.

Op 29 augustus 2022 heeft de gemeenteraad het coalitieakkoord ‘En nu door!’ vastgesteld. De vier coalitiepartijen hebben tijdens de onderhandelingen uitvoerig met elkaar over het verbeteren van de positie en de acceptatie van minderheden en in het bijzonder de LHBTIQ+ gemeenschap gesproken. Dat heeft geleid tot een paragraaf die geheel aan het thema inclusie is gewijd:

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin alle mensen kunnen meedoen. Een samenleving waarin mensen dezelfde kansen en mogelijkheden hebben, ongeacht hun achtergrond, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, godsdienst, seksuele voorkeur en ongeacht of ze een ziekte of beperking hebben.

Deze coalitie besteedt meer aandacht aan het thema discriminatie. Door het college wordt in beeld gebracht of groepen mensen in onze gemeente te maken hebben met discriminatie. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van deze mensen te verbeteren en dit in de beleidsstukken van onze gemeente mee te nemen.

We hebben meer aandacht voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Iedereen in Putten moet zich veilig genoeg voelen om zichzelf te kunnen zijn. Vooruitlopend op het plan van aanpak voor deze groep en voor andere minderheden spreken we af dat er binnen het sociaal domein bij zorgpartner(s) veilige ontmoetingsplaatsen voor onder andere LHBTIQ+ worden geboden.

Vanuit de onderhandelingen over het akkoord zijn ook afspraken gemaakt ten aanzien van vlaggen op gemeentelijke gebouwen, waaronder de regenboogvlag:

Een vlag heeft symbolische waarde, die kan leiden tot hoog oplopende discussies die de samenleving kunnen splijten. Op gemeentelijke gebouwen en in de raadszaal worden daarom geen andere vlaggen gehesen dan de huidige vlaggen.

Coalitievorming is een proces van onderhandelen. De coalitiepartijen hebben elkaar op de inhoud gevonden, niet op de symboliek van het hijsen van een (regenboog)vlag. Om deze reden heeft het CDA (en hebben de coalitiepartijen) tegen de motie van de VVD gestemd.

Bij de behandeling van de motie heeft het CDA benadrukt wat partijen verbindt. In de raad van 29 augustus 2022 stemden VVD en WijPutten weliswaar tegen het coalitieakkoord, echter werd door beide partijen instemmend en positief gereageerd op de paragraaf over inclusie en participatie.

CDA-Putten is blij met de inhoud van het akkoord op het onderwerp LHBTIQ+ omdat we willen dat iedereen zich veilig voelt en mee kan doen. Er is op dit vlak nog zeker werk te verzetten is. Het is voor het eerst dat hierover afspraken zijn gemaakt in door de gemeenteraad vastgestelde documenten. Een belangrijke en grote stap is ook dat partijen elkaar raadsbreed vinden op de aandacht voor minderheden en de LHBTIQ+ gemeenschap in het bijzonder. Uniek voor Putten.

Uiteraard komt het ook aan op opvolging en uitvoering. Het college – en in het bijzonder portefeuillehouder Inclusieve Samenleving CDA wethouder Jim van den Hoorn – is nu aan zet om met voorstellen te komen ten aanzien van de uitvoering van het akkoord. De CDA-fractie zal dit nauwlettend volgen en ziet de voorstellen tot uitvoering met belangstelling tegemoet.

Coalitieakkoord tussen GemeenteBelangen, SGP, ChristenUnie en CDA

We zijn verheugd te kunnen meedelen dat de onderhandelingen tussen GemeenteBelangen, SGP, ChristenUnie en het CDA een mooi coalitieakkoord hebben opgeleverd. De afgelopen weken is er hard gewerkt aan een akkoord en geprobeerd om snel maar zorgvuldig alle thema’s te bespreken.

De uitkomst is een akkoord waar het CDA zich enorm in kan vinden en waar veel belangrijke onderwerpen uit ons verkiezingsprogramma terugkomen. Daarnaast hebben we een zeer geschikte wethouder-kandidaat die ons CDA-geluid kan laten horen in het college en bovenal een bijdrage te leveren aan een nog mooiere samenleving. Jim van den Hoorn zal namens het CDA in het college zitting nemen. Zodra alle beslispunten definitief zijn zal ook de portefeuille verdeling bekend worden gemaakt.

Op 29 augustus staat de gemeenteraad gepland waarin het definitieve coalitieakkoord besproken zal worden, evenals de beëdiging van de wethouders. Hierna zullen we vol goede moed, samen met de coalitie- en oppositiepartijen, aan de slag gaan voor ons mooie dorp.

 

Lees het persbericht uit de Puttenaer hier 
Lees het persbericht uit de Stentor hier (let op; premium artikel)

Persoonlijke toelichting Gerike van Donkersgoed bij neerleggen bestuursactiviteiten

In 2017 ben ik lid geworden van het CDA Putten en met veel plezier verschillende kanten van de lokale politiek mogen bijwonen. Van campagne voeren tot verkiesbaar zijn, lid van de ondersteunende fractie en bedrijfsbezoeken, de grote diversiteit van activiteiten en de betrokkenheid bij de ontwikkelingen in je eigen dorp spreken mij ontzettend aan. Dit heeft mij bewust gemaakt van de geweldige impact die je als inwoner kunt hebben op je eigen omgeving. Het kan ontzettend mooi zijn maar juist ook heel complex. Het kan namelijk moeilijk zijn om de juiste keuze te maken, terwijl het soms voor anderen die vaak verder weg staan het een eenvoudige afweging lijkt. Om daar midden in te staan, je achterban te vertegenwoordigen en dan de verbinding te kunnen zijn tussen realiteit, theorie en verschillende belanghebbenden is een prachtige functie.

In 2020 heb ik afscheid genomen als fractieondersteuner omdat ik van mijn onderwijs baan overgegaan ben naar de functie van beleidsadviseur duurzaamheid binnen de gemeente Putten. In deze functie ben ik nog meer betrokken bij de ontwikkelingen in ons eigen dorp. Tegelijkertijd ben ik binnen het CDA overgegaan in de functie van algemeen bestuurslid. In de loop van de tijd ontdekte ik dat deze twee functies teveel met elkaar kruisen en dat mijn CDA pet toch leidt tot verwarring over mijn functie en mijn visie op beleid. Om deze reden maak ik bewust de keuze om een stap achteruit te doen en een actieve volger te worden van onze lokale CDA partij.

Als ik een ding als observatie mag benoemen uit mijn tijd wat ik ontzettend waardeer, dan is dat wel dat onze CDA (raads)leden ontzettend bekwame en gepassioneerde mensen zijn met gevoel voor rentmeesterschap, solidariteit, gerechtigheid en verantwoordelijkheid, prachtige CDA mensen!

Hartelijke groet,
Gerike

Wim van de Koot lijsttrekker CDA Putten

Op de Algemene Ledenvergadering van het CDA Putten is Wim van de Koot gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Op de druk bezochte vergadering werd hij door alle aanwezige leden unaniem verkozen tot frontman voor de komende verkiezingen.

Robert Olthuis sprak als voorzitter van de kandidaatstellingscommissie lovende woorden; ‘Wim is een echte Putter met veel zicht op wat er leeft in onze samenleving. Hij is al jaren een trouwe CDA’er voor wie onze kernwaarden heel eigen zijn. Wim is positief kritisch maar zal altijd proberen mensen te verbinden, een kwaliteit die juist nu van grote waarde is’.

Wim is getrouwd met Willemien en samen met hun twee zoons wonen ze in de wijk Bijsteren. ‘Het leven in Putten is heel fijn, maar er zijn altijd zaken die beter kunnen’, aldus de kersverse lijsttrekker. ‘Putten moet bereikbaar zijn, daar staan we als CDA voor. We willen een aantal zaken echt anders; gerichte woningbouw bijvoorbeeld. Bouw het type woning waar behoefte aan is, aantallen zeggen niet alles. We kunnen met elkaar wel 100 woningen per jaar bouwen, maar dat moeten dan wel de juiste zijn.’ De volgende zorg is hoe we vervolgens al het verkeer wat daarbij hoort kunnen verwerken. ‘Elke dag staan we in de file in ons dorp, de afgelopen jaren heeft het college te weinig gedaan aan het verbeteren van de doorstroom van verkeer. Doorgaande wegen lopen vol, er moet een constructieve oplossing komen. Het afwaarderen van wegen is alleen maar een verplaatsing van het probleem. Een zuidelijke rondweg is noodzakelijk geworden, het zou geen discussie meer moeten zijn of deze er wel moet komen.’ Het verenigingsleven heeft ook de aandacht van het CDA. Wim; ‘We zijn altijd al voorstander geweest van het ruimhartig ondersteunen van (sport)verenigingen. De afgelopen jaren hebben zij het zwaar gehad, door Corona maar nog meer door het onduidelijke beleid van het college. We moeten hen zekerheid bieden en zorgen dat zij veilig hun (vrijwilligers)werk of sport kunnen uitvoeren.’

Wim gaat met enthousiasme de campagnetijd in. ‘Samen met de andere gezichten van team CDA gaan we er vol voor. We hebben er zin in om ons geluid te laten horen, we vertrouwen erop dat de kiezer ons volgend jaar weer weet te vinden.’

De overige kandidaten van het CDA Putten worden later dit jaar bekend gemaakt.

CDA dient motie van treurnis in

Het CDA heeft, samen met de fractie van mede-oppositiepartij Gemeentebelangen, een motie van treurnis ingediend tegen het college en de verantwoordelijk wethouder vanwege de kostenoverschrijdingen op de reconstructie van het Fontanusplein en het Kerkplein. Dat gebeurde in de raadsvergadering van 22 april 2021. Een – voor Puttense politieke begrippen – hoogst ongebruikelijke stap, die het CDA niet snel zet.  Maar er is dan ook echt wel wat aan de hand. Voor de tweede keer in korte tijd blijkt voor een project ruim 35% meer geld nodig dat waarom het college aanvankelijk had gevraagd. Eerder gebeurde dit al bij de renovatie van het gemeentehuis.

In Nederland ligt het recht om te beslissen waar publiek geld aan wordt besteed bij de volksvertegenwoordiging. In jargon wordt gesproken van het budgetrecht. In de gemeente is dat de gemeenteraad. Dat het dan bij de krediet aanvraag twee keer zo misgaat is kwalijk. In de eerste plaats geeft het blijk van onvoldoende voorbereiding. In de tweede plaats stemt de gemeenteraad bij toekenning van het krediet principieel in met het uitvoeren van het voorliggende plan. Met het instemmen met een kredietverzoek komt de raad dus op een soort onomkeerbaar punt. Dat de kredietvoorbereiding voor het centrumplan gebrekkig is gebleken klemt des te meer omdat er vooraf voor de ontwikkeling van het centrumplan veel geld beschikbaar is gesteld. In totaal gaat het om zo’n 400 duizend euro aan voorbereidingskredieten. Bij de uitvoering is men vervolgens tegen al die ontbrekende zaken aangelopen, die voor de goede uitvoering van het project wel gewoon zijn uitgevoerd. Als gevolg van tekortschietende budgetbewaking kwam, naar zeggen van het college, informatie over tekorten relatief laat naar boven. Als laatste in de keten van missers hield het college de informatie lang binnenshuis, en werd pas in maart – vlak voor oplevering – bij brief de gemeenteraad geïnformeerd.

Tot tweemaal toe de gemeenteraad op het verkeerde been zetten met een veel te lage kredietaanvraag en – in het geval van het centrumplan – deze informatie als voldongen feit met de gemeenteraad delen hebben voor het CDA geleid tot de stap om met de hoogst ongebruikelijke motie van treurnis te komen. Deze is de lichtste vorm van drie moties die de raad kan inzetten om haar ongenoegen over het handelen van de wethouder en/of het college kenbaar te maken. De middelste variant is de motie van afkeuring, de zwaarste variant is de motie van wantrouwen. Er gaat veel goed in Putten, en het CDA heeft daarom ook veel respect en waardering voor het college. Maar op deze twee projecten, en het gaat hier om serieus grote projecten, gaat het echt goed mis. Met de motie van treurnis heeft het CDA samen met Gemeentebelangen een streep willen trekken als het gaat om de rechten en bevoegdheden van de gemeenteraad: het budgetrecht is aan de raad. Tot hier en niet verder.

De coalitiepartijen kwamen met een eigen motie, die moet leiden tot het aanpakken van een heel beperkt stukje van het probleem: een protocol waarin de raad aangeeft hoe ze geïnformeerd wil worden over grote projecten. Een heel beperkt stukje, als – gelet op het voorgaande – het al misgaat in de voorbereiding, en door gebrekkige budgetbewaking de informatie die dan gedeeld zou moeten worden überhaupt niet – of pas laat beschikbaar komt. Door de aandacht naar de raad te verplaatsen, als ook door het stichten van heel veel verwarring over feiten en cijfers, kozen de coalitiepartijen ervoor om het college en de verantwoordelijk wethouder in bescherming te nemen. Dat is niet ongebruikelijk in de politiek. Maar op een zo belangrijk onderwerp, waar zulke structurele missers worden begaan was naar de mening van het CDA de juiste weg geweest om niet het college maar de gemeenteraad in bescherming te nemen. Dat de coalitiepartijen dat niet doen valt hard in een tijd waarin vertrouwen in de politiek zwaar onder druk staat. In de landelijke politiek is de zwakke (of verzwakte?) positie van de volksvertegenwoordiging ten opzichte van het kabinet (in gemeentelijke termen: de gemeenteraad ten opzichte van het college) volop onderwerp van discussie. Wat het CDA betreft moeten de coalitiefracties dit zich dan ook zeer aanrekenen.

De motie van treurnis van het CDA en Gemeentebelangen kreeg geen meerderheid. De motie van de coalitiepartijen uiteraard wel. De motie van de coalitiepartijen geeft, zij het omfloerst, wel blijk van ongenoegen over de gang van zaken. En met de oproep sec om naar het protocol voor informatievoorziening is op zichzelf niets mis. Reden waarom het CDA uiteindelijk onder het motto ‘iets is beter dan niets’ wel haar steun voor die motie uitgesproken. Daarmee is voor het CDA de kous niet af. Veel is nog onduidelijk en de verantwoordelijk wethouder heeft diverse toezeggingen gedaan om meer openheid van zaken te geven. Verder moet de tweede fase van het centrumplan (de winkelstraten) nog worden uitgevoerd, en ook ten aanzien van die fase heeft het college reeds een ‘winstwaarschuwing’ afgegeven. Dat baart het CDA grote zorgen. Wat het CDA betreft heeft dit college het centrumplan laten ontsporen. Dit college heeft dan ook de taak om voortvarend aan de slag te gaan en met een degelijk herstelplan en dito kredietaanvraag het vertrouwen te herstellen.

Een goed functionerend winkelcentrum, waarin de infrastructuur op orde is, is ook voor het CDA van groot belang. En dat mag ook best wat kosten. Maar dan wel volgens de juiste stappen en in de juiste volgorde. Dat is het college verplicht richting inwoners en betrokken ondernemers. Dat de uitgestelde uitvoering van de tweede fase straks onder nieuw college zal plaatshebben doet aan die plicht voor dit college niets af.

Het CDA zal de ontwikkelingen kritisch blijven volgen. Daarvoor zal zij de middelen en rechten die haar als raadsfractie ten dienste staan inzetten. Als het nodig is, en in het uiterste geval, met zwaardere moties dan de motie van treurnis die in de recente raadsvergadering werd behandeld.

Putten en de pleinen..

In een recente Raadsinformatiebrief heeft het college de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang van de reconstructie van het Kerkplein en het Fontanusplein in Putten. In juli 2019 heeft de Gemeenteraad een krediet van €4.050.000,- beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het Centrumplan, waarvan de reconstructie van de pleinen deel uitmaakt. Binnen het genoemde krediet is voor de pleinen €1.609.000,- voorzien.

Middels de RiB wordt de Raad medegedeeld dat de pleinen naar verwachting in de loop van april 2021 zullen worden opgeleverd, maar dat inmiddels de teller voor kostenoverschrijdingen op bijna 600 duizend euro staat – ruim 35% ten opzichte van het oorspronkelijk budget.

Voor de CDA-fractie een dejavu met de renovatie van het gemeentehuis: na een aanvankelijke kredietaanvraag van 6 miljoen euro bleek al voor uitvoering een tekort te bestaan van 2,3 miljoen euro, ook hier dus een overschrijding van ruim 35%.

Wat in de onderhavige situatie afwijkt ten opzichte van de renovatie van het gemeentehuis is dat hier de kostenoverschrijding worden gemeld op een moment dat de kosten al zijn gemaakt. Het college geeft in de brief aan binnenkort met een aanvullend kredietverzoek te komen. Dat zal na oplevering van de pleinen zijn, waarmee de Raad dus voor een voldongen feit wordt geplaatst.

Op 12 april 2021 bespreekt de Raad de RiB van het College in de Commissie EBOR. Het CDA maakt zich zorgen over de mate waarin het college in staat is (gebleken) grote projecten te managen en beheersen en heeft dan ook – ter voorbereiding en gedachtenvorming op die commissievergadering – een informatieverzoek gedaan over de gang van zaken tijdens de ontwikkeling van de plannen en gedurende de uitvoering. Kern van de vraag is: wie was er op welk moment op de hoogte van de overschrijdingen.

Wim heeft schriftelijke vragen gesteld. Lees hier de vragen.

Nieuwsbrief Kersteditie 2020

Wat een bijzondere feestdagen maken we mee in 2020.
Het is een jaar vol uitdagingen en helaas ook veel verdriet, maar toch is er ook altijd iets positiefs te zien.

Bestuur en fractie heeft dit geprobeerd voor u op te schrijven, het resultaat kunt u hier lezen.
Iedereen een liefdevol, gezond en Gezegend nieuwjaar gewenst!

Arres, de mooie dingen die voorbij gaan…

 

Deze zomer is mijn oud-fractiegenoot Arres Huijgen overleden. Met hem heb ik een aantal jaren in de commissie Ruimtelijke Zaken gezeten. Arres was gepokt en gemazzeld in de Puttense politiek en ik kwam net in Putten wonen. Politiek bedrijven is in elke gemeente anders. Van Arres leerde ik de Puttense politiek kennen. Hij was een vat vol kennis over Putten. Hij heeft Putten als gemeenteraadslid trouw gediend. Hij was eerlijk, pragmatisch en recht door zee.

Zo langzamerhand ontvallen ons de oud-raadsleden die, met hun ijzersterke geheugen, de nieuwe raadsleden met adviezen bijstaan. Ze zijn soms betweterig en lastig, maar oh zo fijn om bij de fractie te hebben.

Vroeger stond hier in het centrum een prachtige boerderij. Niets herinnert mij hier meer aan. De mensen die deze boerderij wel herinneren komen ook te overlijden. Ik heb laatst nog even onder de grote bomen van dat rare weggetje over het Kerkplein naar de Molenstraat gelopen. Ik realiseerde mij dat deze bomen binnenkort echt helemaal weg zijn.

De laatste keer dat ik in café “Het Trefpunt” ben geweest, was voor de bijeenkomst over de herinrichting van de Garderenseweg. Het Trefpunt is nu gesloten en op deze plaats komt woningbouw. Veel Puttenaren kijken met plezier terug op hun avonden in dit café. Ook bij het aanzicht van dit lege pand weet ik dat binnenkort niets meer herinnert aan dit café.

Zo zijn er meer voorbeelden uit het verdere verleden en het nu. Ik heb het al vaker gezegd: oude mensen zijn net als oude dingen, je moet ze koesteren. Putten verandert langzaam maar gestaag. Ik wil voor mijzelf ervoor zorgen dat ik dit bewust ervaar. Bewust zijn dat mensen overlijden, dat er stukken uit ons collectieve geheugen verdwijnen. Bewust zijn dat er oude dingen vervangen worden omdat het soms moet en bewust zijn dat we veranderen om mee te gaan met onze tijd.

Dat Putten zich ontwikkeld is zeker niet slecht, maar soms betrap ik mij er op dat ik terug verlang naar die oude plekjes die nu gemoderniseerd zijn en naar de mensen die overleden zijn. Bewust kijk ik in dankbaarheid terug naar mijn samenwerking met Arres.

 

Gertine Elsenaar

Overlijdensbericht

Ons bereikte het droevige bericht dat is overleden

Arres Huijgen

Arres was raadslid voor het CDA van 1998 tot 2014.
Met de hem bekende nuchterheid, humor, betrokkenheid en volledige toewijding
zette hij zich in voor de belangen van Putten en haar inwoners.

Wij zijn hem dankbaar voor alles wat hij voor het CDA en voor de gemeente Putten heeft mogen betekenen.
Zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie wensen wij veel sterkte en Gods troost met het verwerken van dit verlies.

Bestuur en fractie CDA Putten

Coronacrisis in de gemeenteraad

Bespreken Coronacrisis in de gemeenteraad

De Covid-19 uitbraak grijpt diep in de samenleving. Wereldwijd worden enorme inspanningen geleverd en maatregelen getroffen om de crisis het hoofd te bieden. Deze maatregelen zien enerzijds op de medische aanpak en anderzijds op het economisch vlak in ondersteuning van getroffen burgers en bedrijven.

Ook de gemeente Putten is druk met de bestrijding van de crisis. Er wordt veel gedaan om iedereen zo goed en efficiënt als mogelijk van informatie te voorzien. Er is een speciaal ingerichte webpagina op de gemeentelijke website, de plaatselijke krant wordt gebruikt en er zijn ook meerdere raadsinformatiebrieven aan de gemeenteraad gestuurd.

Op voorstel van de CDA-fractie is de Coronacrisis en de bestrijding daarvan in de gemeente Putten een standaard agendapunt op de raadsvergadering en de vergadering van de commissie EBOR geworden. Raadsleden/raadsfracties zijn voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid om schriftelijk vragen in te dienen over alles wat met de (bestrijding van de) crisis verband houdt. In de vergadering is er vervolgens gelegenheid om met elkaar en het college in debat te gaan.

In de gemeenteraadsvergadering van 28 mei 2020 stond het punt voor het eerst geagendeerd. De raadsfracties dienden liefst 42 vragen in.

U kunt alle vragen, inclusief de antwoorden, hier teruglezen.