VVD Motie vreemd ‘Regenboogvlag “een steuntje in de rug” (Raad 22 september 2022)

De VVD heeft in de raadsvergadering van 22 september 2022 een motie vreemd ingebracht waarin het college wordt opgeroepen om jaarlijst op 11 oktober (coming out day) de regenboogvlag op het gemeentehuis te hijsen. Dit om ‘de LHBTIQ+ gemeenschap in Putten een steuntje in de rug te geven’.

Op 29 augustus 2022 heeft de gemeenteraad het coalitieakkoord ‘En nu door!’ vastgesteld. De vier coalitiepartijen hebben tijdens de onderhandelingen uitvoerig met elkaar over het verbeteren van de positie en de acceptatie van minderheden en in het bijzonder de LHBTIQ+ gemeenschap gesproken. Dat heeft geleid tot een paragraaf die geheel aan het thema inclusie is gewijd:

Een inclusieve samenleving is een samenleving waarin alle mensen kunnen meedoen. Een samenleving waarin mensen dezelfde kansen en mogelijkheden hebben, ongeacht hun achtergrond, leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, godsdienst, seksuele voorkeur en ongeacht of ze een ziekte of beperking hebben.

Deze coalitie besteedt meer aandacht aan het thema discriminatie. Door het college wordt in beeld gebracht of groepen mensen in onze gemeente te maken hebben met discriminatie. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van deze mensen te verbeteren en dit in de beleidsstukken van onze gemeente mee te nemen.

We hebben meer aandacht voor de LHBTIQ+ gemeenschap. Iedereen in Putten moet zich veilig genoeg voelen om zichzelf te kunnen zijn. Vooruitlopend op het plan van aanpak voor deze groep en voor andere minderheden spreken we af dat er binnen het sociaal domein bij zorgpartner(s) veilige ontmoetingsplaatsen voor onder andere LHBTIQ+ worden geboden.

Vanuit de onderhandelingen over het akkoord zijn ook afspraken gemaakt ten aanzien van vlaggen op gemeentelijke gebouwen, waaronder de regenboogvlag:

Een vlag heeft symbolische waarde, die kan leiden tot hoog oplopende discussies die de samenleving kunnen splijten. Op gemeentelijke gebouwen en in de raadszaal worden daarom geen andere vlaggen gehesen dan de huidige vlaggen.

Coalitievorming is een proces van onderhandelen. De coalitiepartijen hebben elkaar op de inhoud gevonden, niet op de symboliek van het hijsen van een (regenboog)vlag. Om deze reden heeft het CDA (en hebben de coalitiepartijen) tegen de motie van de VVD gestemd.

Bij de behandeling van de motie heeft het CDA benadrukt wat partijen verbindt. In de raad van 29 augustus 2022 stemden VVD en WijPutten weliswaar tegen het coalitieakkoord, echter werd door beide partijen instemmend en positief gereageerd op de paragraaf over inclusie en participatie.

CDA-Putten is blij met de inhoud van het akkoord op het onderwerp LHBTIQ+ omdat we willen dat iedereen zich veilig voelt en mee kan doen. Er is op dit vlak nog zeker werk te verzetten is. Het is voor het eerst dat hierover afspraken zijn gemaakt in door de gemeenteraad vastgestelde documenten. Een belangrijke en grote stap is ook dat partijen elkaar raadsbreed vinden op de aandacht voor minderheden en de LHBTIQ+ gemeenschap in het bijzonder. Uniek voor Putten.

Uiteraard komt het ook aan op opvolging en uitvoering. Het college – en in het bijzonder portefeuillehouder Inclusieve Samenleving CDA wethouder Jim van den Hoorn – is nu aan zet om met voorstellen te komen ten aanzien van de uitvoering van het akkoord. De CDA-fractie zal dit nauwlettend volgen en ziet de voorstellen tot uitvoering met belangstelling tegemoet.

Zondagsrust

Laat ik maar meteen met de deur de kerk invallen: Het CDA Putten is voorstander van de zondagsrust. Hiermee volgen wij de bijbel waarin God ons leert dat er 6 dagen gewerkt mag worden en dat de zevende dag een bijzondere dag is, een dag om uit te rusten en een dag om Hem te danken voor zijn zegeningen. In onze christelijke cultuur is deze zevende dag de zondag. Een dag van rust, reflectie en bezinning. Een dag die anders is dan de andere dagen van de week. Veel inwoners gaan op zondag naar de kerk om hun geloof te belijden. Niet iedereen heeft dezelfde invulling van de zondag maar het is voor iedereen een sociale ontmoetingsdag met familie en vrienden. Door de winkels op zondag gesloten te houden geven wij ook de ondernemers en hun werknemers de gelegenheid om vrij te nemen, om naar de kerk te gaan en om familie en vrienden te ontmoeten. Onze economie wordt er, naar onze mening, niet slechter van om een dag in de week rust te nemen. Verruiming van de winkeltijden in de avonduren heeft ook immers voornamelijk gemak voor de klanten en in mindere mate omzetstijging voor de ondernemer opgeleverd.

Het CDA wil gewoon de zondag als rustdag voor iedereen behouden, om vol goede moed aan de nieuwe werkweek te beginnen.

IJspret!

Vorig weekend was ik veel te vinden op het ijs. Zo vaak ligt Nulde niet dicht en het was ook nog eens stralend weer. Je ziet de mensen om je heen echt genieten om in de vrije natuur te zijn en lekker in de open lucht te sporten.

De afgelopen maand was er ook veel te doen over het mentale welzijn van werkend Nederland en vooral van de jongeren. Ze moeten de hele dag online onderwijs volgen en dat motiveert niet erg. Als docent geef ik ook 60% van mijn lessen online en je ziet dat bepaalde leerlingen afgestompt raken.

Maar vanmorgen zag ik gelukkig ook veel jongeren op het ijs. Goed om te zien, want juist natuur en lichaamsbeweging zorgen ervoor dat je lekker in je vel zit. Als we het in de commissie of raad weer de jeugdzorg en de aanpak van psychische problemen worden besproken is het goed om juist de ervaringen van deze winterweek hierin mee te nemen. Investeren in natuur en investeren in sport is misschien wel de beste vorm van zorgpreventie.

 

Een nieuw hoofdstuk in het sportbeleid

15 oktober kwam de commissie samenleving bijeen om te spreken over het sportbeleid in Putten. Onder het toeziend oog van een aantal sportclubs ging de discussie al gauw over het wel of niet subsidiëren van het onderhoud van de buitensportverenigingen. Er werd ook gesproken over de accommodaties van de binnensport en werd de Open Club geëvalueerd.

De stichting Binnensport was vertegenwoordigd bij monde van dhr. Ouwekerk. De stichting was positief over het huidige beleid, maar geeft aan dat er een nieuwe sporthal nodig is die aan alle (flexibele) eisen van nu voldoet. Zo kunnen de verenigingen makkelijker hun roosters rondmaken en komt elke vereniging aan bod. Een voorstel is dan om de Putter Eng te vervangen op een andere locatie. Dit voorstel kan voor alsnog op steun rekenen van een meerderheid en de wethouder werd verzocht dit verder te gaan uitzoeken en terug te komen bij de commisie met een overzicht van de kosten.

Minder positief waren de andere insprekers; de Puttense Sportfederatie, Rood-Wit en SDC. Allen spraken over hoe het stopzetten van de subsidie voor Groot Onderhoud hen de das om doet. Grote of kleine verenigingen zoeken naar een manier om extra geld te genereren, om te voorkomen de leden te moeten ontmoedigen door de contributie te verhogen. De reacties op het doel van de Open Club zijn positief; sportverenigingen zetten zich graag in voor de samenleving en zijn zeer bereid om het netwerk te gebruiken voor een breder doel. Echter lieten ze ook het tegengeluid horen. Veel van de activiteiten waar ze nu subsidie voor kunnen aanvragen deden ze al. Dat voelt voor de verenigingen toch wrang, gezien dit beleid het alternatief was van het collega om geld aan de sportclubs te vergeven.

De verdeling van de Open Club subsidie blijkt helemaal zoek. Er zijn ( kleine ) verenigingen die zoveel subsidie ontvangen, dat zij hun eigen leden geen contributie meer hoeven te vragen ten opzichte van grote verenigingen die de begroting niet meer rond krijgen. Dat kan niet de uitkomst zijn vindt de meerderheid van de commissie. De wethouder krijgt dan ook de opdracht om het beleid rondom deze te vergeven subsidies aan te passen zodat de verdeling eerlijker en meer in verhouding te laten komen.

Dan blijft de principiële discussie over; moet de gemeente verantwoordelijk zijn voor het financieren van het groot onderhouden van de buitensportverenigingen? Voor het CDA is dat standpunt duidelijk: JA! Natuurlijk is het goed als verenigingen worden uitgedaagd om zoveel mogelijk zelf te financieren, maar het mag niet ten koste gaan van de veiligheid en de motivatie om te sporten. We houden het dossier scherp in de gaten en zullen er zeker nog wat over roepen voor het eind van het jaar.

Scoren…

Scoren…

We willen het allemaal; de burger moet meedoen. Onder de noemer ‘burgerparticipatie’ hopen we dat onze samenleving haar mening deelt, over álles. Dus misschien ook over onderwerpen waar we het al 10 keer over gehad hebben, we zijn als gemeenteraad immers gekozen volksvertegenwoordigers.

Toch blijkt dat niet al te makkelijk, want op het moment dat 2 van onze actieve sportverenigingen zich inspannen om hun situatie opnieuw op de raadsagenda te krijgen, geeft het college niet thuis. Gelukkig is daar de gemeenteraad, die als volksvertegenwoordiging altijd zal luisteren. Of toch niet..

Als het om het groot onderhoud van de Puttense voetballerij gaat hebben we er blijkbaar vaak genoeg over gesproken en is een genomen besluit onomkeerbaar. Willen we dan niet eens de moeite nemen om tenminste het signaal af te geven dat we luisteren en we de moeite die gedaan is om een burgerinitiatief te schrijven te waarderen!? Blijkbaar zijn juridische procedures en voorwaarden aan het geschreven document belangrijker dan het inwilligen van het verzoek om de zaak toch nog eens te bekijken.

De argumenten die collega raadsleden voerden in de gemeenteraad afgelopen donderdag over de reden van afwijzing, zijn voor het CDA niets minder dan onbeleefd. Ja, we komen nog te spreken over het huidige subsidiebeleid in het komende jaar, maar is dat dan een argument om een burgerinitiatief over onderhoud zomaar in de prullenbak te gooien?!

Het is duidelijk, dit burgerinitiatief staat buiten spel. Voor het CDA is de wedstrijd nog niet over, het laatste woord is nog niet gezegd over dit onderwerp.

‘Je moet schieten, anders kan je niet scoren’

De subsidies van SDC Putten

In de Puttenaer verscheen een stuk over de langlopende kwestie over de subsidie van SDC Putten. SDC besloot bezwaar te maken nadat de jaarlijkse subsidie Groot Onderhoud werd stopgezet door de gemeente gezien er nogal een kink in de kabel zat. SDC had namelijk een eigen overeenkomst met de gemeente, welke hierdoor werd verbroken volgens de sportclub. Nu er uiteindelijk uitsluitsel is over het wel of niet terecht stopzetten van de subsidie, moest het bestuur van SCD dit via de krant vernemen.

Voor het CDA aanleiding om vragen te stellen aan de wethouder om te achterhalen hoe dit proces nu precies is verlopen en of dit wel een eerlijke procedure is geweest.
We hebben de vragen bijgevoegd: u kunt onze vragen aan de wethouder hier lezen.

Ook staat er iets te lezen op de site van SDC. Door op deze link te klikken komt u op de juiste pagina. Ook het bericht van de Puttenaer kunt hier u vinden.

Een heerlijk avondje

Afgelopen zaterdag kwam de Sint weer in het land. Elk jaar is dat toch de aftrap van een drukke en gezellige decembermaand.
Een goed moment om na te denken over welke cadeautjes we in onze mooie gemeente in onze schoen zouden willen hebben…

Parkrotondes, ontsluitingsroutes in het buitengebied of het gasloos bouwen in Rimpeler: het verdient allemaal onze aandacht maar ik hoop dat we in deze tijd ook denken aan de gezinnen die misschien helemaal geen Sinterklaas kunnen vieren. Omzien naar elkaar is voor het CDA een van de basis beginselen.

De mantelzorgers die elke dag voor hun dierbaren zorgen, wijkagenten die voor onze veiligheid strijden,
de vrijwilligers in zorginstellingen en sportverenigingen en onze zorgprofessionals die elke dag weer voor anderen klaarstaan.
Allemaal verdienen ze dat we als gemeente blijven innoveren en zoeken naar de beste manier om burgers te begeleiden en te bieden wat ze nodig hebben.

In het komende jaar hoop ik dat we die balans blijven zoeken: wat hebben we in Putten nodig en wat willen we bereiken met elkaar.
Welke zaken moeten we nog aanpakken en waar moeten we de nadruk op leggen in 2019. Goed om in de komende decembermaand daar over na te denken.

Laten we er aan werken om nog meer mooie dingen te realiseren in de komende jaren, politiek en samenleving samen! Ik wens iedereen een heerlijk avondje op 5 december.

Lees de column van Annemarie hier in de online versie van het Puttens weekblad.

Alle kleine beetjes helpen…

Armoede is vaak taboe. Wist u dat 1 op de 8 gezinnen geen geld is om kinderen aan muziek, sport, schoolreisje of verjaardagsfeestjes omdat de ouders er geen geld voor hebben? Kindpakket.nl is er voor die gezinnen en heeft hiervoor de mogelijkheid een vergoeding ter beschikking te stellen voor exact de rede waarvoor men het voor aanvraagt. Een geweldig intiatief, en daardoor juist zo jammer dat de gemeente Putten niet meedoet.
Zeker gezien onze buurgemeenten zoals Ermelo en Harderwijk wel meedoen.

Dit was voor het CDA aanleiding om vragen aan Wethouder Priem te stellen, want: weet ons college wel van het bestaan af? En zo ja, voelt het college er dan niks voor om dit voor de Puttense burger ook beschikbaar te maken?

De uitkomst was als volgt: ja, het college was op de hoogte en ja, de wethouder wil ook graag initiatieven steunen die ‘de Puttenaar’ helpt om zich een extraatje te kunnen veroorloven.
Maar helaas is daar het nu al enorme financiële tekort op de jeugdzorg. Doordat het beleid van de afgelopen jaren en de toenemende vraag om zorg loopt onze gemeente tegen de muur wat betreft financiële middelen. Toch heeft de wethouder toegezegd dit opnieuw te willen onderzoeken of een dergelijk initiatief in het nieuwe beleid en budget past.

Uiteraard houden we dit in de commissie Samenleving goed in de gaten.
Alle kleine beetjes helpen..

Zijn sportverenigingen een uitvoeringsorgaan van de gemeente?!

Een discussie die de afgelopen raadsperiode plaatsvond is die over het subsidiebeleid. Waar ging die discussie over, en wat vindt het CDA?

Sport is belangrijk. Daar zijn de meeste mensen het wel over eens. Door te sporten voel je je fitter, je doet leuke sociale contacten op en het is leuk om in competitieverband elkaars krachten te meten. Bovendien is het zo dat als je je lichamelijk fit voelt, dit een positieve uitwerking heeft op je geestelijke gezondheid. De Romeinse dichter Juvenalis wist al: “Orandum est ut sit mens sana in corpore sano”: Een mens moet bidden voor een gezonde geest in een gezond lichaam.

Ook voor de gemeente is sport belangrijk. De gemeente Putten subsidieert daarom sportverenigingen. Tot op heden ging dat altijd op basis van ledensubsidie: hoe meer (jeugd)leden, hoe meer subsidie. Dat was logisch en volstrekt helder. Je telt het aantal leden maal het bedrag per lid. Iedereen wist waar hij aan toe was.

Maar hoe te denken over subsidie op grond van ‘maatschappelijke effecten’ waar het college over nadenkt? Daar is het CDA geen warm voorstander van. Sporten ten dienste van de gemeente: veel sportverenigingen die ik sprak waren hier niet blij mee. Hoezo afstappen van de oude manier terwijl dit prima werkt? Voor welk ‘probleem’ is dit een ‘oplossing’? Je kreeg in dit stelsel alleen geld als jouw sportvereniging bewezen gunstige maatschappelijke effecten oplevert. Dus moeten sportvrijwilligers als een ambtenaar plannen gaan schrijven hoe ze dat willen bereiken en moeten ze bewijzen hoeveel ouderen/statushouders/g-sporters ze aan het sporten hebben gekregen. Dat moeten ze vervolgens indienen bij de gemeente, waarna een ambtenaar dat vervolgens weer gaat controleren in dure ambtelijke uren… Alsof onze sportverenigingen een bevoogdende gemeente nodig hebben om hen aan te sporen goed te doen voor de medemens! SDC heeft bijvoorbeeld al jaren een team met nieuwe Nederlanders en helpt hun met de integratie. Zonder dat ze daar een cent voor kregen. Dat is toch prachtig, en dat doen ze al!

Wat we ons eens af moet vragen is dit: waarom zijn vrijwilligers eigenlijk vrijwilliger geworden? Niet om op kantoortjes plannen te schrijven. Nee, uit liefde voor hun sport! De korfballer is daar vrijwilliger geworden omdat hij van korfbal houdt, de zwemtrainer omdat hij van zwemmen houdt. Sportvrijwilligers willen vooral met hun sport bezig zijn. En dat is goed genoeg. Meer dan dat zelfs, daar moeten we trots op zijn. Sportverenigingen zijn geen uitvoeringsorgaan van de gemeente en dat moeten we zo houden

Sportieve subsidie?

De Puttense sportclubs hebben gelukkig wat lucht gekregen, door een unaniem aangenomen motie. De verkiezingen in aantocht?

https://www.destentor.nl/…/puttense-sportclubs-kunnen-reke…/

Voor de zomer probeerde de oppositie partijen het al om dit voorlopig nog niet te doen en zat de tribune vol, maar leek er geen speld tussen te krijgen:

Het CDA blijft ondertussen gewoon de handen uit de mouwen steken, kijk maar!