Column Jim

Meedoen in gelijkwaardigheid

Hoe is het om jou te zijn? Een manier om beter naar elkaar te kijken, te luisteren en begrip te krijgen voor elkaar. 

In Putten mogen alle mensen mee doen. Ieder mens is anders. Maar toch: je hoort erbij. Dat is inclusie. Hoe je er ook uitziet. Van wie je ook houdt. Of waar je naar de kerk gaat. 

Of je man of vrouw bent. Of als je een handicap hebt. Het maakt niet uit. Je hoort erbij in Putten. 

In de raadscommissie en raadsvergadering van de afgelopen maand heeft de raad het plan ‘Meedoen in gelijkwaardigheid’ behandeld. In het coalitieakkoord stond er een heldere opdracht voor het college: breng in beeld of er groepen mensen in Putten te maken hebben met discriminatie. Stel op basis van de uitkomsten van een plan van aanpak op om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van deze mensen te verbeteren en dit in de beleidsstukken van onze gemeente mee te nemen. 

Dit alles zou moeten leiden tot een inclusieve samenleving. Maar wat houdt zo’n inclusie samenleving nu eigenlijk in? 

In de zomer van 2022 bij de portefeuille verdeling hield deze vraag mij bezig. Zijn wij als Putten inclusief? Lukt het ons om te luisteren naar de ander? Als toekomstig wethouder wilde ik graag aan de slag met dit thema en stak ik mijn vinger op bij dit onderwerp. 

Jarenlang heb ik in de hulpverlening gewerkt met vele verschillende kwetsbare groepen. Ik vind het van groot belang dat iedereen in staat moet zijn (binnen zijn of haar mogelijkheden) om te kunnen meedoen.

Het CDA is een veelkleurige partij. Wij zijn een volkspartij. Het CDA DNA is geworteld in alle lagen van de maatschappij. Wij staan midden tussen de mensen, want daar is het ooit voor ons begonnen. Wij kiezen voor samenwerken als politiek, voor het algemeen belang boven het eigenbelang.  Dit komt ook terug in de uitgangspunten van de partij: recht doen, rentmeesterschap, solidariteit en gespreide verantwoordelijkheid. 

Terug naar Putten. Gaat het ons lukken om in Putten te gaan voor een inclusie samenleving? En wat is daarvoor nodig? In mijn beleving gaat inclusie niet over gelijkheid of gelijkvormigheid maar over gelijkwaardigheid. Oog hebben voor de ander, een luisterend oor. Als er sprake is van inclusie, is er respect voor de ander. Dit respect uit zich, in het accepteren van de ander, ondanks de verschillen.

Als het ons lukt om die bruggen te slaan, dan zijn we op weg naar een inclusie samenleving. 

Gaat u mee bruggen bouwen? 

Jim van den Hoorn; Wethouder gemeente Putten

CDA Putten stelt vragen over Gelders Winterfonds

Vanuit de CDA-fractie hebben we vragen gesteld aan het college inzake de inzet van provinciaal geld uit het Gelders Winterfonds. Dit fonds van in totaal 10 miljoen euro is in 2022 door de provincie Gelderland in het leven geroepen. Het fonds is bedoeld om gemeenten in staat te stellen maatschappelijke/religieuze instellingen en het MKB ondersteuning te bieden in hoge energiekosten.

Het college van de gemeente Putten heeft uit dit fonds ongeveer 117 duizend euro ontvangen. Vorig jaar is een gemeentelijke subsidieregeling in het leven geroepen voor de inzet van dat geld. De regeling zag op de periode oktober 2022 – december 2022.

Vanuit de samenleving bereikten ons berichten dat veel van partijen uit de beoogde doelgroep geen beroep op de regeling konden doen. Weliswaar kregen deze partijen met hoge energiekosten te maken hadden, maar de problematiek trad niet in het aangegeven tijdvak op, maar wel in 2023.

De vragen die we hebben gesteld zien op de regeling en of er van het vanuit de provincie ontvangen geld nog middelen over zijn gebleven.

Dat blijkt het geval: van de oorspronkelijke 117 duizend euro is nog zo’n 95 duizend euro over. Op verdere vragen heeft het college ons geantwoord dat zij voornemens is om de regeling – met aangepaste voorwaarden – opnieuw open te stellen om zo ook het restant van het ontvangen geld binnen de door de provincie gestelde kaders in te zetten.

Als CDA-fractie zijn we blij met de ontvangen antwoorden en we roepen partijen uit de beoogde doelgroep dan ook op om de gemeentelijke kanalen in de gaten te houden voor berichtgeving op dit onderwerp.

Lees hier de vragen en de beantwoording vanuit de gemeente.

Onze fractie stelt vragen over kinderen zonder zwemdiploma

Schriftelijke vragen ex. artikel 37 van het Reglement van Orde inzake nieuwsbericht in landelijk nieuws over oplopend percentage kinderen zonder zwemdiploma
Op 28 november 2023 publiceerde nos.nl een nieuwsitem waarin wordt bericht dat het aantal kinderen tussen 6 en 16 jaar dat geen zwemdiploma heeft sinds 2018 is verdubbeld (van 6% naar 13%).

Graag ontvangt de CDA-fractie antwoorden op de volgende vragen:

  • Beschikt de gemeente over gegevens of deze stijging zich ook in Putten voordoet?
  • In het item wordt als belangrijk onderdeel kosten van een zwemdiploma genoemd.
    Vraag: Biedt onze gemeente financiële ondersteuning aan mensen met een kleine portemonnee voor het behalen van een zwemdiploma?
  • Een andere groep die in het artikel genoemd wordt is kinderen met een migratieachtergrond.
    Vraag: Is er in inburgeringstrajecten aandacht voor het belang van kunnen zwemmen in een waterrijk land als Nederland?
  • Vraag: Is er in de contacten met (basis)scholen aandacht voor deze problematiek?
  • Vraag: Kan de gemeente mogelijk nog meer/anders doen om deze trend te helpen keren?

 

Beantwoording schriftelijke vragen

 

Met vriendelijke groet,
Fractie CDA Putten,
Wim van de Koot

Gemeenteraad 21 december 2023

In de gemeenteraadsvergadering van 21 december 2023 is het beleidsplan ‘Meedoen in gelijkwaardigheid’ vastgesteld. Unaniem hebben de zes raadsfracties zich achter dit plan geschaard, waarin inclusie en gelijkwaardigheid en het tegengaan van discriminatie centraal staat.

Aan het plan, waarvoor het startschot werd gegeven middels een motie, aangenomen in 2021, is twee jaar intensief gewerkt. Constructieve gesprekken met groepen inwoners, instanties, ambtelijke organisatie en college zijn gevoerd. Ook is er een online enquête gehouden waarop door zo’n 200 mensen is gereageerd.

Het resultaat is een beleidsstuk vol concrete acties, die gericht zijn op het met elkaar in gesprek gaan en blijven over meedoen. Dit onderwerp is voor het CDA erg belangrijk en tijdens de coalitieonderhandelingen heeft de CDA-fractie zich hard gemaakt om dit ook een plaats te geven. We zijn trots en blij met het plan dat nu is aangenomen. Hieronder de integrale tekst van de bijdrage van fractievoorzitter Wim van de Koot tijdens de raadsvergadering op 21 december 2023.

Voorzitter, voor ons ligt ter vaststelling het Beleidsplan ‘Meedoen in gelijkwaardigheid’. En om met de deur in huis te vallen: als CDA fractie zijn wij blij met dit plan; zijn we trots op dit plan en we vinden het heel mooi dat in dit beleidsplan in de volle breedte alle groepen aan bod komen voor wie meedoen soms of ook vaker moeilijk is.

Voorzitter, in de Commissievergadering is er al het nodige over dit beleidsplan gezegd en bij de voorbereiding op deze raadsvergadering liet ik dat gesprek, die vergadering nog eens de revue passeren. En het kernbegrip wat ik dan in deze bijdrage centraal wil stellen is: een constructieve dialoog. Het CDA is een partij die graag de verbinding zoekt en dat doe je door het voeren van een constructieve dialoog. In gesprek zijn draagt bij aan wederzijds begrip, en wederzijds begrip leidt tot wederzijds respect. En daarbij hoef je het niet altijd met elkaar eens te zijn.

Voorzitter; dit stuk vindt zijn oorsprong – zoals ook in de inleiding is weergegeven – in een motie uit 2021. Hoe ik de aanloop naar die raadsvergadering, waarin deze motie ter tafel lag, heb beleefd en ook die raadsvergadering zelf heb ervaren? Ik miste die constructieve dialoog. Die dialoog heb ik wél ervaren toen we een aantal maanden later met de partijen die nu de coalitie vormen nadachten over inclusie en de inclusieve samenleving voor ons coalitieakkoord.

Voorzitter; die constructieve dialoog is er ook geweest bij de totstandkoming van dit plan. Daar rept het plan zelf over, maar dat hebben we ook op allerlei andere vlakken en vanuit allerlei andere hoeken gehoord: burgers, instanties, ambtenaren en college; ze hebben samen gewerkt en samen gesproken. Samen een goed gesprek gevoerd waaruit dit beleidsplan is gerold.

Voorzitter; de fracties in deze raad, de burgers in onze gemeente, instanties; ze gaan elk op een eigen manier met het onderwerp ‘meedoen en inclusie’ om. Ze leggen accenten op verschillende groepen; ze leggen accenten op verschillende vormen van meedoen. Maar al die groepen hebben zoals gezegd een plek gekregen in dit beleidsplan. Als overheid zijn we er voor de hele samenleving; voor al die groepen en daar wil dit beleidsplan handen en voeten aan geven. Een groot compliment dan ook aan onze ambtelijke organisatie, wethouder Van den Hoorn en het college en uiteraard ook aan alle mensen die in de aanloop naar dit beleidsplan de moeite hebben genomen om mee te praten.

Voorzitter; met een beleidsplan alleen is het niet klaar. De uitvoering van dit plan is opnieuw die constructieve dialoog. Een van de respondenten aan de enquête gaf aan dat het tijd wordt dat we dat eens gaan doen met elkaar. Ik zou echter willen zeggen: een constructieve dialoog voeren is iets wat van alle tijden is. Ik denk dat er in alle tijden waar mensen met elkaar leven momenten zijn geweest waarop je met elkaar ziet dat groepen buiten de boot vallen. Dat groepen buiten worden gesloten en dat je ervoor moet waken dat discriminatie de kop opsteekt of zelfs de overhand krijgt. Ik denk dat er genoeg voorbeelden in de geschiedenis zijn die ons daar aan herinneren. Dus ik zou zeggen: met dit beleidsplan is het niet klaar. De uitvoering is een constructieve dialoog; met elkaar in gesprek gaan en met elkaar in gesprek blijven. Dat is nooit af. Die dialoog moeten we blijven voeren. Een verantwoordelijkheid voor iedere inwoner van onze gemeente en wat mij betreft voor ieder lid in deze gemeenteraad. Als CDA doen we daar graag aan mee en we zien de verdere stappen en uitvoering van dit beleidsplan met belangstelling tegemoet. Dank u wel!

Gemeenteraad November 2023

Gemeenteraad 23 november 2023

Naast de begrotingsraad van begin november was er ook nog een reguliere gemeenteraad in november. Na een aantal hamerstukken stonden er 2 bespreekstukken op de agenda en werd een motie vreemd aangekondigd. 

BESTEMMINGSPLAN WONINGBOUW HALVINKHUIZEN
In de gemeenteraad kwam het bestemmingsplan voor Halvinkhuizen fase 1 ter sprake. Gertine deed namens het CDA het woord en gaf het college complimenten over de aanpak van het bestemmingsplan. De woonvisie wordt gehanteerd, dus er komt zoveel mogelijk diversiteit binnen de type woningen die gebouwd gaan worden en bovendien heeft groen de voorkeur. Daarmee wordt het een unieke wijk binnen Putten. Gertine vroeg aandacht voor een paar belangrijke punten voor de fractie; openbaar groen, parkeren in de wijk, de ontsluitingsweg en daarnaast ook over de komst van een school. Deze is niet ingetekend voor de eerste fase, maar het college heeft aangegeven dat er mogelijkheden zijn voor zowel fase 2 als 3, hoewel zij hiervoor afhankelijk zijn van de wensen van de scholen in Putten. We zijn blij dat er in ieder geval contact over is en dat het op de radar van het college staat.

BESTAANSZEKERHEID
Namens het CDA voerde Wim het woord op dit thema uit de commissie Samenleving. Voor het CDA een heel belangrijk thema. Gezinnen zijn de basis van onze samenleving, en die hebben het zwaar in dure tijden. Vooral de inwoners met een magere portemonnee moeten alles op alles zetten om rond te komen, en dan gaat er juist als eerste een streep door de extraatjes in het leven. Vaak ook de zaken die belangrijk zijn voor een gezond en sociaal leven; zoals sporten, muziekles of hulp bij het leren. We zijn daarom ook heel blij dat het college met een verruiming komt voor het minimabeleid. Een beleidsdocument waarin we zowel meer mensen gaan helpen (vergroten van de groep boven bijstandsniveau) en ook de regelingen die er voor deze groep zijn verruimen door hogere bedragen uit te keren. Feit blijft; de overheid kan nooit alleen de oplossing zijn voor financiële problemen en ook werken moeten blijven lonen. Desalniettemin zijn we tevreden dat er hiermee iets meer lucht ontstaat voor inwoners en gezinnen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Er kwam nog een tweetal moties in de gemeenteraad: één over het verhogen van de bijzondere bijstand. Dit zijn de kosten die niet zo vaak voorkomen, waardoor er inwoners zijn die hier een extra bijdrage voor kunnen aanvragen. Op dit moment wordt hier al maatwerk op toegepast vanuit de gemeente als er echt nood aan de man is en is er al een ruimhartig beleid voor deze groep, dus hebben we besloten om deze motie niet te steunen.

De andere motie betrof het vooraf uitbetalen van gelden aan inwoners die wellicht recht hebben op een vergoeding, in plaats van het uitbetalen nadat de inwoner het verzoek bij de gemeente heeft ingediend. In de motie wilde de indiener voorkomen dat inwoner eerst een aankoop moet voorschieten, wat vanuit hen gezien een drempel is om dat dan juist niet te doen. Het college gaf aan dat er door het gebruik van verschillende systemen uiteindelijk niet voorschoten hoeft te worden. Voor het CDA een legitiem argument om niet voor de motie te stemmen. Daarnaast zijn we als CDA ook bang voor een aanzuigend effect, met als gevolg dat er ten onrechte geld wordt uitgekeerd wat uiteindelijk de inwoner alleen maar meer in de problemen brengt.

MOTIE VREEMD PGB
Dan was er nog een aangehouden motie vreemd van Wij Putten. Deze motie was al in de begrotingsraad ingediend, maar toen besloot Wij Putten om deze terug te trekken. Deze werd dus opnieuw besproken en mondde uit in scherpe discussie tussen de wethouder en Wij Putten.

In augustus 2023 heeft de centrale raad van bestuur uitspraak gedaan dat de tarieven voor de Persoonsgebonden Budgetten te laag zijn. Landelijk moeten dus alle tarieven worden aangepast. Ook in Putten, wat het college actief doet per 1 januari 2024. Conform wet heeft het college daarmee voldoende gehandeld. De motie riep op om voor alle mensen om wie het ging tussen de periode augustus en december 2023 die nieuwe tarieven met terugwerkende kracht al in te laten gaan. De wethouder gaf met een aantal argumenten aan waarom die situatie niet ideaal is, en daarin volgt onze fractie het college. 

Begroting 2023

Lees hieronder de bijdrage van Wim van de Koot tijdens de begroting van 2023!

 

In mijn bijdrage voor de begroting van 2023 – 2026, vandaag precies 1 jaar geleden refereerde ik aan de roerige geopolitieke omstandigheden. Een jaar later moeten we vaststellen dat het er bepaald niet rustiger op geworden is.

De oorlog in Oekraïne, aan de grenzen van Europa, woedt onverminderd voort. Toch is deze strijd in de nieuwsberichten totaal naar de achtergrond verdwenen. Oorzaak: het uitbreken van een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten tussen Israël en Hamas na een reeks terroristische aanslagen begin oktober.

Voorzitter, ook de gevolgen van deze nieuwe oorlog laten zich tot ver buiten de grenzen van het conflictgebied voelen. Felle discussies tussen landen en organisaties over de ontstane situatie en – ronduit zorgwekkend – het fel oplaaien van antisemitische sentimenten ook in Europa, en zelfs in ons eigen land, waar onlangs een Joodse basisschool uit veiligheidsoverwegingen moest worden gesloten.

Voorzitter, het is onmogelijk om vanaf hier een goed beeld en oordeel te vormen over wat er in het Midden-Oosten allemaal speelt. Ik wil hier oproepen tot gebed voor vrede; dat er recht gedaan zal worden en dat ook burgers in het Midden- Oosten in vrede naast elkaar kunnen leven.

Voorzitter, in eigen land maken we ons op voor de Kamerverkiezingen, eind deze maand. Politiek gezien spannende tijden, ook voor ons als gemeente. Welke lijnen zal een nieuw te vormen kabinet uitzetten, en wat betekent dat voor ons als gemeente? Financieel – en dan loop alvast wat vooruit op meer inhoudelijk opmerkingen op de begroting – zien we als CDA nog steeds de zorgen en onduidelijkheden over de herziening van het gemeentefonds.

Belangrijke thema’s zijn: de woningbouw, het landelijk gebied, de agrarische sector, stikstof, natuur en klimaat maar ook immigratie en de mogelijke invoering van de spreidingswet voeren de boventoon. De uitkomsten zullen naar verwachting in belangrijke mate invloed op ons als gemeentebestuur, burgers en (agrarische) ondernemers hebben.

Voorzitter, wat heeft dit allemaal van doen met gemeentepolitiek? Ik denk veel. Wat we hier in Putten doen en laten staat niet los van wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Als CDA vinden we het belangrijk om de dingen in perspectief te blijven zien. Samenleven begint bij onszelf. Hoe gaan we hier met elkaar om? Hoeveel respect brengen we op voor de mening, het standpunt van de ander? Juist ook als dat niet onze mening, niet ons standpunt is? Onlangs voerden we in

dit huis een debat over zonneveld Cleenhorsterweg. In mijn beleving in ongekend felle bewoordingen, op het vileine af. Ja, het gaat over belangrijke zaken, en dan mag er op het scherpst van de snede worden gedebatteerd. Maar laten we die zaken wel ook in perspectief blijven zien. Als CDA maken we ons hier zorgen om.

Voorzitter, dan de begroting. Eerst kort wat algemene zaken, dan wat inzoomen op de diverse beleidsgebieden en tenslotte nog wat vragen en oproepen.

Allereerst een compliment aan het college en zeker ook aan de ambtelijke organisatie. Zoals elk jaar zijn ze er ook nu weer in geslaagd om een duidelijke en – op de valreep – sluitende begroting te presenteren. Nogmaals complimenten en dank voor het vele werk dat ook dit jaar weer is verzet!

Voorzitter, tot en met 2026 ziet de originele begroting er solide uit. In lijn met wat we als CDA voorstaan: degelijk financieel beleid. Echter, zakt in 2027 de originele begroting door de 0-lijn, en fors ook. In de aanbiedingsbrief zien wij dat het college bij het opstellen het advies van de VNG heeft gevolgd. Dit VNG advies is om af te wijken van de lijn dat de begroting structureel positief dient te zijn. Reden: druk op ‘Den Haag’ uitoefenen. En aandacht vragen voor de negatieve gevolgen die de voorgenomen systeemwijziging op de financiële huishouding van veel gemeenten heeft. We volgen het college in de door haar gekozen lijn. Tegelijkertijd roepen we als CDA op om tijdig met maatregelen te komen als de begroting op termijn inderdaad door de 0-lijn gaat zakken. Graag verneem ik de visie van het college hierop.

Voorzitter, een jaar geleden was dit college nog maar net geïnstalleerd en waren en nog niet veel wapenfeiten te vermelden. Nu, een jaar verder, zien we dat er van alles op stapel is gezet. Het in deze raad vastgestelde coalitieakkoord wordt volop in uitvoering genomen. De titel ‘En nu door!’ wordt daarmee recht gedaan.

Ik loop de verschillende beleidsterreinen kort langs:

Samenleving

In onze samenleving merken we hoe belangrijk het is om mee te kunnen doen, op elk gebied. We zien het ook in de landelijke campagnes; bestaanszekerheid is één van de grotere thema op 22 november. Ook in Putten komen we hierover binnenkort over te spreken in de commissie Samenleving, een goede zaak. Mensen willen zich meer dan ooit gehoord en gezien voelen. We willen een zorgzame samenleving zijn.

Een aantal punten welke voor ons belangrijk zijn om hier te noemen:

1) De fractie van het CDA diende eerder al een motie in om meer aandacht te krijgen voor eenzaamheid. We zijn heel blij te lezen in de begroting dat er extra budget is voor de werkgroep om een nog betere aanpak te realiseren en daarmee meer mensen te kunnen helpen.

2) Zijn we er trots op dat dit college de inclusieagenda naar een hoger plan heeft getild en dit ook in steeds meer beleid een concrete plek geeft [meerjarenplan Samenleving, Sportbeleid]. Goed dat we hier verder over komen te spreken richting het einde van het jaar. [bijv. plan ‘meedoen in gelijkwaardigheid’]

3) Het college gaat aan de slag met het versterken en uitbreiden van de algemene voorzieningen in het sociaal domein. Hier hebben we de afgelopen jaren meermaals voor gepleit, we zijn blij dat die handschoen wordt oppakt. Een mooi voorbeeld hiervan is het Alzheimer Trefpunt in Putten. Beleid dat past binnen de wensen in de samenleving. Mooi ook om de snelle opvolging te zien en dat er al deze maand een tweede ontmoeting is gepland.

Putten heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om op de toekomst voorbereid te zijn. Om voorbereid te zijn op Rijksprogramma’s incl. de daarin verwachte bezuinigingen. Er is kritisch gekeken naar processen, soms met pijn in ’t hart. Ook als het gaat om verschillende preventieprogramma’s blijkt dat de in onze gemeente de zorg en de daarbij behorende financiën een hoge prioriteit hebben. Als CDA willen we ons blijven inzetten voor een zorgzame samenleving waarbij we eenieder die dat nodig heeft zoveel mogelijk helpen, en maatwerk leveren waar nodig.

Ruimte

Ik wil een drietal zaken benoemen die belangrijk zijn voor het CDA:

1) de verplaatsing van de Aldi. Deze supermarkt in een woonwijk tegenover een school was geen goede locatie. Een passende nieuwe locatie aan de rand van Halvinkhuizen. En op de oude locatie worden woningen gerealiseerd. Samen met nieuwbouw van de school geeft dit een impuls aan deze wijk.

2) Er is een begin gemaakt met het beschermen van karakteristieke gebouwen in het centrum van Putten. Een erfgoedverordening is vastgesteld. Dit wordt komend jaar verder uitgewerkt in beleid. Zodat in heel Putten karakteristieke gebouwen bewaard blijven.

3) De omgevingsvisie Putten 2040 en het bestemmingsplan Halvinkhuizen fase 1 die bijna gereed om mee aan de slag te gaan. De realisatie van Halvinkhuizen is ook meteen de grootste uitdaging voor het komende jaar, de komende jaren. Door de stikstofcrisis, netcongestie en diverse belangen van inwoners van Putten zullen nog hordes genomen moeten worden voordat de eerste woningen gebouwd gaan worden.

Vraag aan het college: 13, p10: de verwachting is dat met de invoering van de Wkb de bouwleges inkomsten zullen dalen, en dat de inzet verschuift (en daarmee kosten) van vergunningverlening naar toezicht en handhaving op de bouw. Maar is de inzet van de Wkb niet ook dat initiatiefnemers en bouwer bouwtoezicht en controle privaat moeten gaan wegzetten?

EBOR:

Als eerste noem ik de vaststelling van het eerste deel van het tracé voor de zuidelijke ontsluitingsweg. Essentieel voor de ontwikkeling van Halvinkhuizen, en het beheersbaar houden van de verkeersafwikkeling in en rondom ons dorp op de langere termijn. En wat voor het CDA hierin belangrijk is: unanimiteit in de besluitvorming. Breed draagvlak is essentieel voor degelijke grote projecten.

Ook financieel bereiden we ons voor op de grote projecten: de CDA motie van vorig jaar inzake het investeringsfonds is uitgevoerd in de nota reserves en voorzieningen. En we zien deze nu ook terugkomen in de dekking op de plannen.

En dan nog het vaststellen van het centrumplan. Heel belangrijk voor het centrum. En hier zien we ook mooie dingen ontstaan: organisatie van mooie evenementen als Een rondje Putten (eerder dit jaar) en binnenkort Putten op z’n kop, belangrijk ook voor de jongeren die graag zien dat er in Putten ook voor hen wat te beleven valt. En natuurlijk de kermis, terug in het centrum. Een voornemen uit het coalitieakkoord wat is uitgevoerd. Voorzitter, we krijgen links en rechts nog wel eens te horen dat er in Putten niets kan en mag, maar is dat dan ook zo? Vraag aan het college: klopt dat beeld, en worden er inderdaad zoveel verzoeken afgewezen?

Vooruitkijken moet nu ook de daadwerkelijke uitvoering van genoemde projecten naar een volgende fase worden gebracht en dat zal nog wel de nodige inspanning gaan kosten.

Vraag aan het college: Op p36 in de begroting wordt de uitvoering Economisch Visie benoemd. In de acties wordt voorgang Henslaere en Keizerswoerd beschreven. Wat ik even niet tegenkom is de behoefte inventarisatie voor bedrijfsruimte, die in 23/24 uitgevoerd wordt. Wat is hiervan de status?

In het kader van mobiliteit wil ik nog aandacht vragen voor het openbaar vervoer. Weliswaar een taak waarvan de verantwoordelijkheid op regionaal en provinciaal niveau ligt. Onlangs stond er in een stuk in de Puttenaer dat de ov-voorzieningen in de regio in 2024 op peil lijken te blijven. Dat is goed nieuws.

Waar we aandacht voor willen vragen is de mate waarin verschillende ov- voorzieningen op elkaar aansluiten, met name de buslijn die het station aandoet. Hier wil ik middels een motie een oproep richting het college doen [motie: hoe laat komt hier de bus?].

Voorzitter, ik kom tot een afronding.

Er is veel aan de hand in de wereld om ons heen, en ook plaatselijk liggen er grote uitdagingen. Het is mooi en goed om te zien en te lezen dat het college echt op stoom is geraakt. We kijken met belangstelling en vertrouwen naar de verdere uitwerking en verwezenlijking van de gemaakte plannen.

Voorzitter, het CDA wenst en bid het college, de ambtelijke organisatie en deze raad wijsheid en zegen toe bij de uitvoering van de plannen in de voorliggende begroting.

 

Column Gertine Elsenaar

Druk

In het van Dale woordenboek heeft het woord druk (zijn) verschillende betekenissen:

1) moeilijke omstandigheid

2) veel werk hebbend of meebrengend

3) onrustig en beweeglijk

Natuurlijk zijn er nog veel meer betekenissen. Ik houd het nu bij deze.
Ik heb op het ogenblik te maken met alle bovenstaande betekenissen van druk zijn. Daar zijn een paar oorzaken voor te vinden:

1) in de peilingen heeft het landelijke CDA erg weinig zetels. Hiervan wordt ik onrustig. Ik wil wel van de daken schreeuwen dat we oog hebben voor onze hele samenleving. Dat we een goed verkiezingsprogramma hebben en goede mensen op de lijst, maar blijkbaar is dat niet meer voldoende.

2) Op mijn werk (dierenarts assistent bij de landbouwhuisdierenafdeling van AnimalCare) is het een moeilijke en drukke tijd met het blauwtongvirus die schapen en koeien besmet en waarbij vooral schapen het vaak niet overleven.

3) Er zijn veel projecten gaande op ruimtelijk gebied in onze gemeente. Hierdoor borrelt, bruist onze samenleving en soms sputtert ze tegen. Al deze nieuwe projecten leggen een druk op mensen omdat hun leefomgeving verandert.

Ik laat de punten 1 en 2 verder rusten. Aan deze punten kan ik persoonlijk weinig of niets veranderen. Als plaatselijke CDA’er doe ik mijn best om een goed voorbeeld te zijn en meer kan ik niet doen. Het blauwtongvirus zal pas stoppen als het kouder wordt en dat heb ik niet in mijn hand.

Voor het derde punt kan ik wel wat betekenen. Op het politieke vlak in Putten is het druk. Het college gaat voortvarend aan de slag en hierdoor moeten we over veel plannen een beslissing nemen. Plannen die de afgelopen tijd besproken zijn:

– Windpark Horst en Telgt

– Omgevingsvisie Putten 2040

– Zonnepark Cleenhorsterweg

Over deze grote zaken heeft u waarschijnlijk gelezen in de krant. Al deze grote projecten hebben weliswaar positieve, maar ook zeker negatieve kanten. Deze zijn uitgebreid in de kranten naar voren gekomen. Op de CDA-Putten website staat onze mening over deze projecten.

In de ban van deze grote projecten komen soms kleine plannen in de verdrukking en komen ze (zonder aandacht van de kranten) tot besluitvorming. Als raadslid is het mijn taak om elk plan goed te bestuderen en te beoordelen. Het is mijn verantwoordelijkheid om geen enkel plan zondermeer te laten passeren.

Een bestemmingsplan “Achter Kraakweg 14” is zo’n klein plan. Bijna niemand weet ervan maar voor enkele mensen veranderd hun woonomgeving. Een ontwikkelaar vraagt om, op de open plek tegenover aannemersbedrijf Top, vier huizen te mogen bouwen. Nieuwe huizen bouwen tussen bestaande huizen en een bedrijf met een drukke weg in de buurt is een lastige opgave. Wat ons betreft mogen deze huizen gebouwd worden maar het aannemersbedrijf mag daarbij niet beperkt worden in haar werkzaamheden. Bij een volgende inbreidingslocatie willen we dat er meer betaalbare huizen gebouwd worden, we hebben al genoeg dure huizen in Putten. De wethouder verzekerde ons dat het aannemersbedrijf geen last heeft van de woningen en dat hij de volgende keer meer zal letten op het soort woningen die er gebouwd gaan worden. Voor de toekomst is het dus belangrijk om ook dit soort kleine plannen te beoordelen.

Zo ervaar ik op heel verschillende manieren druk op zowel mijn werkzaamheden voor de gemeente als dat in mijn dagelijks leven. Het is niet erg, want gelukkig werk ik niet alleen en hulp is altijd dichtbij.

Gertine Elsenaar
raadslid en lid van de commissie Ruimte

Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA presenteren coalitieakkoord 2022-2026 ‘En nu door!’

“En nu door!” Dat is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026 zoals dat door de onderhandelaars van Gemeentebelangen Putten, ChristenUnie, SGP en CDA aan de gemeenteraad van Putten is aangeboden. In het akkoord presenteren de coalitiepartners de plannen voor een sociaal, groen en leefbaar Putten. De gemeenteraad van Putten spreekt zich raadsvergadering van maandag 29 augustus 2022 uit over het coalitieakkoord. Ook de benoeming van de wethouders staat dan op agenda.

 

Namens de onderhandelende fracties geeft fractievoorzitter Robin Hoogendijk van Gemeentebelangen Putten aan tevreden te zijn met het bereikte akkoord. “Putten staat er, met dank aan het nu zittende college van burgemeester en wethouders goed voor. Tegelijkertijd is Putten niet af. Er wachten ons tal van uitdagingen. Denk aan de woningbouw, de infrastructuur, het behoud van het buitengebied met plek voor landbouw en natuur en aan het versterken van de levendigheid van het dorpscentrum”. Daarnaast wil de nieuwe coalitie dat iedereen die hulp nodig heeft die hulp ook op een adequate manier wordt aangeboden. Hoogendijk: “Wij streven een open bestuurscultuur na waarbij de mens centraal staat”.

 

Behoud dorpse karakter

De vier nieuwe coalitiepartijen zetten in op het behoud van het dorpse karakter van Putten. Dit betekent dat er niet wordt gebouwd voor de Randstad. “Onze eigen inwoners en oud-Puttenaren die terug willen keren zetten wij, binnen de wettelijke mogelijkheden, op voorrang”, zo geeft het coalitieakkoord aan. De focus ligt hierbij op drie woningbouwlocaties: Halvinkhuizen (Putten-Zuid), het voormalige Sligroterrein en de Ambachtstraat. Plan is om hier ‘op maat’ te bouwen. Dus met aandacht voor de verschillende doelgroepen en de betaalbaarheid van de woningen. De partijen staan open voor concepten als een ‘Knarrenhof’, tiny houses en flexwoningen. Het groene karakter rond de Putterbrink en de Husselsesteeg blijft behouden. “Hier komen geen woningen”, zo geven de partijen aan.

 

Fiets First

Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA streven naar een verbetering van het fietsnetwerk. Dit door middel van regionale snelfietsroutes, veilige fietsenstallingen en een goede fietsverbinding naar het NS-station en naar de scholen. Oftewel ‘Fiets first’. Streven is ook om, zo snel als mogelijk, te komen tot een duurzame en veilige oplossing om de Hoofdlaan/N789 over te steken.

 

De nieuwe coalitie kiest verder voor een ontsluitingsweg bij Halvinkhuizen (Putten-Zuid) wat komt tussen de Nijkerkerstraat (aansluiting Henslare) en de Voorthuizerstraat. Hierbij is het de bedoeling om het eerste deel van deze ontsluitings-weg mee te nemen bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Het tweede deel (richting de Voorthuizerstraat) wordt dan op een later moment ontwikkeld.

 

Mens centraal

Binnen het sociale domein staat de hulpvraag en de mens voor de vier coalitiepartijen centraal. “Vertrouwen, minder regels en meer ruimte voor creatieve oplossingen zijn hierin belangrijk, de inwoners moeten zich gehoord voelen”, zo staat in het coalitieakkoord. Onderzocht wordt of er voor langere periodes indicaties verstrekt kunnen worden. Ook wordt gestreefd naar snelle en accurate doorlooptijden.

 

De partijen maken zich zorgen over toenemende ‘stille’ armoede. “Door de energiecrisis en de oplopende inflatie verwachten wij een toename van de problemen. Wij zoeken hierbij naar een persoonlijke benadering”, aldus het coalitieakkoord.

 

Balans in het buitengebied

De vier coalitiepartijen koesteren het buitengebied van Putten. “Onze agrariërs verdienen perspectief. “Wij willen toe naar een goede balans waarbij wij recht doen aan de belangen van de natuur, de landbouw, toerisme en wonen”. Nieuwe woningen en bedrijvigheid worden, zoveel als mogelijk, geconcentreerd in de directe omgeving van de bebouwde kom. Het zogeheten functieveranderingsbeleid wordt herzien. Verder willen de partijen de verkoop van streekproducten stimuleren.

 

Door met het centrumplan

De nieuwe coalitie wil verder met de uitvoering van het centrumplan. Dit betekent dat na het Kerk- en Fontanusplein ook het kernwinkelgebied ‘op de schop gaat’. Winkels worden zo veel als mogelijk geconcentreerd in de Dorpsstraat, de Verlengde Dorpsstraat en de Kerkstraat. Vrijkomende winkels in de zogeheten ‘aanloopstraten’ worden omgevormd naar (starters)woningen en kantoren. Plan is verder om de openingstijden voor de terrassen en openingstijden van de horeca te verruimen.

 

Financieel beleid

De nieuwe coalitie staat een degelijk financieel beleid voor. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeentelijke belastingen, behoudens inflatiecorrectie, niet worden verhoogd.

 

Klik hier om het PUTTENS COALITIEAKKOORD 2022-2026 te downloaden.

Beëdiging raadsleden 2022-2026

Op 30 maart zijn onze CDA raadsleden beëdigd. Wij wensen Wim, Gertine en Annemarie heel veel succes.

Voor vragen of opmerkingen over de lokale politieke kunt u altijd contact (info@cdaputten.nl) met één van onze raadsleden opnemen.

CDA Putten: bouwen voor Putten, niet voor de markt

CDA Putten is zaterdag 5 februari weer op pad geweest! Dit keer zijn er verschillende plekken bezocht waar in de nabije toekomst woningen zullen worden gebouwd. Bovendien zijn we in gesprek gegaan met de heer J. Plomp, woonachtig in een nieuwbouwwijk. Reden voor deze bezoeken is gelegen in het feit dat de druk op de woningmarkt hoog is.

CDA Putten in gesprek met de heer J. Plomp

 

Wijk Halvinkhuizen

De huizenprijzen stijgen enorm, zeker ook in Putten. Jarenlang zijn er te weinig betaalbare woningen gebouwd. Vooral starters komen hierdoor in de problemen. Starters kunnen vaak ook nog eens minder lenen, omdat zij bijvoorbeeld met een studieschuld zitten. Het is mooi om te zien dat het landelijke CDA nu het plan van plaatselijke afdelingen heeft opgepakt waarbij gemeenten garant moeten kunnen staan voor de studieschuld van starters bij de aankoop van hun eerste woning.

CDA Putten pleit ervoor dat we zo spoedig mogelijk aan de slag gaan met de wijk Halvinkhuizen. Daar moet ons inziens écht ingezet worden op voldoende betaalbare woningen. Omdenken kan een belangrijke rol spelen in het realiseren van voldoende betaalbare woningen. Zo kunnen we bijvoorbeeld ontwikkelaars vragen wat zij kunnen realiseren voor 210.000 euro in plaats van te voren te bepalen welk type woning er moet komen en daarna over de prijs te spreken. Ook innovatie in de woningbouw kan een belangrijke rol spelen om de krapte te lijf te gaan, denk bijvoorbeeld aan tiny houses en knarrenhoven. Tot slot kunnen we goedkopere woningen realiseren door projecten met dure woningen mee te laten betalen aan projecten met goedkopere woningen.

Nieuwbouwplannen

In een nieuwbouwwijk is het belangrijk om bestaande groenstructuren te behouden. Volwassen groenstructuren zoals houtwallen zorgen voor een goed leefklimaat in een nieuwbouwwijk.

Nieuwbouwplannen vragen om een goed doordacht concept. Een wijk heeft ons inziens een gemeenschappelijk punt nodig dat de omgeving met elkaar bindt. Leven doe je immers met elkaar. Zo’n gemeenschappelijk punt moet niet achteraf worden ingepast. Zo werd in de wijk Rimpeler een basisschool op het allerlaatste moment er tussen gepropt waar er eigenlijk geen ruimte voor was. Met alle gevolgen van dien. Plannen waren niet goed uitgewerkt en omwonenden slecht op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in hun omgeving. Ook de heer Plomp heeft dit ervaren. Zo stelt hij: “Bij nieuwbouwplannen moet gelijk een mogelijke school ingepland worden en dus niet achteraf omwonenden hiermee verrassen.”

Intelligent bouwen

CDA Putten vindt dat we niet moeten bouwen om het bouwen. Bouwen moet doordacht gebeuren met een gezonde mix aan verschillende woningen voor alle Puttenaren, dit bevordert ook weer de doorstroom. We moeten niet bouwen voor de markt; we moeten bouwen voor Putten!