Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA presenteren coalitieakkoord 2022-2026 ‘En nu door!’

“En nu door!” Dat is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026 zoals dat door de onderhandelaars van Gemeentebelangen Putten, ChristenUnie, SGP en CDA aan de gemeenteraad van Putten is aangeboden. In het akkoord presenteren de coalitiepartners de plannen voor een sociaal, groen en leefbaar Putten. De gemeenteraad van Putten spreekt zich raadsvergadering van maandag 29 augustus 2022 uit over het coalitieakkoord. Ook de benoeming van de wethouders staat dan op agenda.

 

Namens de onderhandelende fracties geeft fractievoorzitter Robin Hoogendijk van Gemeentebelangen Putten aan tevreden te zijn met het bereikte akkoord. “Putten staat er, met dank aan het nu zittende college van burgemeester en wethouders goed voor. Tegelijkertijd is Putten niet af. Er wachten ons tal van uitdagingen. Denk aan de woningbouw, de infrastructuur, het behoud van het buitengebied met plek voor landbouw en natuur en aan het versterken van de levendigheid van het dorpscentrum”. Daarnaast wil de nieuwe coalitie dat iedereen die hulp nodig heeft die hulp ook op een adequate manier wordt aangeboden. Hoogendijk: “Wij streven een open bestuurscultuur na waarbij de mens centraal staat”.

 

Behoud dorpse karakter

De vier nieuwe coalitiepartijen zetten in op het behoud van het dorpse karakter van Putten. Dit betekent dat er niet wordt gebouwd voor de Randstad. “Onze eigen inwoners en oud-Puttenaren die terug willen keren zetten wij, binnen de wettelijke mogelijkheden, op voorrang”, zo geeft het coalitieakkoord aan. De focus ligt hierbij op drie woningbouwlocaties: Halvinkhuizen (Putten-Zuid), het voormalige Sligroterrein en de Ambachtstraat. Plan is om hier ‘op maat’ te bouwen. Dus met aandacht voor de verschillende doelgroepen en de betaalbaarheid van de woningen. De partijen staan open voor concepten als een ‘Knarrenhof’, tiny houses en flexwoningen. Het groene karakter rond de Putterbrink en de Husselsesteeg blijft behouden. “Hier komen geen woningen”, zo geven de partijen aan.

 

Fiets First

Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA streven naar een verbetering van het fietsnetwerk. Dit door middel van regionale snelfietsroutes, veilige fietsenstallingen en een goede fietsverbinding naar het NS-station en naar de scholen. Oftewel ‘Fiets first’. Streven is ook om, zo snel als mogelijk, te komen tot een duurzame en veilige oplossing om de Hoofdlaan/N789 over te steken.

 

De nieuwe coalitie kiest verder voor een ontsluitingsweg bij Halvinkhuizen (Putten-Zuid) wat komt tussen de Nijkerkerstraat (aansluiting Henslare) en de Voorthuizerstraat. Hierbij is het de bedoeling om het eerste deel van deze ontsluitings-weg mee te nemen bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Het tweede deel (richting de Voorthuizerstraat) wordt dan op een later moment ontwikkeld.

 

Mens centraal

Binnen het sociale domein staat de hulpvraag en de mens voor de vier coalitiepartijen centraal. “Vertrouwen, minder regels en meer ruimte voor creatieve oplossingen zijn hierin belangrijk, de inwoners moeten zich gehoord voelen”, zo staat in het coalitieakkoord. Onderzocht wordt of er voor langere periodes indicaties verstrekt kunnen worden. Ook wordt gestreefd naar snelle en accurate doorlooptijden.

 

De partijen maken zich zorgen over toenemende ‘stille’ armoede. “Door de energiecrisis en de oplopende inflatie verwachten wij een toename van de problemen. Wij zoeken hierbij naar een persoonlijke benadering”, aldus het coalitieakkoord.

 

Balans in het buitengebied

De vier coalitiepartijen koesteren het buitengebied van Putten. “Onze agrariërs verdienen perspectief. “Wij willen toe naar een goede balans waarbij wij recht doen aan de belangen van de natuur, de landbouw, toerisme en wonen”. Nieuwe woningen en bedrijvigheid worden, zoveel als mogelijk, geconcentreerd in de directe omgeving van de bebouwde kom. Het zogeheten functieveranderingsbeleid wordt herzien. Verder willen de partijen de verkoop van streekproducten stimuleren.

 

Door met het centrumplan

De nieuwe coalitie wil verder met de uitvoering van het centrumplan. Dit betekent dat na het Kerk- en Fontanusplein ook het kernwinkelgebied ‘op de schop gaat’. Winkels worden zo veel als mogelijk geconcentreerd in de Dorpsstraat, de Verlengde Dorpsstraat en de Kerkstraat. Vrijkomende winkels in de zogeheten ‘aanloopstraten’ worden omgevormd naar (starters)woningen en kantoren. Plan is verder om de openingstijden voor de terrassen en openingstijden van de horeca te verruimen.

 

Financieel beleid

De nieuwe coalitie staat een degelijk financieel beleid voor. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeentelijke belastingen, behoudens inflatiecorrectie, niet worden verhoogd.

 

Klik hier om het PUTTENS COALITIEAKKOORD 2022-2026 te downloaden.

Beëdiging raadsleden 2022-2026

Op 30 maart zijn onze CDA raadsleden beëdigd. Wij wensen Wim, Gertine en Annemarie heel veel succes.

Voor vragen of opmerkingen over de lokale politieke kunt u altijd contact (info@cdaputten.nl) met één van onze raadsleden opnemen.

CDA Putten: bouwen voor Putten, niet voor de markt

CDA Putten is zaterdag 5 februari weer op pad geweest! Dit keer zijn er verschillende plekken bezocht waar in de nabije toekomst woningen zullen worden gebouwd. Bovendien zijn we in gesprek gegaan met de heer J. Plomp, woonachtig in een nieuwbouwwijk. Reden voor deze bezoeken is gelegen in het feit dat de druk op de woningmarkt hoog is.

CDA Putten in gesprek met de heer J. Plomp

 

Wijk Halvinkhuizen

De huizenprijzen stijgen enorm, zeker ook in Putten. Jarenlang zijn er te weinig betaalbare woningen gebouwd. Vooral starters komen hierdoor in de problemen. Starters kunnen vaak ook nog eens minder lenen, omdat zij bijvoorbeeld met een studieschuld zitten. Het is mooi om te zien dat het landelijke CDA nu het plan van plaatselijke afdelingen heeft opgepakt waarbij gemeenten garant moeten kunnen staan voor de studieschuld van starters bij de aankoop van hun eerste woning.

CDA Putten pleit ervoor dat we zo spoedig mogelijk aan de slag gaan met de wijk Halvinkhuizen. Daar moet ons inziens écht ingezet worden op voldoende betaalbare woningen. Omdenken kan een belangrijke rol spelen in het realiseren van voldoende betaalbare woningen. Zo kunnen we bijvoorbeeld ontwikkelaars vragen wat zij kunnen realiseren voor 210.000 euro in plaats van te voren te bepalen welk type woning er moet komen en daarna over de prijs te spreken. Ook innovatie in de woningbouw kan een belangrijke rol spelen om de krapte te lijf te gaan, denk bijvoorbeeld aan tiny houses en knarrenhoven. Tot slot kunnen we goedkopere woningen realiseren door projecten met dure woningen mee te laten betalen aan projecten met goedkopere woningen.

Nieuwbouwplannen

In een nieuwbouwwijk is het belangrijk om bestaande groenstructuren te behouden. Volwassen groenstructuren zoals houtwallen zorgen voor een goed leefklimaat in een nieuwbouwwijk.

Nieuwbouwplannen vragen om een goed doordacht concept. Een wijk heeft ons inziens een gemeenschappelijk punt nodig dat de omgeving met elkaar bindt. Leven doe je immers met elkaar. Zo’n gemeenschappelijk punt moet niet achteraf worden ingepast. Zo werd in de wijk Rimpeler een basisschool op het allerlaatste moment er tussen gepropt waar er eigenlijk geen ruimte voor was. Met alle gevolgen van dien. Plannen waren niet goed uitgewerkt en omwonenden slecht op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in hun omgeving. Ook de heer Plomp heeft dit ervaren. Zo stelt hij: “Bij nieuwbouwplannen moet gelijk een mogelijke school ingepland worden en dus niet achteraf omwonenden hiermee verrassen.”

Intelligent bouwen

CDA Putten vindt dat we niet moeten bouwen om het bouwen. Bouwen moet doordacht gebeuren met een gezonde mix aan verschillende woningen voor alle Puttenaren, dit bevordert ook weer de doorstroom. We moeten niet bouwen voor de markt; we moeten bouwen voor Putten!

 

Verkeer in Steenenkamer

De door de CDA-fractie gestelde vragen over de verkeersafwikkeling in Steenenkamer tijdens de werkzaamheden aan de Waterweg en de Zuiderzeestraatweg zijn op 9 november 2021 door het college beantwoord. Lees de antwoorden hier terug.

Uit de beantwoording komt naar voren dat er voorafgaand geen overleg heeft plaatsgevonden met betrokkenen (bewoners en bedrijven) in het gebied over de omleidingsroutes. Dat beeld kwam reeds naar voren uit de media, maar is dus door het college bevestigd. Wel zijn betrokkenen geïnformeerd. Ondernemers is te kennen gegeven dat ze voor hun verstoorde bedrijfsvoeren maar een beroep moeten doen op een regeling voor nadeelcompensatie.

Burgerparticipatie blijft bij dit college een merkwaardig fenomeen. We hebben in de lopende raadsperiode voorbeelden gezien waarbij vele malen werd overlegd met aanwonenden (Stationsstraat en Calcariaweg / Garderenseweg). Daarbij kan de vraag worden gesteld hoe productief en constructief zulk overleg is en of er wel met de juiste/alle belanghebbenden wordt gesproken. In onderhavig geval slaat de wijzer totaal de andere kant op en wordt er slechts geïnformeerd. Wat het CDA betreft had dit beter gemoeten.

Voor wat betreft de (langdurige) afsluiting van de route naar de A28 wordt door het college vooral gewezen op de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers en vermijden van schade aan wegen. De vraag is wel hoe intensief fietsverkeer zich – zeker in de winterperiode – richting Nulde begeeft. Ook is de route over de Steenenkamerseweg vele jaren de belangrijkste route richting A28 geweest. In die zin was er best wat de zeggen voor de suggestie die ook door ondernemers uit het gebied is gedaan, namelijk het instellen van éénrichting op Steenenkamerseweg en Arkemheenseweg, eventueel in combinatie met een verbod op vrachtverkeer.

Nieuw ten opzichte van de aanvankelijk verspreidde informatie is wel dat er voor langzaam verkeer en aanwonenden van de Hoornsdam/Strandboulevard is voorzien in een noodweg over particulier terrein. Voor wat betreft de duur van de afsluiting van het kruispunt Hoornsdam/Waterweg heeft het college toegezegd dat een verkeersbureau nog eens goed naar de (verkeers)situatie gaat kijken voor de tweede fase (vanaf februari 2022). Dat zijn dan nog twee positieve punten die uit de beantwoording naar voren komen.

Het CDA blijft de verdere ontwikkelingen volgen.

Maatschappijleer en de dingen die zo gewoon lijken..

 

Op de middelbare school stond mijn zoon onlangs voor een toets Maatschappijleer. En, zoals dat dan soms gaat, kreeg ik de opdracht om na te gaan of hij de lesstof onder de knie had.
De onderwerpen hadden een hoog ‘oh ja’ gehalte, zoals: de inrichting van ons staatsbestel, scheiding der machten, de (democratische) rechtstaat, trias politica, grondwet en grondrechten en ga zo nog maar even door. Gesneden koek om zo te zeggen.

Toch bleek dat minder voor de hand liggend dan gedacht. Drie zaken, drie heel verschillende aspecten, deel ik met u.

Allereerst bleek dat deze materie voor jongeren nog best de nodige inspanning kost om eigen te maken. Om het ‘systeem’ te begrijpen en te doorzien, daar moet je wel even voor gaan zitten. Welke kenmerken horen nu waarbij? En wat betekent onafhankelijkheid van de rechtspraak? Dan is het mooi als je als ouder daar wat bij kunt helpen.

Een ander punt dat bleef haken waren de grondrechten. Onze klassieke en sociale grondrechten staan in de Grondwet. Ze lijken vanzelfsprekend. Maar juist in deze tijd, in de Coronacrisis staan ze onder druk. Dan blijkt wat we gewoon vonden niet zo gewoon te zijn. Over een van die grondrechten was in het bijzonder veel te doen in de afgelopen week: het recht om als kerkgemeenschap in vrijheid bij elkaar te komen. De commotie over kerkdiensten in Staphorst kan niemand ontgaan zijn. Zelf bezocht ik dat weekend voor het eerst in lange tijd live een dienst in de oude kerk in Putten. Het ontroerde me om op die vertrouwde plek te zitten en als gemeente bijeen te zijn. Sámen God dienen is heel belangrijk voor de kerkgemeenschap. De Coronacrisis doet je realiseren dat dat nog niet zo gewoon is. Dat over één kam scheren met theaterbezoek, zoals sommigen doen, is wat mij betreft echt te kort door de bocht.

Het derde wat bleef plakken: de volksvertegenwoordiging controleert de uitvoerende macht. Zo leer je dat bij Maatschappijleer. In de gemeente betekent het dat de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders controleert. Het is een van je taken als raadslid. Maar hoe doe je dat? Je stelt vragen over het gevoerde beleid, of de uitvoering daarvan. Met grote regelmaat zien we ze langskomen in de mail en op de agenda’s. Schriftelijke vragen. Over uiteenlopende onderwerpen. Storteboom, het verkeer, de eikenprocessierups, woningbouw. Noem maar op. Maar wat zeggen de antwoorden? Papier (b)lijkt in dat opzicht vaak geduldig. Toch draagt het bij aan het op gang houden van het debat, het gesprek. En ook dat is nog niet zo gewoon als het soms lijkt. Dat laat de verkiezingsstrijd in Amerika wel zien.

Waar een toets Maatschappijleer al niet goed voor kan zijn… Hoe het afloopt is nog even afwachten, het resultaat heb ik nog niet gezien. In elk geval kwam hij goedgemutst thuis: ik wist overal wat van. Mooi om een nieuwe generatie op te zien groeien met gewone dingen die soms helemaal niet zo vanzelfsprekend blijken te zijn!

KAN NIET WAAR ZIJN!

KAN NIET WAAR ZIJN!

 

Op vakantie in Zuid Wales moest ik vaak aan het beroemde boek How Green Was My Valley denken. Ook de film (Hoe groen was mijn dal) was een groot succes. Het verhaal speelt in Zuid Wales, waar de prachtige groene valleien in het verleden plaats moesten maken voor  zeer intensieve mijnbouw. Het groene landschap maakte plaats voor een somber en goor industriegebied. De grote afvalbergen deden  terug verlangen naar de ongerepte natuur van vroeger.

De boodschap  dat we zuinig moeten zijn op waardevolle landschappen, deed me aan Putten denken waar nog steeds de natuur de kleur bepaalt. Maar ook bij ons is het groen in gevaar. In het nieuwbouwplan Rimpeler zal een fraaie historische houtwal van wel 160 meter lang, met een keur aan prachtige volwassen bomen, verwijderd worden om plaats te maken voor woningbouw.

De houtwal tegenover de Formido, die in al haar glorie  vanaf de nieuwe Henslare extra zichtbaar is, zal  verdwijnen. Een eeuwenoud stukje Putten, een stuk groen erfgoed van grote landschappelijke waarde, is blijkbaar niet belangrijk. Moeten we straks verzuchten ‘Hoe groen was mijn Putten’?  Helaas is het CDA de enige partij die zich hier tegen verzet.

Putten Bomendorp, bomen in ijzeren bakken. Mooi! Maar dan kaalslag plegen op een historische houtwal? DAT KAN NIET WAAR ZIJN!

Okko van Dijk

Raadslid CDA

CDA – Nieuwsbrief zomer 2017

Klik op de afbeelding hieronder om de volledige nieuwsbrief te zien

Pak samen met het CDA de bureaucratie aan

Normal
0

false
false
false

EN-US
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:Standaardtabel;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Arial”,sans-serif;
color:black;}

Doe mee: Pak samen met het CDA de bureaucratie aan

 

CDA Putten is klaar met de eindeloze hoeveelheid regels, administratie en bureaucratie. Samen met jou willen we kijken hoe we de regeldruk kunnen verminderen en politieagenten, onderwijzers, ondernemers, zorgverleners, vrijwilligers en burgers in onze gemeente meer ruimte en vertrouwen kunnen geven.

Wij horen graag welke regels jij niet te geloven vindt. Dit kunnen voorbeelden zijn van bureaucratie waar je op je werk mee te maken te hebt, maar ook voorbeelden van iets dat je bij de gemeente probeert te regelen en waarbij onnodige regels in de weg zitten.

Wat kunnen wij voor jou doen?

Wij zullen als lokale CDA-fractie alle lokale voorbeelden oppakken en kijken of we dit kunnen veranderen. Het zal helaas niet altijd lukken om een regel te schrappen of aan te passen, maar we gaan met elkaar bekijken hoe ver we kunnen komen.

Alle voorbeelden van bureaucratie op je werk kaarten wij aan bij de Tweede Kamerleden van het CDA. Dus laat ons vooral ook waar je op het werk tegenaan loopt.

 Dit kun je met ons delen via www.cda.nl/datistochniettegeloven.

Geur van populisme rond Putten Zuid

Geur van populisme rond Putten Zuid

 

Op donderdag 1 juni heeft de Raad de de Geurvisie en de ontwerp Geurverordening vastgesteld. Dit was nodig omdat een jaar geleden de Raad een aanhoudingsbesluit heeft genomen. Dit houdt in dat agrarische bedrijven gedurende een beperkte periode niet mogen uitbreiden in afwachting van nieuw geurbeleid. Dit nieuwe beleid is nodig omdat de gemeente ten zuiden van de Van Geenstraat op termijn een woonwijk wil realiseren.

Omdat na een jaar of 5 (wanneer Rimpeler af is) de gemeente in dit gebied wil beginnen met het bouwen van huizen is de geurnorm verscherpt van 14 OU (normaal in agrarisch gebied) naar 7 OU. Dit voor het hele gebied van ongeveer 70 hectare. Voor een aantal agrarische bedrijven in dit gebied betekent dit minder groeimogelijkheden, ondanks dat ze nog steeds een in de door de Raad vastgesteld “landbouwontwikkelingsgebied” zitten dat speciaal is aangewezen voor groeiende landbouwbedrijven.

Het CDA was van mening dat het collegevoorstel van 7 OU  evenwichtig was op dit moment. Wanneer de woningen echt gebouwd worden, zijn we voor het invoeren van de “eindnorm” van 3 OU die geldt voor woonwijken. In aanloop naar die eindnorm willen we wel dat compenserende maatregelen genomen worden die rekening houden met de ontwikkeling van agrarische bedrijven, ook moet niet voor een onnodig groot gebied  ineens 3 OU gaan gelden. Er moeten in Putten voldoende ontwikkelingsmogelijkheden zijn en blijven voor boeren.

Wij Putten en de VVD waren het niet met het college en met het CDA eens. In hun bijdragen gaven ze weliswaar aan dat het een moeilijke materie was die nog niet helemaal doorgrond kon worden. Toch dienden ze een amendement in om gelijk 3 OU op te leggen voor de hele 70 hectare. De suggestie werd gewekt dat het daardoor minder zou gaan stinken. Dit argument is populistisch en klopt niet omdat bij welke norm dan ook de bedrijven geen enkel dier minder hoeven aan te houden. De strenge normen gelden alleen bij uitbreiding van bedrijven. En laten boeren die uitbreiden nu vaak net emissiearme stallen met luchtwassers bouwen die tot 85% minder stinken… Wil je echt minder geur in een gebied hebben dan zul je bedrijven moeten uitkopen. Het CDA wil slimme oplossingen waar goed over wordt nagedacht, daarom konden wij, evenals een meerderheid van de Raad, het amendement van Wij Putten en de VVD niet steunen.

 

Aart Evers

Raadslid CDA Putten

NOODOPVANG

NOODOPVANG
In de krant laat wethouder Nico Gerritsen weten dat er in Putten nog nooit iemand onder een brug heeft hoeven te slapen. Hij doelt daarmee op een noodkreet van alle Puttense diaconieën dat er steeds meer vraag is naar noodopvang door Puttenaren in nood. Steeds meer mensen moeten hun heil bij de gemeente en zelfs bij de diaconie zoeken om een dak boven hun hoofd te krijgen. Meestal bestaat er bij zulke mensen een groot aantal problemen v.w.b. relatie, financiën, huisvesting enz.

De diaconie kan de meest schrijnende verhalen vertellen over mensen in nood . Er bestaat al noodopvang bij de diaconie, maar die blijkt helaas absoluut onvoldoende te zijn. Reden voor het Diaconaal Platform Putten om in een brief aan de Raad aan de bel te trekken. Helaas verzandt zo’n brief in de lijst van Ingekomen Stukken. Wij als CDA hebben eerst schriftelijke vragen aan het College gesteld,. Vervolgens hebben we het onderwerp laten bespreken in de commissie Samenleving en als vervolg daarop hebben we in de Raadsvergadering van 1 juni de motie Hoge Nood ingediend, samen met CU en GB.
Daarin verzoeken we het College de mogelijkheden van tijdelijke noodopvang met zorg te onderzoeken. Als voorbeeld wordt daar het aanbod van camping De Auerhaan aangehaald die een proef op dit gebied wil starten. Wie kan daar op tegen zijn? Dat zal ik vertellen : de VVD, WIJ en de SGP! Ja, zelfs de SGP was blijkbaar niet onder de indruk van de hoge nood die door de diaconieën op ons bordje werd gelegd.

De tegenstemmers verscholen zich achter het feit dat de gemeente nu ook door heeft wat er speelt en op zoek is gegaan naar andere opvangmogelijkheden in Putten, zoals aan de Wallenbergstraat en Matchpoint. Maar voor dat gerealiseerd is, zal er al heel wat bestaand en nieuw leed voorbij gekomen zijn. En daarom wil de motie haast maken om oplossingen te verzinnen, want het gaat om mensen! Het gaat om mensen in nood! En dan zegt de wethouder dat het wel mee valt…

Er waren helaas 3 afwezigen in de Raad, zodat de 16 aanwezigen moesten stemmen over de motie. Ja, u weet het al, de stemmen staakten : 8 voor en 8 tegen. Dat betekent dat er in de volgende vergadering op nieuw gestemd moet worden. Mochten de stemmen weer staken, dan is de motie verworpen en laten we de Puttenaren in nood voorlopig in de kou staan. Dat wil toch niemand! En we laten onze eigen diaconieën die al zoveel goed werk doen in dezen, ook in de steek. Hopelijk zal het zover niet komen.

Okko van Dijk