CDA Putten wil dat het college van B&W de kosten en praktische uitvoerbaarheid voor het kosteloos aanbieden van de VOG voor vrijwilligerswerk onderzoekt. Voor sommige vrijwilligerstaken is een VOG een vereiste, maar voor personen met een lager inkomen is dat best een aanzienlijk bedrag (€ 41,35). In de 2017 begroting van Putten is een totale inkomsten aan leges voor VOG’s geschat van € 6.380, dus dat is inclusief alle andere redenen waarom een VOG wordt aangevraagd. Voor vrijwilligerstaken voor werken met minderjarigen of mensen met een verstandelijke beperking is er al een regeling voor kosteloze VOG vanuit het rijk, maar voor vrijwilligerstaken voor werken met andere kwetsbare groepen (zoals mensen met lichamelijke of psychische beperking, laaggeletterden, asielzoekers, etc) is die mogelijkheid er niet. Des te meer reden voor CDA Putten om de haalbaarheid te onderzoeken. Het ingediende voorstel hiervoor is in de raad van 6 april met unanieme steun aangenomen.

Het CDA gaat voor goede zorg, in de WMO, voor de chronisch zieken en gehandicapten, voor de mantelzorgers enz. Het ZORGGELD moet dan ook besteed worden aan de ZORG! Dat roept het CDA al jaren! Eindelijk roept WIJ PUTTEN het nu ook. Veel Puttenaren ontvangen goede zorg, maar het kan beter! Een paar voorbeelden:

  • Zorggeld wordt besteed aan bakstenen. Een deel van de verbouwing van Stroud wordt gefinancierd met zorggeld. Dat kan natuurlijk niet. Echter het CDA was de enige partij die tegen was. En wanneer begint de verbouwing?
  • Mantelzorgers moeten door de gemeente ondersteund en gewaardeerd worden. Dankzij twee CDA moties is het college eindelijk aan de slag gegaan. In december komt hopelijk het geld los voor 2015 en 2016 (€100 per jaar) . Dat is wel erg laat. En nu maar hopen dat de mantelzorgers bereikt worden.
  • Chronisch zieken moeten nu door de gemeente gecompenseerd worden. Er staat een zak geld klaar met het overschot van €220000! Helaas kwamen er maar 203 zieken voor in aanmerking. Het CDA zet zich al lange tijd in om deze kwetsbare mensen te bereiken . Toen het CAK nog voor deze uitkering zorgde waren er wel 3000 gegadigden in Putten.  In 2015 waren er 335 chronisch zieken die in aanmerking kwamen. De normen waren te streng en de onbekendheid van de regeling was/is te groot. Dat moet en kan dus beter! We wachten even af.
  • €60000 gemist : Putten heeft steeds tekorten bij de bijstand. Op aanvraag werden deze tekorten deels gecompenseerd. In 2015 kwam er een nieuwe regeling, waarbij het college de raad actief moest betrekken bij het terugdringen van de tekorten. Het College heeft dat allemaal niet op tijd doorgehad. En toen ze het uiteindelijk merkten dat ze voor extra geld in aanmerking kwamen, was het al veel te laat. Alleen het CDA is hier achter gekomen en is ook de enige partij die deze grote misser aan de kaak heeft gesteld.

Okko van Dijk

Raadslid CDA Putten

Afgelopen donderdag 27 november was een mistige dag. De mist trok in de loop van de dag weliswaar op, maar keerde in alle hevigheid ’s avonds weer terug in de Raadzaal, waar de gemeenteraad zich boog over een voorstel van het college tot Intensivering van Re-integratie.

Dat betekent dat vanwege de steeds terugkerende tekorten bij de bijstand ze meer mensen aan werk willen helpen en dus uit laten stromen uit de bijstand. Het doel voor 2016 is 70 mensen uit laten stromen en daar is €214000 voor aanwezig in de pot Sociaal Domein. Alleen, de raad moet dat eerst wel goedkeuren.

Dat leek allemaal te gaan lukken, want er zat een goed plan bij, genaamd Marktbewerkingsplan, waarin de werkwijze werd toegelicht. Alleen dacht het college slim te zijn door enkele dagen voor de discussie een extra info blad te sturen waarin tot ieders verbazing stond dat de gestelde doelen al nagenoeg bereikt waren. Waarom is dan nog €214000 nodig???

Vervolgens wilde ik van de afdeling weten hoeveel geld er dan al was uitgegeven en men meldde mij dat bijna het hele gevraagde  bedrag al uitgegeven was. Dat zou een grote fout zijn want dat kan helemaal niet zonder toestemming van de raad. Toen ik dat dan ook navroeg bij het college, wisten ze niet hoe vlug ze moesten schorsen om zich hierover te beraden. Ik was de enige met die informatie.

Toen werd mij te verstaan gegeven dat mijn info, die ik dus van de afdeling gekregen had, niet deugde! Hoe kun je dan politiek bedrijven op grond van incorrecte informatie? Toen was de verwarring compleet en zelfs college partijen SGP en WIJ begonnen zich ook af te vragen of dit allemaal wel kon.

Om een lang verhaal kort te maken, het college voorstel werd afgestemd met steun van alleen de CU fractie, die hun eigen wethouder niet wilde afvallen. Opmerkelijk was ook de houding van de SGP die de hele discussie eerst onnodig vond, maar tenslotte tegen hun eigen college stemden.

Vorige week werd het verbouwingsplan van het gemeentehuis (kosten 5,9 miljoen!) al teruggenomen vanwege ontbreken van steun, nu blijft het re-integratieplan steken door slechte informatie van het college zelf.  Dat mogen ze zich zelf aanrekenen.

Onze taak is het college te controleren. Als we dat dan scherp maar correct doen, wordt ons dat nog kwalijk genomen ook. En dan heb ik het nog geen eens gehad over de gemiste €60000 waar we het vorige week over hadden!

Okko van Dijk

CDA fractie 

Afgelopen tijd hebben verschillende bewoners van de Garderenseweg ons benaderd met de boodschap dat 90% van de bewoners grote bezwaren heeft tegen het geplande ontwerp voor de renovatie van de Garderenseweg. Ondanks de verschillende burgerparticipatiemomenten is er onder hen geen draagvlak voor de geplande veranderingen en voelen velen zich niet gehoord. Met name het verdwijnen van veel parkeerplaatsen en het verdwijnen van stukken voetpad baren veel bewoners zorgen.

Vragen van de CDA fractie aan het college:

Volgens het ontwerp gaan 19 van de 37 parkeerplaatsen verdwijnen. Vindt het college dat verantwoord gezien de nu al behoorlijke parkeerdruk aan de Garderenseweg en omliggende straten als bv. de Jacob Catsstraat?Volgens de Raadsbrief m.b.t. besluit VO Garderenseweg blijkt uit meting van de parkeerplaatsbezetting dat het aantal parkeerplaatsen wel verminderd kan worden. Hoe is dit gemeten, en op welke data en welke tijdstippen?Op twee weggedeelten gaat het voetpad verdwijnen. Het college stelt voor dat bewoners zelf vrijwillig grond kunnen afstaan aan de gemeente voor de realisatie van een veilig voetpad. Hoeveel bewoners zouden grond moeten afstaan voor de realisatie van het voetpad en hoeveel bewoners hebben inmiddels aangegeven dat te willen doen?Veel bewoners voelen zich, ondanks 3 burgerparticipatiemomenten, niet gehoord en er is geen draagvlak is voor het voorgestelde ontwerp. Hoe is dit mogelijk en welke lessen trekt het college hieruit voor volgende burgerparticipatietrajecten?
Bovengenoemde vragen zullen tijdens de commissie Ruimte van 12 september 2016 door het college beantwoord worden.

Namens de CDA-fractie,
Jan van Meerveld

Donderdag stond het veelbesproken verkeersplan Steenenkamer op de agenda. Als CDA hebben we dit plan met een positieve houding bekeken. Het is veel beter dan de oorspronkelijke plannen. De bewoners van Steenenkamer hebben hun stem toen stevig laten horen en mede daardoor lag er nu een uitgebreid integraal verkeersplan voor Steenenkamer op tafel. De bewoners hebben hierin dus veel bereikt en als CDA hebben we hen ook altijd gesteund. Er lag dus een mooi uitgebreid plan op tafel wat forse investeringen gaat vergen, maar het kon volgens ons nog veel beter. Daarop hebben we ons afgelopen donderdag ingezet. En met resultaat.

Stenenkamerseweg
Een van de maatregelen in de collegeplannen was maatregel B: het afsluiten van de Stenenkamerseweg voor (auto)verkeer. Wij zijn hier altijd heel kritisch op geweest. Kijkend naar het verkeer wat nu op de Stenenkamerseweg rijdt, ís er helemaal geen overlast. Ook is die afsluiting helemaal niet nodig om andere, wel noodzakelijke verkeerswijzigingen in het gebied door te voeren, die kunnen prima doorgang vinden. Bovendien is het ook slecht voor aan- en omwonenden van de Stenenkamerseweg. Zij lieten hun stem horen en haalden maar meer dan 500 handtekeningen op tegen afsluiting. Mensen willen niet aan een doodlopende weg wonen, het is slecht voor de ondernemers aan deze straat, het zorgt voor langere aanrijtijden voor nooddiensten, etc. tal van redenen om niet akkoord te gaan met afsluiting. Wij hebben een amendement opgesteld om deze afsluiting uit het plan te halen. Dankzij het mede-ondertekenen van de ChristenUnie en Gemeentebelangen haalde dit amendement het met 10 tegen 9 stemmen. De Stenenkamerseweg wordt dus niet afgesloten.

Pendelend vrachtverkeer van/naar Ermelo
Een ander pijnpunt voor ons is het vrachtverkeer wat van Ermelo door Steenenkamer naar Nulde rijdt. De wegen zijn hiervoor helemaal niet geschikt, het servies rammelt bij de mensen thuis in de kasten met al die zware vrachtwagens, en het is ook nooit de bedoeling geweest dat op deze wegen in Steenenkamer-noord zwaar vrachtverkeer zou rijden. Het weren van vrachtverkeer is niet zomaar iets wat je met een simpele maatregel oplost, het is het verstandigst om dit samen met Ermelo op te lossen. Daarom dienden wij een motie in, mede-ondertekend door de SGP, waarin wij het college opdroegen te onderzoeken hoe het vrachtverkeer hier geweerd, gereguleeerd, en/of sterk ontmoedigd kon worden. Deze motie kreeg brede steun.

Fietspaden
Behalve ons amendement over de Stenenkamerseweg was er nog één amendement, dat van de SGP voor vrijliggende fietspaden voor de Zuiderzeestraatweg (vanaf de kruising Vanenburgerallee tot de Waterweg). Dit amendement haalde werd ook aangenomen, met onze steun. Ondanks de ontmoedingingsmaatregelen zal op de Zuiderzeestraatweg (vracht)verkeer blijven, met name van Keizerswoert richting Nulde, maar ook bijvoorbeeld naar de kalvergierinstallatie aan de Knardersteeg.. Het is daarom belangrijk hier een veilig fietspad naast te hebben liggen, en bovendien voorkomt dat dat fietsers het gevaarlijke kruispunt Vanenburgerallee/Kuiterweg over moeten steken. Een motie van WijPutten voor de aanleg van een fietspad van de Vanenburgerallee naar de Mariahoeven hebben we eveneens gesteund.

Al met al was het een effectieve avond voor het CDA. De raad was besluitvaardig en zich niet met een kluitje in het riet laten sturen. Waar wij trots op mogen zijn is dat dankzij ons de Stenenkamerseweg niet wordt afgesloten en dat er een specifiek onderzoek komt naar het vrachtverkeer in Stenenkamer-noord. Wij wisten, als oppositiepartij, steun te krijgen voor deze plannen, en alle plannen van andere partijen die wij steunden zijn ook aangenomen.

En nu begint het pas echt: de uitvoering van de plannen. Wij wensen het college hierbij veel wijsheid en succes.

Tijdens de behandeling van de kadernota 2017-2020 heeft de fractie van het CDA een motie ingediend om te onderzoeken of de gemeente korenmolen ‘t Hert over kan nemen. De huidige eigenaren van dit rijksmonument zijn het “gedoe” rond subsidieaanvragen zat en mede daarom wil men er vanaf. Zoals een boerenwijsheid zegt “het land van je buurman is maar eenmaal te koop” dus zou je zeggen, pak die kans!

Korenmolen ‘t Hert, vernoemd naar het wapen van de gemeente, bepaald al vele eeuwen het beeld van ons dorp. Rond 1700 moet de eerste voorganger van de huidige molen al gebouwd zijn. Door brand is deze en een volgende voorganger verloren gegaan, maar in 1899 is de huidige versie gebouwd en nog steeds in actie. De provincie heeft molens hoog in het vaandel dus de oproep was om daar te gaan lobbyen en vervolgens met een voorstel naar de raad te komen of het haalbaar is om de molen aan te kopen en wat de kosten en mogelijke financiële ondersteuning van derden (zoals provincie) zouden zijn.

Helaas mag het zo ver (nog?) niet komen. Het voorstel was mede met Gemeentebelangen ingediend, maar verder liet alleen de CU de deur nog wat open door een discussie in het najaar bij cultuurhistorie aan te gaan. De overige partijen (WP, SGP, VVD) zien het niet als gemeentelijke (kern)taak. Maar zou Putten dan de enige gemeente zijn die “zo gek” zou zijn om dit te doen? Een snelle zoekactie op internet noemt een enorme lijst aan gemeenten die een molen aangekocht hebben, zodat die historie voor de toekomst verzekerd is. Voorbeelden zijn: Sleen, Rucphen, Goes, Maasgouw, Ede, Rotterdam, Utrecht, Bronckhorst, Buren, Beneden-Leeuwen, Culemborg, Doetinchem, Oosterwijk, Nunspeet, etc, etc, etc…

Robert Olthuis
Fractievoorzitter CDA Putten

Voorafgaand aan onze fractievergaderingen brengen we geregeld een werkbezoekje om te ondervinden wat in Putten leeft. Vorige keer brachten we een bezoekje aan SDC, nu bezochten we de oer-Puttense kwekerij van Aart Petersen aan de Stenenkamerseweg.

Onder het genot van een kop koffie bespraken we in de kantine wat deze ondernemer zoal bezighoudt, waarbij natuurlijk ook het verkeersplan Steenenkamer ter sprake kwam. Petersen uitte zijn zorgen over wat een afsluiting van de Stenenkamerseweg voor gevolgen zal hebben voor zijn kwekerij, hij zou dan veel moeilijker te bereiken zijn voor klanten en vooral voor toeleveranciers. In het gesprek kwamen een paar goede opties ter sprake waarbij wij aangaven dat voor het CDA nut en noodzaak van een afsluiting van de Stenenkamerseweg nog zeker niet bewezen is.

Toen het weer buiten weer opklaarde, deden we een rondje over de kwekerij. Begonnen met het verkopen van stekjes vanuit het ouderlijk huis is het uitgegroeid tot de grote kwekerij die het nu is. We namen onder andere een kijkje in de nieuwe workshopruimte en langs al het groen: de fruitbomen, vaste planten, tuinplanten, planten voor in de moestuin etc. Nu we er toch waren namen verschillende fractieleden de gelegenheid te baat om gelijk even advies in te winnen welke planten het goed zouden doen in hun eigen tuin. Zo was het in allerlei opzichten een vruchtbaar werkbezoek.

Op maandag 9 mei heeft de CDA fractie voorafgaand aan de reguliere fractievergadering op maandag een werkbezoek gebracht aan voetbalvereniging SDC Putten. Doel was om de vorderingen van de nieuwbouw te bekijken en een uitleg te krijgen van de bouw en de financiering.

De fractie werd hartelijk ontvangen door voorzitter Albert de Bruin en andere bestuursleden en betrokkenen bij de nieuwbouw. Voorzitter De Bruin gaf aan dat hij blij was om te zien dat de politiek niet alleen in verkiezingstijd betrokken is en langs komt om de ontwikkelingen met eigen ogen te bekijken. Die mening delen wij van harte en dat zullen wij dus ook blijven doen. Aan de hand van een presentatie werd de status van de nieuwbouw en de financiële dekking van het geheel uitgelegd. Ook de getoonde 3D animatie van het hoofdgebouw (zodra het straks klaar is) gaf een goede indruk waar alle broodnodige kleedkamers komen en hoe de bezoekers straks vanaf het balkon op het hoofdveld en op het kunstgrasveld kunnen kijken. Er ontstond nog een goede discussie over de komende veranderingen in de manier van subsidiëren van (sport)verenigingen. Er zijn wederzijds twijfels hoe dit straks gaat functioneren. Er lijkt een grote administratieve last voor zowel vereniging als gemeente te ontstaan. Het voorstel moet uiteraard nog helemaal in de raadscommissie en vervolgens in de gemeenteraad behandeld worden, dus er staat nog niets in beton gegoten.

Robert Olthuis
Fractievoorzitter CDA Putten

Op woensdag 20 april houdt het CDA Putten haar Algemene ledenvergadering. De vergadering wordt in de Aker gehouden en begint om 20.00 uur.

Dit keer staat de vergadering, na het huishoudelijk gedeelte, geheel in het teken van de plaatselijke politiek. De fractie zal u meenemen in onderwerpen die momenteel actueel zijn, maar u krijgt ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan de fractie.

Ook niet CDA-leden zijn na het huishoudelijk gedeelte (vanaf 20:45 uur) van harte welkom om deel te nemen aan de discussie. We hopen weer op een hoge opkomst!

Er wordt nog wel eens negatief gedaan over regionale samenwerking binnen het RNV verband. Met name lokale partijen zijn daar debet aan, maar ook de raden van Ermelo en Harderwijk zijn zeer kritisch. Wij als CDA Putten zijn altijd voor positieve samenwerking geweest. En als dat goed kan binnen de huidige RNV, dan is dat prima!

Een onbekend maar zeer waardevol onderdeel van samenwerking is het bureau Leerlingzaken en het RMC = Regionaal Meld- en Coordinatie functie. Dat gaat over het tegengaan van schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten. Dat wordt al jaren tot volle tevredenheid gedaan en het werpt zijn vruchten af. Er wordt steeds minder verzuimd en er zijn steeds meer jongelui die een startkwalificatie halen, d.w.z. een diploma op minimaal MBO niveau 2. Het is logisch dat  een startdiploma tot veel meer kans op werk leidt, terwijl bij voortijdig schoolverlaten er grote kans op sociaal mislukken en criminaliteit bestaat.

Minister Bussemaker heeft onlangs bekend gemaakt dat onze regio op plaats 3 staat v.w.b. het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Het aantal VSV’ers is met 15 % teruggedrongen. Slechts 1.3% van de jongelui in onze regio verlaat de school zonder startkwalificatie. Dat gaat helaas nog wel om 228 jongelui en elke jongere die zo van school verdwijnt is er een te veel. Deze positieve lijn moet doorgezet worden.

Ons CDA verkiezingsprogramma noemt ook nadrukkelijk het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Daarom kunnen we met gepaste trots melden dat het de goede kant op gaat in onze regio, dankzij ook de scholen en de ambtenaren bij het RMC. Dat is inderdaad goed nieuws!