Gemeenteraad November 2023

Gemeenteraad 23 november 2023

Naast de begrotingsraad van begin november was er ook nog een reguliere gemeenteraad in november. Na een aantal hamerstukken stonden er 2 bespreekstukken op de agenda en werd een motie vreemd aangekondigd. 

BESTEMMINGSPLAN WONINGBOUW HALVINKHUIZEN
In de gemeenteraad kwam het bestemmingsplan voor Halvinkhuizen fase 1 ter sprake. Gertine deed namens het CDA het woord en gaf het college complimenten over de aanpak van het bestemmingsplan. De woonvisie wordt gehanteerd, dus er komt zoveel mogelijk diversiteit binnen de type woningen die gebouwd gaan worden en bovendien heeft groen de voorkeur. Daarmee wordt het een unieke wijk binnen Putten. Gertine vroeg aandacht voor een paar belangrijke punten voor de fractie; openbaar groen, parkeren in de wijk, de ontsluitingsweg en daarnaast ook over de komst van een school. Deze is niet ingetekend voor de eerste fase, maar het college heeft aangegeven dat er mogelijkheden zijn voor zowel fase 2 als 3, hoewel zij hiervoor afhankelijk zijn van de wensen van de scholen in Putten. We zijn blij dat er in ieder geval contact over is en dat het op de radar van het college staat.

BESTAANSZEKERHEID
Namens het CDA voerde Wim het woord op dit thema uit de commissie Samenleving. Voor het CDA een heel belangrijk thema. Gezinnen zijn de basis van onze samenleving, en die hebben het zwaar in dure tijden. Vooral de inwoners met een magere portemonnee moeten alles op alles zetten om rond te komen, en dan gaat er juist als eerste een streep door de extraatjes in het leven. Vaak ook de zaken die belangrijk zijn voor een gezond en sociaal leven; zoals sporten, muziekles of hulp bij het leren. We zijn daarom ook heel blij dat het college met een verruiming komt voor het minimabeleid. Een beleidsdocument waarin we zowel meer mensen gaan helpen (vergroten van de groep boven bijstandsniveau) en ook de regelingen die er voor deze groep zijn verruimen door hogere bedragen uit te keren. Feit blijft; de overheid kan nooit alleen de oplossing zijn voor financiële problemen en ook werken moeten blijven lonen. Desalniettemin zijn we tevreden dat er hiermee iets meer lucht ontstaat voor inwoners en gezinnen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Er kwam nog een tweetal moties in de gemeenteraad: één over het verhogen van de bijzondere bijstand. Dit zijn de kosten die niet zo vaak voorkomen, waardoor er inwoners zijn die hier een extra bijdrage voor kunnen aanvragen. Op dit moment wordt hier al maatwerk op toegepast vanuit de gemeente als er echt nood aan de man is en is er al een ruimhartig beleid voor deze groep, dus hebben we besloten om deze motie niet te steunen.

De andere motie betrof het vooraf uitbetalen van gelden aan inwoners die wellicht recht hebben op een vergoeding, in plaats van het uitbetalen nadat de inwoner het verzoek bij de gemeente heeft ingediend. In de motie wilde de indiener voorkomen dat inwoner eerst een aankoop moet voorschieten, wat vanuit hen gezien een drempel is om dat dan juist niet te doen. Het college gaf aan dat er door het gebruik van verschillende systemen uiteindelijk niet voorschoten hoeft te worden. Voor het CDA een legitiem argument om niet voor de motie te stemmen. Daarnaast zijn we als CDA ook bang voor een aanzuigend effect, met als gevolg dat er ten onrechte geld wordt uitgekeerd wat uiteindelijk de inwoner alleen maar meer in de problemen brengt.

MOTIE VREEMD PGB
Dan was er nog een aangehouden motie vreemd van Wij Putten. Deze motie was al in de begrotingsraad ingediend, maar toen besloot Wij Putten om deze terug te trekken. Deze werd dus opnieuw besproken en mondde uit in scherpe discussie tussen de wethouder en Wij Putten.

In augustus 2023 heeft de centrale raad van bestuur uitspraak gedaan dat de tarieven voor de Persoonsgebonden Budgetten te laag zijn. Landelijk moeten dus alle tarieven worden aangepast. Ook in Putten, wat het college actief doet per 1 januari 2024. Conform wet heeft het college daarmee voldoende gehandeld. De motie riep op om voor alle mensen om wie het ging tussen de periode augustus en december 2023 die nieuwe tarieven met terugwerkende kracht al in te laten gaan. De wethouder gaf met een aantal argumenten aan waarom die situatie niet ideaal is, en daarin volgt onze fractie het college. 

Begroting 2023

Lees hieronder de bijdrage van Wim van de Koot tijdens de begroting van 2023!

 

In mijn bijdrage voor de begroting van 2023 – 2026, vandaag precies 1 jaar geleden refereerde ik aan de roerige geopolitieke omstandigheden. Een jaar later moeten we vaststellen dat het er bepaald niet rustiger op geworden is.

De oorlog in Oekraïne, aan de grenzen van Europa, woedt onverminderd voort. Toch is deze strijd in de nieuwsberichten totaal naar de achtergrond verdwenen. Oorzaak: het uitbreken van een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten tussen Israël en Hamas na een reeks terroristische aanslagen begin oktober.

Voorzitter, ook de gevolgen van deze nieuwe oorlog laten zich tot ver buiten de grenzen van het conflictgebied voelen. Felle discussies tussen landen en organisaties over de ontstane situatie en – ronduit zorgwekkend – het fel oplaaien van antisemitische sentimenten ook in Europa, en zelfs in ons eigen land, waar onlangs een Joodse basisschool uit veiligheidsoverwegingen moest worden gesloten.

Voorzitter, het is onmogelijk om vanaf hier een goed beeld en oordeel te vormen over wat er in het Midden-Oosten allemaal speelt. Ik wil hier oproepen tot gebed voor vrede; dat er recht gedaan zal worden en dat ook burgers in het Midden- Oosten in vrede naast elkaar kunnen leven.

Voorzitter, in eigen land maken we ons op voor de Kamerverkiezingen, eind deze maand. Politiek gezien spannende tijden, ook voor ons als gemeente. Welke lijnen zal een nieuw te vormen kabinet uitzetten, en wat betekent dat voor ons als gemeente? Financieel – en dan loop alvast wat vooruit op meer inhoudelijk opmerkingen op de begroting – zien we als CDA nog steeds de zorgen en onduidelijkheden over de herziening van het gemeentefonds.

Belangrijke thema’s zijn: de woningbouw, het landelijk gebied, de agrarische sector, stikstof, natuur en klimaat maar ook immigratie en de mogelijke invoering van de spreidingswet voeren de boventoon. De uitkomsten zullen naar verwachting in belangrijke mate invloed op ons als gemeentebestuur, burgers en (agrarische) ondernemers hebben.

Voorzitter, wat heeft dit allemaal van doen met gemeentepolitiek? Ik denk veel. Wat we hier in Putten doen en laten staat niet los van wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Als CDA vinden we het belangrijk om de dingen in perspectief te blijven zien. Samenleven begint bij onszelf. Hoe gaan we hier met elkaar om? Hoeveel respect brengen we op voor de mening, het standpunt van de ander? Juist ook als dat niet onze mening, niet ons standpunt is? Onlangs voerden we in

dit huis een debat over zonneveld Cleenhorsterweg. In mijn beleving in ongekend felle bewoordingen, op het vileine af. Ja, het gaat over belangrijke zaken, en dan mag er op het scherpst van de snede worden gedebatteerd. Maar laten we die zaken wel ook in perspectief blijven zien. Als CDA maken we ons hier zorgen om.

Voorzitter, dan de begroting. Eerst kort wat algemene zaken, dan wat inzoomen op de diverse beleidsgebieden en tenslotte nog wat vragen en oproepen.

Allereerst een compliment aan het college en zeker ook aan de ambtelijke organisatie. Zoals elk jaar zijn ze er ook nu weer in geslaagd om een duidelijke en – op de valreep – sluitende begroting te presenteren. Nogmaals complimenten en dank voor het vele werk dat ook dit jaar weer is verzet!

Voorzitter, tot en met 2026 ziet de originele begroting er solide uit. In lijn met wat we als CDA voorstaan: degelijk financieel beleid. Echter, zakt in 2027 de originele begroting door de 0-lijn, en fors ook. In de aanbiedingsbrief zien wij dat het college bij het opstellen het advies van de VNG heeft gevolgd. Dit VNG advies is om af te wijken van de lijn dat de begroting structureel positief dient te zijn. Reden: druk op ‘Den Haag’ uitoefenen. En aandacht vragen voor de negatieve gevolgen die de voorgenomen systeemwijziging op de financiële huishouding van veel gemeenten heeft. We volgen het college in de door haar gekozen lijn. Tegelijkertijd roepen we als CDA op om tijdig met maatregelen te komen als de begroting op termijn inderdaad door de 0-lijn gaat zakken. Graag verneem ik de visie van het college hierop.

Voorzitter, een jaar geleden was dit college nog maar net geïnstalleerd en waren en nog niet veel wapenfeiten te vermelden. Nu, een jaar verder, zien we dat er van alles op stapel is gezet. Het in deze raad vastgestelde coalitieakkoord wordt volop in uitvoering genomen. De titel ‘En nu door!’ wordt daarmee recht gedaan.

Ik loop de verschillende beleidsterreinen kort langs:

Samenleving

In onze samenleving merken we hoe belangrijk het is om mee te kunnen doen, op elk gebied. We zien het ook in de landelijke campagnes; bestaanszekerheid is één van de grotere thema op 22 november. Ook in Putten komen we hierover binnenkort over te spreken in de commissie Samenleving, een goede zaak. Mensen willen zich meer dan ooit gehoord en gezien voelen. We willen een zorgzame samenleving zijn.

Een aantal punten welke voor ons belangrijk zijn om hier te noemen:

1) De fractie van het CDA diende eerder al een motie in om meer aandacht te krijgen voor eenzaamheid. We zijn heel blij te lezen in de begroting dat er extra budget is voor de werkgroep om een nog betere aanpak te realiseren en daarmee meer mensen te kunnen helpen.

2) Zijn we er trots op dat dit college de inclusieagenda naar een hoger plan heeft getild en dit ook in steeds meer beleid een concrete plek geeft [meerjarenplan Samenleving, Sportbeleid]. Goed dat we hier verder over komen te spreken richting het einde van het jaar. [bijv. plan ‘meedoen in gelijkwaardigheid’]

3) Het college gaat aan de slag met het versterken en uitbreiden van de algemene voorzieningen in het sociaal domein. Hier hebben we de afgelopen jaren meermaals voor gepleit, we zijn blij dat die handschoen wordt oppakt. Een mooi voorbeeld hiervan is het Alzheimer Trefpunt in Putten. Beleid dat past binnen de wensen in de samenleving. Mooi ook om de snelle opvolging te zien en dat er al deze maand een tweede ontmoeting is gepland.

Putten heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om op de toekomst voorbereid te zijn. Om voorbereid te zijn op Rijksprogramma’s incl. de daarin verwachte bezuinigingen. Er is kritisch gekeken naar processen, soms met pijn in ’t hart. Ook als het gaat om verschillende preventieprogramma’s blijkt dat de in onze gemeente de zorg en de daarbij behorende financiën een hoge prioriteit hebben. Als CDA willen we ons blijven inzetten voor een zorgzame samenleving waarbij we eenieder die dat nodig heeft zoveel mogelijk helpen, en maatwerk leveren waar nodig.

Ruimte

Ik wil een drietal zaken benoemen die belangrijk zijn voor het CDA:

1) de verplaatsing van de Aldi. Deze supermarkt in een woonwijk tegenover een school was geen goede locatie. Een passende nieuwe locatie aan de rand van Halvinkhuizen. En op de oude locatie worden woningen gerealiseerd. Samen met nieuwbouw van de school geeft dit een impuls aan deze wijk.

2) Er is een begin gemaakt met het beschermen van karakteristieke gebouwen in het centrum van Putten. Een erfgoedverordening is vastgesteld. Dit wordt komend jaar verder uitgewerkt in beleid. Zodat in heel Putten karakteristieke gebouwen bewaard blijven.

3) De omgevingsvisie Putten 2040 en het bestemmingsplan Halvinkhuizen fase 1 die bijna gereed om mee aan de slag te gaan. De realisatie van Halvinkhuizen is ook meteen de grootste uitdaging voor het komende jaar, de komende jaren. Door de stikstofcrisis, netcongestie en diverse belangen van inwoners van Putten zullen nog hordes genomen moeten worden voordat de eerste woningen gebouwd gaan worden.

Vraag aan het college: 13, p10: de verwachting is dat met de invoering van de Wkb de bouwleges inkomsten zullen dalen, en dat de inzet verschuift (en daarmee kosten) van vergunningverlening naar toezicht en handhaving op de bouw. Maar is de inzet van de Wkb niet ook dat initiatiefnemers en bouwer bouwtoezicht en controle privaat moeten gaan wegzetten?

EBOR:

Als eerste noem ik de vaststelling van het eerste deel van het tracé voor de zuidelijke ontsluitingsweg. Essentieel voor de ontwikkeling van Halvinkhuizen, en het beheersbaar houden van de verkeersafwikkeling in en rondom ons dorp op de langere termijn. En wat voor het CDA hierin belangrijk is: unanimiteit in de besluitvorming. Breed draagvlak is essentieel voor degelijke grote projecten.

Ook financieel bereiden we ons voor op de grote projecten: de CDA motie van vorig jaar inzake het investeringsfonds is uitgevoerd in de nota reserves en voorzieningen. En we zien deze nu ook terugkomen in de dekking op de plannen.

En dan nog het vaststellen van het centrumplan. Heel belangrijk voor het centrum. En hier zien we ook mooie dingen ontstaan: organisatie van mooie evenementen als Een rondje Putten (eerder dit jaar) en binnenkort Putten op z’n kop, belangrijk ook voor de jongeren die graag zien dat er in Putten ook voor hen wat te beleven valt. En natuurlijk de kermis, terug in het centrum. Een voornemen uit het coalitieakkoord wat is uitgevoerd. Voorzitter, we krijgen links en rechts nog wel eens te horen dat er in Putten niets kan en mag, maar is dat dan ook zo? Vraag aan het college: klopt dat beeld, en worden er inderdaad zoveel verzoeken afgewezen?

Vooruitkijken moet nu ook de daadwerkelijke uitvoering van genoemde projecten naar een volgende fase worden gebracht en dat zal nog wel de nodige inspanning gaan kosten.

Vraag aan het college: Op p36 in de begroting wordt de uitvoering Economisch Visie benoemd. In de acties wordt voorgang Henslaere en Keizerswoerd beschreven. Wat ik even niet tegenkom is de behoefte inventarisatie voor bedrijfsruimte, die in 23/24 uitgevoerd wordt. Wat is hiervan de status?

In het kader van mobiliteit wil ik nog aandacht vragen voor het openbaar vervoer. Weliswaar een taak waarvan de verantwoordelijkheid op regionaal en provinciaal niveau ligt. Onlangs stond er in een stuk in de Puttenaer dat de ov-voorzieningen in de regio in 2024 op peil lijken te blijven. Dat is goed nieuws.

Waar we aandacht voor willen vragen is de mate waarin verschillende ov- voorzieningen op elkaar aansluiten, met name de buslijn die het station aandoet. Hier wil ik middels een motie een oproep richting het college doen [motie: hoe laat komt hier de bus?].

Voorzitter, ik kom tot een afronding.

Er is veel aan de hand in de wereld om ons heen, en ook plaatselijk liggen er grote uitdagingen. Het is mooi en goed om te zien en te lezen dat het college echt op stoom is geraakt. We kijken met belangstelling en vertrouwen naar de verdere uitwerking en verwezenlijking van de gemaakte plannen.

Voorzitter, het CDA wenst en bid het college, de ambtelijke organisatie en deze raad wijsheid en zegen toe bij de uitvoering van de plannen in de voorliggende begroting.

 

Column Gertine Elsenaar

Druk

In het van Dale woordenboek heeft het woord druk (zijn) verschillende betekenissen:

1) moeilijke omstandigheid

2) veel werk hebbend of meebrengend

3) onrustig en beweeglijk

Natuurlijk zijn er nog veel meer betekenissen. Ik houd het nu bij deze.
Ik heb op het ogenblik te maken met alle bovenstaande betekenissen van druk zijn. Daar zijn een paar oorzaken voor te vinden:

1) in de peilingen heeft het landelijke CDA erg weinig zetels. Hiervan wordt ik onrustig. Ik wil wel van de daken schreeuwen dat we oog hebben voor onze hele samenleving. Dat we een goed verkiezingsprogramma hebben en goede mensen op de lijst, maar blijkbaar is dat niet meer voldoende.

2) Op mijn werk (dierenarts assistent bij de landbouwhuisdierenafdeling van AnimalCare) is het een moeilijke en drukke tijd met het blauwtongvirus die schapen en koeien besmet en waarbij vooral schapen het vaak niet overleven.

3) Er zijn veel projecten gaande op ruimtelijk gebied in onze gemeente. Hierdoor borrelt, bruist onze samenleving en soms sputtert ze tegen. Al deze nieuwe projecten leggen een druk op mensen omdat hun leefomgeving verandert.

Ik laat de punten 1 en 2 verder rusten. Aan deze punten kan ik persoonlijk weinig of niets veranderen. Als plaatselijke CDA’er doe ik mijn best om een goed voorbeeld te zijn en meer kan ik niet doen. Het blauwtongvirus zal pas stoppen als het kouder wordt en dat heb ik niet in mijn hand.

Voor het derde punt kan ik wel wat betekenen. Op het politieke vlak in Putten is het druk. Het college gaat voortvarend aan de slag en hierdoor moeten we over veel plannen een beslissing nemen. Plannen die de afgelopen tijd besproken zijn:

– Windpark Horst en Telgt

– Omgevingsvisie Putten 2040

– Zonnepark Cleenhorsterweg

Over deze grote zaken heeft u waarschijnlijk gelezen in de krant. Al deze grote projecten hebben weliswaar positieve, maar ook zeker negatieve kanten. Deze zijn uitgebreid in de kranten naar voren gekomen. Op de CDA-Putten website staat onze mening over deze projecten.

In de ban van deze grote projecten komen soms kleine plannen in de verdrukking en komen ze (zonder aandacht van de kranten) tot besluitvorming. Als raadslid is het mijn taak om elk plan goed te bestuderen en te beoordelen. Het is mijn verantwoordelijkheid om geen enkel plan zondermeer te laten passeren.

Een bestemmingsplan “Achter Kraakweg 14” is zo’n klein plan. Bijna niemand weet ervan maar voor enkele mensen veranderd hun woonomgeving. Een ontwikkelaar vraagt om, op de open plek tegenover aannemersbedrijf Top, vier huizen te mogen bouwen. Nieuwe huizen bouwen tussen bestaande huizen en een bedrijf met een drukke weg in de buurt is een lastige opgave. Wat ons betreft mogen deze huizen gebouwd worden maar het aannemersbedrijf mag daarbij niet beperkt worden in haar werkzaamheden. Bij een volgende inbreidingslocatie willen we dat er meer betaalbare huizen gebouwd worden, we hebben al genoeg dure huizen in Putten. De wethouder verzekerde ons dat het aannemersbedrijf geen last heeft van de woningen en dat hij de volgende keer meer zal letten op het soort woningen die er gebouwd gaan worden. Voor de toekomst is het dus belangrijk om ook dit soort kleine plannen te beoordelen.

Zo ervaar ik op heel verschillende manieren druk op zowel mijn werkzaamheden voor de gemeente als dat in mijn dagelijks leven. Het is niet erg, want gelukkig werk ik niet alleen en hulp is altijd dichtbij.

Gertine Elsenaar
raadslid en lid van de commissie Ruimte

Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA presenteren coalitieakkoord 2022-2026 ‘En nu door!’

“En nu door!” Dat is de titel van het coalitieakkoord 2022-2026 zoals dat door de onderhandelaars van Gemeentebelangen Putten, ChristenUnie, SGP en CDA aan de gemeenteraad van Putten is aangeboden. In het akkoord presenteren de coalitiepartners de plannen voor een sociaal, groen en leefbaar Putten. De gemeenteraad van Putten spreekt zich raadsvergadering van maandag 29 augustus 2022 uit over het coalitieakkoord. Ook de benoeming van de wethouders staat dan op agenda.

 

Namens de onderhandelende fracties geeft fractievoorzitter Robin Hoogendijk van Gemeentebelangen Putten aan tevreden te zijn met het bereikte akkoord. “Putten staat er, met dank aan het nu zittende college van burgemeester en wethouders goed voor. Tegelijkertijd is Putten niet af. Er wachten ons tal van uitdagingen. Denk aan de woningbouw, de infrastructuur, het behoud van het buitengebied met plek voor landbouw en natuur en aan het versterken van de levendigheid van het dorpscentrum”. Daarnaast wil de nieuwe coalitie dat iedereen die hulp nodig heeft die hulp ook op een adequate manier wordt aangeboden. Hoogendijk: “Wij streven een open bestuurscultuur na waarbij de mens centraal staat”.

 

Behoud dorpse karakter

De vier nieuwe coalitiepartijen zetten in op het behoud van het dorpse karakter van Putten. Dit betekent dat er niet wordt gebouwd voor de Randstad. “Onze eigen inwoners en oud-Puttenaren die terug willen keren zetten wij, binnen de wettelijke mogelijkheden, op voorrang”, zo geeft het coalitieakkoord aan. De focus ligt hierbij op drie woningbouwlocaties: Halvinkhuizen (Putten-Zuid), het voormalige Sligroterrein en de Ambachtstraat. Plan is om hier ‘op maat’ te bouwen. Dus met aandacht voor de verschillende doelgroepen en de betaalbaarheid van de woningen. De partijen staan open voor concepten als een ‘Knarrenhof’, tiny houses en flexwoningen. Het groene karakter rond de Putterbrink en de Husselsesteeg blijft behouden. “Hier komen geen woningen”, zo geven de partijen aan.

 

Fiets First

Gemeentebelangen, ChristenUnie, SGP en CDA streven naar een verbetering van het fietsnetwerk. Dit door middel van regionale snelfietsroutes, veilige fietsenstallingen en een goede fietsverbinding naar het NS-station en naar de scholen. Oftewel ‘Fiets first’. Streven is ook om, zo snel als mogelijk, te komen tot een duurzame en veilige oplossing om de Hoofdlaan/N789 over te steken.

 

De nieuwe coalitie kiest verder voor een ontsluitingsweg bij Halvinkhuizen (Putten-Zuid) wat komt tussen de Nijkerkerstraat (aansluiting Henslare) en de Voorthuizerstraat. Hierbij is het de bedoeling om het eerste deel van deze ontsluitings-weg mee te nemen bij de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. Het tweede deel (richting de Voorthuizerstraat) wordt dan op een later moment ontwikkeld.

 

Mens centraal

Binnen het sociale domein staat de hulpvraag en de mens voor de vier coalitiepartijen centraal. “Vertrouwen, minder regels en meer ruimte voor creatieve oplossingen zijn hierin belangrijk, de inwoners moeten zich gehoord voelen”, zo staat in het coalitieakkoord. Onderzocht wordt of er voor langere periodes indicaties verstrekt kunnen worden. Ook wordt gestreefd naar snelle en accurate doorlooptijden.

 

De partijen maken zich zorgen over toenemende ‘stille’ armoede. “Door de energiecrisis en de oplopende inflatie verwachten wij een toename van de problemen. Wij zoeken hierbij naar een persoonlijke benadering”, aldus het coalitieakkoord.

 

Balans in het buitengebied

De vier coalitiepartijen koesteren het buitengebied van Putten. “Onze agrariërs verdienen perspectief. “Wij willen toe naar een goede balans waarbij wij recht doen aan de belangen van de natuur, de landbouw, toerisme en wonen”. Nieuwe woningen en bedrijvigheid worden, zoveel als mogelijk, geconcentreerd in de directe omgeving van de bebouwde kom. Het zogeheten functieveranderingsbeleid wordt herzien. Verder willen de partijen de verkoop van streekproducten stimuleren.

 

Door met het centrumplan

De nieuwe coalitie wil verder met de uitvoering van het centrumplan. Dit betekent dat na het Kerk- en Fontanusplein ook het kernwinkelgebied ‘op de schop gaat’. Winkels worden zo veel als mogelijk geconcentreerd in de Dorpsstraat, de Verlengde Dorpsstraat en de Kerkstraat. Vrijkomende winkels in de zogeheten ‘aanloopstraten’ worden omgevormd naar (starters)woningen en kantoren. Plan is verder om de openingstijden voor de terrassen en openingstijden van de horeca te verruimen.

 

Financieel beleid

De nieuwe coalitie staat een degelijk financieel beleid voor. Uitgangspunt hierbij is dat de gemeentelijke belastingen, behoudens inflatiecorrectie, niet worden verhoogd.

 

Klik hier om het PUTTENS COALITIEAKKOORD 2022-2026 te downloaden.

Beëdiging raadsleden 2022-2026

Op 30 maart zijn onze CDA raadsleden beëdigd. Wij wensen Wim, Gertine en Annemarie heel veel succes.

Voor vragen of opmerkingen over de lokale politieke kunt u altijd contact (info@cdaputten.nl) met één van onze raadsleden opnemen.

CDA Putten: bouwen voor Putten, niet voor de markt

CDA Putten is zaterdag 5 februari weer op pad geweest! Dit keer zijn er verschillende plekken bezocht waar in de nabije toekomst woningen zullen worden gebouwd. Bovendien zijn we in gesprek gegaan met de heer J. Plomp, woonachtig in een nieuwbouwwijk. Reden voor deze bezoeken is gelegen in het feit dat de druk op de woningmarkt hoog is.

CDA Putten in gesprek met de heer J. Plomp

 

Wijk Halvinkhuizen

De huizenprijzen stijgen enorm, zeker ook in Putten. Jarenlang zijn er te weinig betaalbare woningen gebouwd. Vooral starters komen hierdoor in de problemen. Starters kunnen vaak ook nog eens minder lenen, omdat zij bijvoorbeeld met een studieschuld zitten. Het is mooi om te zien dat het landelijke CDA nu het plan van plaatselijke afdelingen heeft opgepakt waarbij gemeenten garant moeten kunnen staan voor de studieschuld van starters bij de aankoop van hun eerste woning.

CDA Putten pleit ervoor dat we zo spoedig mogelijk aan de slag gaan met de wijk Halvinkhuizen. Daar moet ons inziens écht ingezet worden op voldoende betaalbare woningen. Omdenken kan een belangrijke rol spelen in het realiseren van voldoende betaalbare woningen. Zo kunnen we bijvoorbeeld ontwikkelaars vragen wat zij kunnen realiseren voor 210.000 euro in plaats van te voren te bepalen welk type woning er moet komen en daarna over de prijs te spreken. Ook innovatie in de woningbouw kan een belangrijke rol spelen om de krapte te lijf te gaan, denk bijvoorbeeld aan tiny houses en knarrenhoven. Tot slot kunnen we goedkopere woningen realiseren door projecten met dure woningen mee te laten betalen aan projecten met goedkopere woningen.

Nieuwbouwplannen

In een nieuwbouwwijk is het belangrijk om bestaande groenstructuren te behouden. Volwassen groenstructuren zoals houtwallen zorgen voor een goed leefklimaat in een nieuwbouwwijk.

Nieuwbouwplannen vragen om een goed doordacht concept. Een wijk heeft ons inziens een gemeenschappelijk punt nodig dat de omgeving met elkaar bindt. Leven doe je immers met elkaar. Zo’n gemeenschappelijk punt moet niet achteraf worden ingepast. Zo werd in de wijk Rimpeler een basisschool op het allerlaatste moment er tussen gepropt waar er eigenlijk geen ruimte voor was. Met alle gevolgen van dien. Plannen waren niet goed uitgewerkt en omwonenden slecht op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in hun omgeving. Ook de heer Plomp heeft dit ervaren. Zo stelt hij: “Bij nieuwbouwplannen moet gelijk een mogelijke school ingepland worden en dus niet achteraf omwonenden hiermee verrassen.”

Intelligent bouwen

CDA Putten vindt dat we niet moeten bouwen om het bouwen. Bouwen moet doordacht gebeuren met een gezonde mix aan verschillende woningen voor alle Puttenaren, dit bevordert ook weer de doorstroom. We moeten niet bouwen voor de markt; we moeten bouwen voor Putten!

 

Verkeer in Steenenkamer

De door de CDA-fractie gestelde vragen over de verkeersafwikkeling in Steenenkamer tijdens de werkzaamheden aan de Waterweg en de Zuiderzeestraatweg zijn op 9 november 2021 door het college beantwoord. Lees de antwoorden hier terug.

Uit de beantwoording komt naar voren dat er voorafgaand geen overleg heeft plaatsgevonden met betrokkenen (bewoners en bedrijven) in het gebied over de omleidingsroutes. Dat beeld kwam reeds naar voren uit de media, maar is dus door het college bevestigd. Wel zijn betrokkenen geïnformeerd. Ondernemers is te kennen gegeven dat ze voor hun verstoorde bedrijfsvoeren maar een beroep moeten doen op een regeling voor nadeelcompensatie.

Burgerparticipatie blijft bij dit college een merkwaardig fenomeen. We hebben in de lopende raadsperiode voorbeelden gezien waarbij vele malen werd overlegd met aanwonenden (Stationsstraat en Calcariaweg / Garderenseweg). Daarbij kan de vraag worden gesteld hoe productief en constructief zulk overleg is en of er wel met de juiste/alle belanghebbenden wordt gesproken. In onderhavig geval slaat de wijzer totaal de andere kant op en wordt er slechts geïnformeerd. Wat het CDA betreft had dit beter gemoeten.

Voor wat betreft de (langdurige) afsluiting van de route naar de A28 wordt door het college vooral gewezen op de bescherming van kwetsbare verkeersdeelnemers en vermijden van schade aan wegen. De vraag is wel hoe intensief fietsverkeer zich – zeker in de winterperiode – richting Nulde begeeft. Ook is de route over de Steenenkamerseweg vele jaren de belangrijkste route richting A28 geweest. In die zin was er best wat de zeggen voor de suggestie die ook door ondernemers uit het gebied is gedaan, namelijk het instellen van éénrichting op Steenenkamerseweg en Arkemheenseweg, eventueel in combinatie met een verbod op vrachtverkeer.

Nieuw ten opzichte van de aanvankelijk verspreidde informatie is wel dat er voor langzaam verkeer en aanwonenden van de Hoornsdam/Strandboulevard is voorzien in een noodweg over particulier terrein. Voor wat betreft de duur van de afsluiting van het kruispunt Hoornsdam/Waterweg heeft het college toegezegd dat een verkeersbureau nog eens goed naar de (verkeers)situatie gaat kijken voor de tweede fase (vanaf februari 2022). Dat zijn dan nog twee positieve punten die uit de beantwoording naar voren komen.

Het CDA blijft de verdere ontwikkelingen volgen.

Maatschappijleer en de dingen die zo gewoon lijken..

 

Op de middelbare school stond mijn zoon onlangs voor een toets Maatschappijleer. En, zoals dat dan soms gaat, kreeg ik de opdracht om na te gaan of hij de lesstof onder de knie had.
De onderwerpen hadden een hoog ‘oh ja’ gehalte, zoals: de inrichting van ons staatsbestel, scheiding der machten, de (democratische) rechtstaat, trias politica, grondwet en grondrechten en ga zo nog maar even door. Gesneden koek om zo te zeggen.

Toch bleek dat minder voor de hand liggend dan gedacht. Drie zaken, drie heel verschillende aspecten, deel ik met u.

Allereerst bleek dat deze materie voor jongeren nog best de nodige inspanning kost om eigen te maken. Om het ‘systeem’ te begrijpen en te doorzien, daar moet je wel even voor gaan zitten. Welke kenmerken horen nu waarbij? En wat betekent onafhankelijkheid van de rechtspraak? Dan is het mooi als je als ouder daar wat bij kunt helpen.

Een ander punt dat bleef haken waren de grondrechten. Onze klassieke en sociale grondrechten staan in de Grondwet. Ze lijken vanzelfsprekend. Maar juist in deze tijd, in de Coronacrisis staan ze onder druk. Dan blijkt wat we gewoon vonden niet zo gewoon te zijn. Over een van die grondrechten was in het bijzonder veel te doen in de afgelopen week: het recht om als kerkgemeenschap in vrijheid bij elkaar te komen. De commotie over kerkdiensten in Staphorst kan niemand ontgaan zijn. Zelf bezocht ik dat weekend voor het eerst in lange tijd live een dienst in de oude kerk in Putten. Het ontroerde me om op die vertrouwde plek te zitten en als gemeente bijeen te zijn. Sámen God dienen is heel belangrijk voor de kerkgemeenschap. De Coronacrisis doet je realiseren dat dat nog niet zo gewoon is. Dat over één kam scheren met theaterbezoek, zoals sommigen doen, is wat mij betreft echt te kort door de bocht.

Het derde wat bleef plakken: de volksvertegenwoordiging controleert de uitvoerende macht. Zo leer je dat bij Maatschappijleer. In de gemeente betekent het dat de gemeenteraad het college van burgemeester en wethouders controleert. Het is een van je taken als raadslid. Maar hoe doe je dat? Je stelt vragen over het gevoerde beleid, of de uitvoering daarvan. Met grote regelmaat zien we ze langskomen in de mail en op de agenda’s. Schriftelijke vragen. Over uiteenlopende onderwerpen. Storteboom, het verkeer, de eikenprocessierups, woningbouw. Noem maar op. Maar wat zeggen de antwoorden? Papier (b)lijkt in dat opzicht vaak geduldig. Toch draagt het bij aan het op gang houden van het debat, het gesprek. En ook dat is nog niet zo gewoon als het soms lijkt. Dat laat de verkiezingsstrijd in Amerika wel zien.

Waar een toets Maatschappijleer al niet goed voor kan zijn… Hoe het afloopt is nog even afwachten, het resultaat heb ik nog niet gezien. In elk geval kwam hij goedgemutst thuis: ik wist overal wat van. Mooi om een nieuwe generatie op te zien groeien met gewone dingen die soms helemaal niet zo vanzelfsprekend blijken te zijn!

KAN NIET WAAR ZIJN!

KAN NIET WAAR ZIJN!

 

Op vakantie in Zuid Wales moest ik vaak aan het beroemde boek How Green Was My Valley denken. Ook de film (Hoe groen was mijn dal) was een groot succes. Het verhaal speelt in Zuid Wales, waar de prachtige groene valleien in het verleden plaats moesten maken voor  zeer intensieve mijnbouw. Het groene landschap maakte plaats voor een somber en goor industriegebied. De grote afvalbergen deden  terug verlangen naar de ongerepte natuur van vroeger.

De boodschap  dat we zuinig moeten zijn op waardevolle landschappen, deed me aan Putten denken waar nog steeds de natuur de kleur bepaalt. Maar ook bij ons is het groen in gevaar. In het nieuwbouwplan Rimpeler zal een fraaie historische houtwal van wel 160 meter lang, met een keur aan prachtige volwassen bomen, verwijderd worden om plaats te maken voor woningbouw.

De houtwal tegenover de Formido, die in al haar glorie  vanaf de nieuwe Henslare extra zichtbaar is, zal  verdwijnen. Een eeuwenoud stukje Putten, een stuk groen erfgoed van grote landschappelijke waarde, is blijkbaar niet belangrijk. Moeten we straks verzuchten ‘Hoe groen was mijn Putten’?  Helaas is het CDA de enige partij die zich hier tegen verzet.

Putten Bomendorp, bomen in ijzeren bakken. Mooi! Maar dan kaalslag plegen op een historische houtwal? DAT KAN NIET WAAR ZIJN!

Okko van Dijk

Raadslid CDA

CDA – Nieuwsbrief zomer 2017

Klik op de afbeelding hieronder om de volledige nieuwsbrief te zien