Op maandag 9 mei heeft de CDA fractie voorafgaand aan de reguliere fractievergadering op maandag een werkbezoek gebracht aan voetbalvereniging SDC Putten. Doel was om de vorderingen van de nieuwbouw te bekijken en een uitleg te krijgen van de bouw en de financiering.

De fractie werd hartelijk ontvangen door voorzitter Albert de Bruin en andere bestuursleden en betrokkenen bij de nieuwbouw. Voorzitter De Bruin gaf aan dat hij blij was om te zien dat de politiek niet alleen in verkiezingstijd betrokken is en langs komt om de ontwikkelingen met eigen ogen te bekijken. Die mening delen wij van harte en dat zullen wij dus ook blijven doen. Aan de hand van een presentatie werd de status van de nieuwbouw en de financiële dekking van het geheel uitgelegd. Ook de getoonde 3D animatie van het hoofdgebouw (zodra het straks klaar is) gaf een goede indruk waar alle broodnodige kleedkamers komen en hoe de bezoekers straks vanaf het balkon op het hoofdveld en op het kunstgrasveld kunnen kijken. Er ontstond nog een goede discussie over de komende veranderingen in de manier van subsidiëren van (sport)verenigingen. Er zijn wederzijds twijfels hoe dit straks gaat functioneren. Er lijkt een grote administratieve last voor zowel vereniging als gemeente te ontstaan. Het voorstel moet uiteraard nog helemaal in de raadscommissie en vervolgens in de gemeenteraad behandeld worden, dus er staat nog niets in beton gegoten.

Robert Olthuis
Fractievoorzitter CDA Putten

Op woensdag 20 april houdt het CDA Putten haar Algemene ledenvergadering. De vergadering wordt in de Aker gehouden en begint om 20.00 uur.

Dit keer staat de vergadering, na het huishoudelijk gedeelte, geheel in het teken van de plaatselijke politiek. De fractie zal u meenemen in onderwerpen die momenteel actueel zijn, maar u krijgt ook voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan de fractie.

Ook niet CDA-leden zijn na het huishoudelijk gedeelte (vanaf 20:45 uur) van harte welkom om deel te nemen aan de discussie. We hopen weer op een hoge opkomst!

Er wordt nog wel eens negatief gedaan over regionale samenwerking binnen het RNV verband. Met name lokale partijen zijn daar debet aan, maar ook de raden van Ermelo en Harderwijk zijn zeer kritisch. Wij als CDA Putten zijn altijd voor positieve samenwerking geweest. En als dat goed kan binnen de huidige RNV, dan is dat prima!

Een onbekend maar zeer waardevol onderdeel van samenwerking is het bureau Leerlingzaken en het RMC = Regionaal Meld- en Coordinatie functie. Dat gaat over het tegengaan van schoolverzuim en het voortijdig schoolverlaten. Dat wordt al jaren tot volle tevredenheid gedaan en het werpt zijn vruchten af. Er wordt steeds minder verzuimd en er zijn steeds meer jongelui die een startkwalificatie halen, d.w.z. een diploma op minimaal MBO niveau 2. Het is logisch dat  een startdiploma tot veel meer kans op werk leidt, terwijl bij voortijdig schoolverlaten er grote kans op sociaal mislukken en criminaliteit bestaat.

Minister Bussemaker heeft onlangs bekend gemaakt dat onze regio op plaats 3 staat v.w.b. het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Het aantal VSV’ers is met 15 % teruggedrongen. Slechts 1.3% van de jongelui in onze regio verlaat de school zonder startkwalificatie. Dat gaat helaas nog wel om 228 jongelui en elke jongere die zo van school verdwijnt is er een te veel. Deze positieve lijn moet doorgezet worden.

Ons CDA verkiezingsprogramma noemt ook nadrukkelijk het terugdringen van voortijdig schoolverlaten. Daarom kunnen we met gepaste trots melden dat het de goede kant op gaat in onze regio, dankzij ook de scholen en de ambtenaren bij het RMC. Dat is inderdaad goed nieuws!

Volgende week woensdag 27 januari wordt in het Postillion de verkeersvisie voor Steenenkamer gepresenteerd. In aanloop daarna overlegden Jan van Meerveld en Gertine Elsenaar alvast met raadsleden het CDA Ermelo, bij monde van gemeenteraadsleden Dick te Brake en Erik van der Weide en een bestuurslid van CDA Ermelo.

Omdat verkeer zich niets aantrekt van gemeentegrenzen was het erg verhelderend dat we elkaar konden op de hoogte konden stellen van wat onze wensen, ideeën en plannen voor het verkeer op de westflank zijn. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder andere hoe we het vrachtverkeer kunnen verminderen door Steenenkamer, wat we kunnen doen aan het autoverkeer en welke infrastructurele plannen beide gemeenten hebben. Als landelijke partij met lokale afdelingen in bijna alle gemeenten van Nederland kan het juist het CDA voor meerwaarde zorgen door samen te zoeken naar integrale oplossingen.

Jan van Meerveld
CDA Raadslid

Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving van 19 januari zou ook het door het CDA ingebrachte punt van de stopzetting van de subsidies voor het kerkelijk jeugd- en jongerenwerk besproken worden. Onze fractie had dat punt speciaal laten agenderen, omdat wij van mening zijn dat het College dat besluit niet kan nemen voordat de raad zich over een voorstel heeft gebogen, kaders heeft gesteld en een besluit genomen heeft.

Sinds 2010 hebben we in de welzijnssubsidies het zogenaamde doelgroepenbeleid, waarbij subsidies verleend worden voor jongeren, ouderen en gehandicapten. Indertijd was de raad daar unaniem voor, omdat het een transparante systematiek is. Nu een paar jaar later noemt dit college het huidige beleid ‘niet meer van deze tijd’ .  Wij snappen nog niet echt wat er mis mee is en daarom hadden we graag een inhoudelijke discussie hierover. Ook over de gevolgde procedure van het College wil het CDA spreken, want een van onze taken als raad is toch om het College te controleren.

Helaas stonden  op 19 januari eerst 3 ingebrachte stukken van WIJ Putten op de agenda en bungelde het CDA stuk helemaal onderaan. Wat wij vreesden werd bewaarheid : de voorgaande stukken over gezondheidsbeleid, jeugdbeleid en jeugdzorg werden zo uitvoerig behandeld, dat ons CDA punt niet meer aan de orde kwam . Dat is treurig, want het tijdmanagement van de vergadering liep na 1 punt al uit de hand. Na half elf wilde de meerderheid van de commissie naar huis, al murw van al het gepraat de hele avond.

Wij likken onze wonden. Een actueel punt wordt onderaan de agenda gezet en komt niet aan bod : wachttijd  een maand! Alleen de wethouder mocht nog even kwijt dat wij zelf een bezuinigingsamendement hadden gesteund en dus zelf schuld hadden aan de stopzetting van de subsidies voor het kerkelijk jeugdwerk.  En dan krijgen wij als oppositie partij geen kans meer om dat te ontzenuwen. Dan wordt de vergadering gesloten. Dat is frustrerend.

Okko van Dijk
Raadslid CDA

Natuurlijk wel! Maar als u meegekeken of meegeluisterd heeft naar de raadsvergadering van afgelopen donderdag 14 januari, dan wilde andere partijen u doen geloven dat het CDA Putten dat zou vinden. Ook zou het CDA bij komende discussies niet meer mee kunnen/mogen praten. Gelukkig bepalen andere partijen niet of het CDA wel of niet meepraat. Wat was er aan de hand?

Het college van B&W heeft vanuit het coalitieakkoord een zeer breed plan opgesteld voor het aanpakken van het centrum. De detailhandel visie moet herzien worden en toekomstbestendig worden waarbij rekening gehouden wordt met ontwikkelingen op internet, etc. Helemaal prima en van harte toegejuicht door het CDA. Het voorliggende centrumplan is alleen zo enorm breed geworden dat het volledige parkeerbeleid in de gemeente Putten, de volledige verkeerscirculatie, het op de schop gooien van het Fontanusplein, het toevoegen/uitbreiden van de aanwezige camperparkeerplaatsen achter het gemeentehuis,  er allemaal onder zijn komen te vallen. Al deze extra punten zijn wat het CDA betreft niet nodig!

Om het centrum aan te pakken, moet je je op het centrum richten.

Op de vraag waarom het parkeren in het centrum niet zou voldoen (ruim aanbod van gratis parkeerplaatsen op korte loopafstand of zelfs in het centrum) reageerde Henri Luitjes van WIJ Putten dat zij bij wijkbezoeken er vaak op gewezen zijn dat met name in de nieuwe wijken het aantal parkeerplekken niet voldoende is. Ok, maar wat heeft dat met het centrum te maken?? Grappend werd gezegd dat de wijken toch tegen het centrum aan liggen… Ja, zo kennen wij er nog een paar… Waarom dan niet alle bestemmingsplannen van gemeente Putten er in verwerken? In een zoveelste poging om het CDA in een hoek te drijven, werd gezegd dat het tegen uitbreiding van de camperparkeerplekken zijn nog eens op de grafsteen van ondergetekende zouden komen te staan. Tot een dusdanig bedenkelijk niveau in de discussie wil het CDA zich niet verlagen, dus dat hebben wij dan ook aangegeven.

Lubbert van de Heuvel van de CU pleitte voor grootse plannen waarbij bedragen van €5.000.000 niet geschuwd moeten worden. Ook werd door de CU opgeroepen om te onderzoeken of het Kerkplein autovrij gemaakt kan worden. Het CDA heeft daarvoor al duidelijk opgeroepen dat niet te doen, want dat kan de bedoeling toch niet zijn! Een ruime hoeveelheid gratis parkeerplekken direct naast het centrum wat op de zondagen ruimschoots gebruikt door kerkgangers. Waarom het Kerkplein dus autovrij zou moeten worden, is het CDA in ieder geval een raadsel.

Om de aanloop naar de raadsvergadering compleet te maken, nog even terug naar de voorbereidende commissie E&B van afgelopen 10 december. Het CDA heeft duidelijk aangegeven alle extra punten (parkeernota, verkeercirculatie, camperparkeerplekken, Fontanusplein) niet nodig te vinden. Ook andere partijen vonden het een erg breed plan. Er werd een oproep door de SGP gedaan of de partijen niet tot een amendement (aanpassing) kunnen komen, waardoor het een algemeen gedragen plan wordt. Uitstekend idee uiteraard! Alleen was er tot 5 januari (9 dagen voor de raadsvergadering) nog steeds niets ontstaan. Ondergetekende nam het initiatief en riep de collega fractievoorzitters op samen met iets te komen, zodat alle partijen met de fracties kunnen afstemmen of het haalbaar is om tot iets “unaniem gesteund” te komen. Na twee dagen kwamen de eerste reacties van enkele partijen binnen, andere reageerden helemaal niet. Uiteindelijk is het slechts tot een amendement gekomen waardoor de invloed van de burgerparticipatie tot een stapje lager is gezet en er niet de volledige € 170.000 voor het aanpassen van het Fontanusplein wordt toegekend, maar “slechts” € 25.000 voor een voorbereidingskrediet. Met deze twee aanpassingen konden niet alleen de coalitiepartijen, maar ook oppositiepartijen Gemeentebelangen en VVD uit de voeten. Dit terwijl de VVD aangaf van meerdere zaken nut en noodzaak niet te zien en camperparkeerplekken als oneerlijke concurrentie van de recreatieondernemers ziet. Dus steun je wel het amendement en het gehele plan? Wat het CDA betreft dus niet. Wij tekenen niet klakkeloos bij het kruisje, als veel onderdelen van een plan niet in de visie van het CDA past.

Het centrumplan van Putten…wordt vervolgd!

Robert Olthuis
Fractievoorzitter CDA Putten

Ondanks de digitalisering is er toch weer heel wat kerstpost verstuurd. Ook de gemeente heeft  op de valreep vlak voor Kerst post doen uitgaan. Nee, niet naar de gemeenteraad, maar naar de plaatselijke kerken. Dat lijkt mooi, maar schijn bedriegt. Wat had het College de kerken te melden?

Het was geen blijde boodschap. De kerken werd meegedeeld dat de al jaren lopende subsidie voor kerkelijk jeugdwerk beëindigd zal worden! En waarom? Vanwege de ‘bezuinigingstaakstelling’ en ‘de voornemens uit het collegeprogramma’. Dat valt rauw op het dak zo net voor de Kerstdagen.

Als waardering en stimulering voor al het sociale werk dat vanuit de kerken voor de Puttense jeugd gedaan wordt, werd er subsidie verleend aan de doelgroep Jeugd. Maar daar denkt dit College met o.a. CU en SGP toch anders over. In hun voorgenomen plan voor herijking van subsidies vinden zij het blijkbaar op zijn plaats om dan maar met de kerken te beginnen en daarvoor de kerstdagen te gebruiken om dat te communiceren. Wat zou daar de achterban van genoemde partijen van vinden?

Wel helder is wat het CDA er van vindt. Wij hebben hier in Putten sinds 2010 het zogenaamde doelgroepenmodel, dat de accenten voor subsidies legt bij jongeren, ouderen en gehandicapten. Daar waren CDA, SGP, CU en de hele raad het over eens.

Dit college zegt nu al vast de subsidie voor de kerkelijke jeugd te staken, terwijl er nog een raadsvoorstel moet komen, terwijl de commissie en raad er nog niet over hebben kunnen spreken en er dus nog niets is besloten. Dat is wel erg voorbarig!

De raad is via een raadsbrief ( verscholen bij de Ingekomen Stukken) op de hoogte gesteld. Het CDA heeft deze brief laten agenderen voor de commissie Samenleving, zodat we er in ieder geval over kunnen spreken. Wij als Raad stellen graag kaders, dat is onze taak, maar dan moeten we daar wel de gelegenheid voor krijgen.

Hoe zo, de beste wensen voor 2016!? Kan het College ons een volgende keer betere wensen voor het nieuwe jaar doen toekomen?

Okko van Dijk
CDA fractie