Gemeenteraad 21 december 2023

In de gemeenteraadsvergadering van 21 december 2023 is het beleidsplan ‘Meedoen in gelijkwaardigheid’ vastgesteld. Unaniem hebben de zes raadsfracties zich achter dit plan geschaard, waarin inclusie en gelijkwaardigheid en het tegengaan van discriminatie centraal staat.

Aan het plan, waarvoor het startschot werd gegeven middels een motie, aangenomen in 2021, is twee jaar intensief gewerkt. Constructieve gesprekken met groepen inwoners, instanties, ambtelijke organisatie en college zijn gevoerd. Ook is er een online enquête gehouden waarop door zo’n 200 mensen is gereageerd.

Het resultaat is een beleidsstuk vol concrete acties, die gericht zijn op het met elkaar in gesprek gaan en blijven over meedoen. Dit onderwerp is voor het CDA erg belangrijk en tijdens de coalitieonderhandelingen heeft de CDA-fractie zich hard gemaakt om dit ook een plaats te geven. We zijn trots en blij met het plan dat nu is aangenomen. Hieronder de integrale tekst van de bijdrage van fractievoorzitter Wim van de Koot tijdens de raadsvergadering op 21 december 2023.

Voorzitter, voor ons ligt ter vaststelling het Beleidsplan ‘Meedoen in gelijkwaardigheid’. En om met de deur in huis te vallen: als CDA fractie zijn wij blij met dit plan; zijn we trots op dit plan en we vinden het heel mooi dat in dit beleidsplan in de volle breedte alle groepen aan bod komen voor wie meedoen soms of ook vaker moeilijk is.

Voorzitter, in de Commissievergadering is er al het nodige over dit beleidsplan gezegd en bij de voorbereiding op deze raadsvergadering liet ik dat gesprek, die vergadering nog eens de revue passeren. En het kernbegrip wat ik dan in deze bijdrage centraal wil stellen is: een constructieve dialoog. Het CDA is een partij die graag de verbinding zoekt en dat doe je door het voeren van een constructieve dialoog. In gesprek zijn draagt bij aan wederzijds begrip, en wederzijds begrip leidt tot wederzijds respect. En daarbij hoef je het niet altijd met elkaar eens te zijn.

Voorzitter; dit stuk vindt zijn oorsprong – zoals ook in de inleiding is weergegeven – in een motie uit 2021. Hoe ik de aanloop naar die raadsvergadering, waarin deze motie ter tafel lag, heb beleefd en ook die raadsvergadering zelf heb ervaren? Ik miste die constructieve dialoog. Die dialoog heb ik wél ervaren toen we een aantal maanden later met de partijen die nu de coalitie vormen nadachten over inclusie en de inclusieve samenleving voor ons coalitieakkoord.

Voorzitter; die constructieve dialoog is er ook geweest bij de totstandkoming van dit plan. Daar rept het plan zelf over, maar dat hebben we ook op allerlei andere vlakken en vanuit allerlei andere hoeken gehoord: burgers, instanties, ambtenaren en college; ze hebben samen gewerkt en samen gesproken. Samen een goed gesprek gevoerd waaruit dit beleidsplan is gerold.

Voorzitter; de fracties in deze raad, de burgers in onze gemeente, instanties; ze gaan elk op een eigen manier met het onderwerp ‘meedoen en inclusie’ om. Ze leggen accenten op verschillende groepen; ze leggen accenten op verschillende vormen van meedoen. Maar al die groepen hebben zoals gezegd een plek gekregen in dit beleidsplan. Als overheid zijn we er voor de hele samenleving; voor al die groepen en daar wil dit beleidsplan handen en voeten aan geven. Een groot compliment dan ook aan onze ambtelijke organisatie, wethouder Van den Hoorn en het college en uiteraard ook aan alle mensen die in de aanloop naar dit beleidsplan de moeite hebben genomen om mee te praten.

Voorzitter; met een beleidsplan alleen is het niet klaar. De uitvoering van dit plan is opnieuw die constructieve dialoog. Een van de respondenten aan de enquête gaf aan dat het tijd wordt dat we dat eens gaan doen met elkaar. Ik zou echter willen zeggen: een constructieve dialoog voeren is iets wat van alle tijden is. Ik denk dat er in alle tijden waar mensen met elkaar leven momenten zijn geweest waarop je met elkaar ziet dat groepen buiten de boot vallen. Dat groepen buiten worden gesloten en dat je ervoor moet waken dat discriminatie de kop opsteekt of zelfs de overhand krijgt. Ik denk dat er genoeg voorbeelden in de geschiedenis zijn die ons daar aan herinneren. Dus ik zou zeggen: met dit beleidsplan is het niet klaar. De uitvoering is een constructieve dialoog; met elkaar in gesprek gaan en met elkaar in gesprek blijven. Dat is nooit af. Die dialoog moeten we blijven voeren. Een verantwoordelijkheid voor iedere inwoner van onze gemeente en wat mij betreft voor ieder lid in deze gemeenteraad. Als CDA doen we daar graag aan mee en we zien de verdere stappen en uitvoering van dit beleidsplan met belangstelling tegemoet. Dank u wel!

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *