Begroting 2023

Lees hieronder de bijdrage van Wim van de Koot tijdens de begroting van 2023!

 

In mijn bijdrage voor de begroting van 2023 – 2026, vandaag precies 1 jaar geleden refereerde ik aan de roerige geopolitieke omstandigheden. Een jaar later moeten we vaststellen dat het er bepaald niet rustiger op geworden is.

De oorlog in Oekraïne, aan de grenzen van Europa, woedt onverminderd voort. Toch is deze strijd in de nieuwsberichten totaal naar de achtergrond verdwenen. Oorzaak: het uitbreken van een nieuwe oorlog in het Midden-Oosten tussen Israël en Hamas na een reeks terroristische aanslagen begin oktober.

Voorzitter, ook de gevolgen van deze nieuwe oorlog laten zich tot ver buiten de grenzen van het conflictgebied voelen. Felle discussies tussen landen en organisaties over de ontstane situatie en – ronduit zorgwekkend – het fel oplaaien van antisemitische sentimenten ook in Europa, en zelfs in ons eigen land, waar onlangs een Joodse basisschool uit veiligheidsoverwegingen moest worden gesloten.

Voorzitter, het is onmogelijk om vanaf hier een goed beeld en oordeel te vormen over wat er in het Midden-Oosten allemaal speelt. Ik wil hier oproepen tot gebed voor vrede; dat er recht gedaan zal worden en dat ook burgers in het Midden- Oosten in vrede naast elkaar kunnen leven.

Voorzitter, in eigen land maken we ons op voor de Kamerverkiezingen, eind deze maand. Politiek gezien spannende tijden, ook voor ons als gemeente. Welke lijnen zal een nieuw te vormen kabinet uitzetten, en wat betekent dat voor ons als gemeente? Financieel – en dan loop alvast wat vooruit op meer inhoudelijk opmerkingen op de begroting – zien we als CDA nog steeds de zorgen en onduidelijkheden over de herziening van het gemeentefonds.

Belangrijke thema’s zijn: de woningbouw, het landelijk gebied, de agrarische sector, stikstof, natuur en klimaat maar ook immigratie en de mogelijke invoering van de spreidingswet voeren de boventoon. De uitkomsten zullen naar verwachting in belangrijke mate invloed op ons als gemeentebestuur, burgers en (agrarische) ondernemers hebben.

Voorzitter, wat heeft dit allemaal van doen met gemeentepolitiek? Ik denk veel. Wat we hier in Putten doen en laten staat niet los van wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Als CDA vinden we het belangrijk om de dingen in perspectief te blijven zien. Samenleven begint bij onszelf. Hoe gaan we hier met elkaar om? Hoeveel respect brengen we op voor de mening, het standpunt van de ander? Juist ook als dat niet onze mening, niet ons standpunt is? Onlangs voerden we in

dit huis een debat over zonneveld Cleenhorsterweg. In mijn beleving in ongekend felle bewoordingen, op het vileine af. Ja, het gaat over belangrijke zaken, en dan mag er op het scherpst van de snede worden gedebatteerd. Maar laten we die zaken wel ook in perspectief blijven zien. Als CDA maken we ons hier zorgen om.

Voorzitter, dan de begroting. Eerst kort wat algemene zaken, dan wat inzoomen op de diverse beleidsgebieden en tenslotte nog wat vragen en oproepen.

Allereerst een compliment aan het college en zeker ook aan de ambtelijke organisatie. Zoals elk jaar zijn ze er ook nu weer in geslaagd om een duidelijke en – op de valreep – sluitende begroting te presenteren. Nogmaals complimenten en dank voor het vele werk dat ook dit jaar weer is verzet!

Voorzitter, tot en met 2026 ziet de originele begroting er solide uit. In lijn met wat we als CDA voorstaan: degelijk financieel beleid. Echter, zakt in 2027 de originele begroting door de 0-lijn, en fors ook. In de aanbiedingsbrief zien wij dat het college bij het opstellen het advies van de VNG heeft gevolgd. Dit VNG advies is om af te wijken van de lijn dat de begroting structureel positief dient te zijn. Reden: druk op ‘Den Haag’ uitoefenen. En aandacht vragen voor de negatieve gevolgen die de voorgenomen systeemwijziging op de financiële huishouding van veel gemeenten heeft. We volgen het college in de door haar gekozen lijn. Tegelijkertijd roepen we als CDA op om tijdig met maatregelen te komen als de begroting op termijn inderdaad door de 0-lijn gaat zakken. Graag verneem ik de visie van het college hierop.

Voorzitter, een jaar geleden was dit college nog maar net geïnstalleerd en waren en nog niet veel wapenfeiten te vermelden. Nu, een jaar verder, zien we dat er van alles op stapel is gezet. Het in deze raad vastgestelde coalitieakkoord wordt volop in uitvoering genomen. De titel ‘En nu door!’ wordt daarmee recht gedaan.

Ik loop de verschillende beleidsterreinen kort langs:

Samenleving

In onze samenleving merken we hoe belangrijk het is om mee te kunnen doen, op elk gebied. We zien het ook in de landelijke campagnes; bestaanszekerheid is één van de grotere thema op 22 november. Ook in Putten komen we hierover binnenkort over te spreken in de commissie Samenleving, een goede zaak. Mensen willen zich meer dan ooit gehoord en gezien voelen. We willen een zorgzame samenleving zijn.

Een aantal punten welke voor ons belangrijk zijn om hier te noemen:

1) De fractie van het CDA diende eerder al een motie in om meer aandacht te krijgen voor eenzaamheid. We zijn heel blij te lezen in de begroting dat er extra budget is voor de werkgroep om een nog betere aanpak te realiseren en daarmee meer mensen te kunnen helpen.

2) Zijn we er trots op dat dit college de inclusieagenda naar een hoger plan heeft getild en dit ook in steeds meer beleid een concrete plek geeft [meerjarenplan Samenleving, Sportbeleid]. Goed dat we hier verder over komen te spreken richting het einde van het jaar. [bijv. plan ‘meedoen in gelijkwaardigheid’]

3) Het college gaat aan de slag met het versterken en uitbreiden van de algemene voorzieningen in het sociaal domein. Hier hebben we de afgelopen jaren meermaals voor gepleit, we zijn blij dat die handschoen wordt oppakt. Een mooi voorbeeld hiervan is het Alzheimer Trefpunt in Putten. Beleid dat past binnen de wensen in de samenleving. Mooi ook om de snelle opvolging te zien en dat er al deze maand een tweede ontmoeting is gepland.

Putten heeft de afgelopen jaren hard gewerkt om op de toekomst voorbereid te zijn. Om voorbereid te zijn op Rijksprogramma’s incl. de daarin verwachte bezuinigingen. Er is kritisch gekeken naar processen, soms met pijn in ’t hart. Ook als het gaat om verschillende preventieprogramma’s blijkt dat de in onze gemeente de zorg en de daarbij behorende financiën een hoge prioriteit hebben. Als CDA willen we ons blijven inzetten voor een zorgzame samenleving waarbij we eenieder die dat nodig heeft zoveel mogelijk helpen, en maatwerk leveren waar nodig.

Ruimte

Ik wil een drietal zaken benoemen die belangrijk zijn voor het CDA:

1) de verplaatsing van de Aldi. Deze supermarkt in een woonwijk tegenover een school was geen goede locatie. Een passende nieuwe locatie aan de rand van Halvinkhuizen. En op de oude locatie worden woningen gerealiseerd. Samen met nieuwbouw van de school geeft dit een impuls aan deze wijk.

2) Er is een begin gemaakt met het beschermen van karakteristieke gebouwen in het centrum van Putten. Een erfgoedverordening is vastgesteld. Dit wordt komend jaar verder uitgewerkt in beleid. Zodat in heel Putten karakteristieke gebouwen bewaard blijven.

3) De omgevingsvisie Putten 2040 en het bestemmingsplan Halvinkhuizen fase 1 die bijna gereed om mee aan de slag te gaan. De realisatie van Halvinkhuizen is ook meteen de grootste uitdaging voor het komende jaar, de komende jaren. Door de stikstofcrisis, netcongestie en diverse belangen van inwoners van Putten zullen nog hordes genomen moeten worden voordat de eerste woningen gebouwd gaan worden.

Vraag aan het college: 13, p10: de verwachting is dat met de invoering van de Wkb de bouwleges inkomsten zullen dalen, en dat de inzet verschuift (en daarmee kosten) van vergunningverlening naar toezicht en handhaving op de bouw. Maar is de inzet van de Wkb niet ook dat initiatiefnemers en bouwer bouwtoezicht en controle privaat moeten gaan wegzetten?

EBOR:

Als eerste noem ik de vaststelling van het eerste deel van het tracé voor de zuidelijke ontsluitingsweg. Essentieel voor de ontwikkeling van Halvinkhuizen, en het beheersbaar houden van de verkeersafwikkeling in en rondom ons dorp op de langere termijn. En wat voor het CDA hierin belangrijk is: unanimiteit in de besluitvorming. Breed draagvlak is essentieel voor degelijke grote projecten.

Ook financieel bereiden we ons voor op de grote projecten: de CDA motie van vorig jaar inzake het investeringsfonds is uitgevoerd in de nota reserves en voorzieningen. En we zien deze nu ook terugkomen in de dekking op de plannen.

En dan nog het vaststellen van het centrumplan. Heel belangrijk voor het centrum. En hier zien we ook mooie dingen ontstaan: organisatie van mooie evenementen als Een rondje Putten (eerder dit jaar) en binnenkort Putten op z’n kop, belangrijk ook voor de jongeren die graag zien dat er in Putten ook voor hen wat te beleven valt. En natuurlijk de kermis, terug in het centrum. Een voornemen uit het coalitieakkoord wat is uitgevoerd. Voorzitter, we krijgen links en rechts nog wel eens te horen dat er in Putten niets kan en mag, maar is dat dan ook zo? Vraag aan het college: klopt dat beeld, en worden er inderdaad zoveel verzoeken afgewezen?

Vooruitkijken moet nu ook de daadwerkelijke uitvoering van genoemde projecten naar een volgende fase worden gebracht en dat zal nog wel de nodige inspanning gaan kosten.

Vraag aan het college: Op p36 in de begroting wordt de uitvoering Economisch Visie benoemd. In de acties wordt voorgang Henslaere en Keizerswoerd beschreven. Wat ik even niet tegenkom is de behoefte inventarisatie voor bedrijfsruimte, die in 23/24 uitgevoerd wordt. Wat is hiervan de status?

In het kader van mobiliteit wil ik nog aandacht vragen voor het openbaar vervoer. Weliswaar een taak waarvan de verantwoordelijkheid op regionaal en provinciaal niveau ligt. Onlangs stond er in een stuk in de Puttenaer dat de ov-voorzieningen in de regio in 2024 op peil lijken te blijven. Dat is goed nieuws.

Waar we aandacht voor willen vragen is de mate waarin verschillende ov- voorzieningen op elkaar aansluiten, met name de buslijn die het station aandoet. Hier wil ik middels een motie een oproep richting het college doen [motie: hoe laat komt hier de bus?].

Voorzitter, ik kom tot een afronding.

Er is veel aan de hand in de wereld om ons heen, en ook plaatselijk liggen er grote uitdagingen. Het is mooi en goed om te zien en te lezen dat het college echt op stoom is geraakt. We kijken met belangstelling en vertrouwen naar de verdere uitwerking en verwezenlijking van de gemaakte plannen.

Voorzitter, het CDA wenst en bid het college, de ambtelijke organisatie en deze raad wijsheid en zegen toe bij de uitvoering van de plannen in de voorliggende begroting.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *