CDA Putten: bouwen voor Putten, niet voor de markt

CDA Putten is zaterdag 5 februari weer op pad geweest! Dit keer zijn er verschillende plekken bezocht waar in de nabije toekomst woningen zullen worden gebouwd. Bovendien zijn we in gesprek gegaan met de heer J. Plomp, woonachtig in een nieuwbouwwijk. Reden voor deze bezoeken is gelegen in het feit dat de druk op de woningmarkt hoog is.

CDA Putten in gesprek met de heer J. Plomp

 

Wijk Halvinkhuizen

De huizenprijzen stijgen enorm, zeker ook in Putten. Jarenlang zijn er te weinig betaalbare woningen gebouwd. Vooral starters komen hierdoor in de problemen. Starters kunnen vaak ook nog eens minder lenen, omdat zij bijvoorbeeld met een studieschuld zitten. Het is mooi om te zien dat het landelijke CDA nu het plan van plaatselijke afdelingen heeft opgepakt waarbij gemeenten garant moeten kunnen staan voor de studieschuld van starters bij de aankoop van hun eerste woning.

CDA Putten pleit ervoor dat we zo spoedig mogelijk aan de slag gaan met de wijk Halvinkhuizen. Daar moet ons inziens écht ingezet worden op voldoende betaalbare woningen. Omdenken kan een belangrijke rol spelen in het realiseren van voldoende betaalbare woningen. Zo kunnen we bijvoorbeeld ontwikkelaars vragen wat zij kunnen realiseren voor 210.000 euro in plaats van te voren te bepalen welk type woning er moet komen en daarna over de prijs te spreken. Ook innovatie in de woningbouw kan een belangrijke rol spelen om de krapte te lijf te gaan, denk bijvoorbeeld aan tiny houses en knarrenhoven. Tot slot kunnen we goedkopere woningen realiseren door projecten met dure woningen mee te laten betalen aan projecten met goedkopere woningen.

Nieuwbouwplannen

In een nieuwbouwwijk is het belangrijk om bestaande groenstructuren te behouden. Volwassen groenstructuren zoals houtwallen zorgen voor een goed leefklimaat in een nieuwbouwwijk.

Nieuwbouwplannen vragen om een goed doordacht concept. Een wijk heeft ons inziens een gemeenschappelijk punt nodig dat de omgeving met elkaar bindt. Leven doe je immers met elkaar. Zo’n gemeenschappelijk punt moet niet achteraf worden ingepast. Zo werd in de wijk Rimpeler een basisschool op het allerlaatste moment er tussen gepropt waar er eigenlijk geen ruimte voor was. Met alle gevolgen van dien. Plannen waren niet goed uitgewerkt en omwonenden slecht op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in hun omgeving. Ook de heer Plomp heeft dit ervaren. Zo stelt hij: “Bij nieuwbouwplannen moet gelijk een mogelijke school ingepland worden en dus niet achteraf omwonenden hiermee verrassen.”

Intelligent bouwen

CDA Putten vindt dat we niet moeten bouwen om het bouwen. Bouwen moet doordacht gebeuren met een gezonde mix aan verschillende woningen voor alle Puttenaren, dit bevordert ook weer de doorstroom. We moeten niet bouwen voor de markt; we moeten bouwen voor Putten!

 

Flexwonen

In de commissie Ruimte van 27 mei werd een plan besproken wat veel stof heeft doen opwaaien, namelijk het voornemen om aan de Huybertsenweg en aan de Bijsterenseweg in totaal 45 flexwoningen te bouwen.

Waar komt deze wens vandaan? In de Woonvisie staat beschreven dat er in Putten behoefte is aan 65 tot 82 flexwoningen. Deze zijn vooral bedoeld voor starters en mensen die op straat dreigen komen te staan, zoals bijvoorbeeld bij een (v)echtscheiding. Terecht zei wethouder ’t Jong in de commissie dat we het geen van allen hopen, maar iedereen kan in een situatie terecht komen waarin hij of zij acuut een woning nodig heeft.

Iedereen erkent de behoefte en de Woonvisie, inclusief die passage over flexwoningen, is unaniem door de raad aangenomen.

Omdat het de collegepartijen allemaal nog niet snel genoeg ging en hoewel er al een toezegging van de wethouder lag, dienden zij 18 maart de motie ‘Flexwonen, geen woorden maar daden in” Hierin wordt het college opgeroepen: “om nog voor de zomer van 2021 te komen met een concreet voorstel voor minstens 40 flexwoningen in Putten naar de gemeenteraad te komen en ten minste de helft van het aantal nog dit jaar (2021) te realiseren”.

Als de voltallige raad het college zo’n glasheldere opdracht meegeeft met de oproep om minstens 20 flexwoningen nog dit jaar te bouwen, is het bijzonder om voor allerlei extra onderzoeken te pleiten, wetende dat dan je eigen motie niet kan worden uitgevoerd. Partijen die het hardst om daadkracht roepen, blijken er voor terug te schrikken als die daadkracht inderdaad wordt getoond.

Je moet misschien niet tegelijk op het gas en op de rem willen staan.

Een update over de Wallenbergstraat

Afgelopen donderdag, tijdens de raad van 9 januari, werden de woningbouwplannen aan de Wallenbergstraat besproken. Het voorstel was om hier 26 appartementen te bouwen. Dit plan is al eerder in de Inbreidingsnota aan de orde geweest, maar toen was er sprake van maar 10 (grondgebonden) woningen. Dit plan gaat dus uit van fors meer woningen. Hoe kijkt het CDA hier naar?

Het CDA heeft wat betreft inbreidingslocaties altijd een vaste lijn gehanteerd: het moet passen in de bestaande bebouwing, het moet stedebouwkundig acceptabel zijn, dus bijvoorbeeld geen doodlopende steegjes gaan maken waarin de bewoners op blinde muren of op schuttingen uit moeten kijken. We moeten zeker geen woningen willen ‘proppen’. Ook is het zeker niet de bedoeling om op elk stukje vrij liggend groen in het dorp vol te bouwen. Een groene omgeving zorgt voor woongenot en daarbij komt tegenwoordig nog iets bij: het is ook noodzakelijk voor klimaatadaptatie.

Op de locatie Wallenbergstraat was al jaren bestemd voor woningbouw, het was de aanwijslocatie voor een woonwagenkamp. Die komt niet op deze plek, dus is het logisch hier, in aansluiting met de bestaande bebouwing, woningen te bouwen. Hier komen twee keurige appartementenblokken die naadloos in de omgeving passen. Daarom was het makkelijk voor het CDA om dit voorstel te steunen, vooral omdat hier goedkope huurappartementen gebouwd worden, waar zo’n schreeuwend behoefte aan in. Een plek voor starters (dicht bij het station) of voor ouderen (dicht bij Norschoten), voor beide groepen zijn deze 26 woningen aantrekkelijk.

Maar laten we niet de vergissing maken te denken dat we de woningbouwaantallen binnen het dorp moeten halen. De echte klap moeten we maken in Putten-Zuid.