Beëdiging raadsleden 2022-2026

Op 30 maart zijn onze CDA raadsleden beëdigd. Wij wensen Wim, Gertine en Annemarie heel veel succes.

Voor vragen of opmerkingen over de lokale politieke kunt u altijd contact (info@cdaputten.nl) met één van onze raadsleden opnemen.

Stem lokaal?

Stem lokaal?

De grootste partij in Putten richt zich in een advertorial in de Puttenaer van 9 maart tot de lezers van deze krant met de vraag of lokale partijen met een landelijke basis wel thuishoren in de lokale politiek. ’t Is normaalgesproken niet onze gewoonte om te reageren op wat andere partijen over ons te melden hebben. Niet in de laatste plaats omdat we onze collega’s altijd met respect bejegenen en zij in het algemeen hun feiten goed op orde hebben.

In dit geval, echter, bevat het verhaal een aantal misvattingen en worden er verschillen gesteld die er ons inziens niet zijn en waar bovendien onze persoonlijke en politieke integriteit in twijfel wordt getrokken. Daar heb ik moeite mee, te meer omdat dit ook de andere kandidaten van onze lijst, waarvan ik de lijstrekker mag zijn, raakt.

Kabinetsmaatregelen
Er worden twee kabinetsmaatregelen genoemd. Als eerste wordt genoemd dat we afstand nemen van het fors willen reduceren van de veestapel. Dubbele misvatting: 1) Het reduceren van de veestapel is geen doel. Het CDA wil middels langjarig beleid en maatregelen de agrarische sector perspectief bieden en toekomstbestendig maken. Met onder andere een beter verdienmodel voor de boer. Waarbij een eerlijke prijs voor de producten van de boerderij de ratrace tegen het almaar moeten groeien in omvang om nog enigszins uit de kosten te komen moet gaan doorbreken. Daarbij zal in gebiedsprocessen ook gekeken worden naar kwetsbare natuurgebieden. Hoe kunnen we de boer weer meer beheerder van de natuur op zijn grond maken. De natuur robuuster maken. Een doorkijkje door de plannen door het planbureau leidt tot de conclusie dat dit op termijn zou kunnen leiden tot een reductie van de veestapel met ca. 30%. 2) CDA Putten heeft geen afstand genomen van dit beleid. Waar we tegen aanlopen is dat lange termijnvisies in de hedendaagse politiek een zeldzaamheid zijn geworden. Deze te doorgronden vergt inspanning, de effecten te zien en te bewerkstelligen vergt geduld en doorzettingsvermogen. Dat maakt ze bij uitstek vatbaar voor populistische retoriek die we op dat vlak veel horen.

Als tweede worden de lockdownmaatregelen (inzake corona; red.) genoemd. De maatregelen omtrent het coronavirus hebben veel impact gehad op de maatschappij. Ook op de mensen van CDA Putten. En hoewel ook wij bij tijd en wijle wel eens twijfels hadden bij maatregelen, hebben we als CDA Putten op geen enkel moment afstand genomen van deze maatregelen.

Integriteit
Het hebben van korte lijntjes met collega-politici in de provincie of de Tweede Kamer wordt in verband gebracht met ‘zaken ritselen’ en ‘vriendjespolitiek’. Dat wij door onze collega’s met dit soort zaken in verband worden gebracht voelt voor als een frontale aanval op onze persoonlijke en politieke integriteit.

Het Nederlandse Staatsbestel bestaat uit verschillende bestuurslagen. En die raken elkaar van tijd tot tijd. Omdat over een provinciale weg die door de gemeente Putten loopt de provincie de zeggenschap heeft. Of omdat – als een boer in Putten te maken krijgt met wolvenschade – hij voor schadecompensatie en ondersteuning voor preventieve maatregelen een beroep moet doen op provinciale regelingen. Als wij tijdens een bezoek aan de getroffen ondernemer te horen krijgen dat deze niet voor ondersteuning in aanmerking komt omdat zijn bedrijf buiten het door de provincie als ‘leefgebied wolf’ aangemerkte gebied ligt, dan gebruiken we onze contacten met een CDA Statenlid die dit onderwerp in portefeuille heeft om daar aandacht voor te vragen. Zodat deze – voorzien van nuttige en relevante input ‘uit het veld’ – zijn werk in de Staten beter kan doen. En zo, als dit onderwerp weer op de provinciale agenda staat, hier aandacht voor kan vragen. Of als er meer van dergelijke meldingen komen zelf actief kan proberen het onderwerp te agenderen volgens de daarvoor bestaande provinciale reglementen.

Op soortgelijke wijze gebruiken wij van tijd tot tijd contacten met leden van de CDA Kamerfractie inzake landelijk beleid. Waar dergelijk beleid direct raakt aan zaken waarover wij als gemeenteraad gaan. We vragen dan een Kamerlid om ons te helpen landelijk beleid te begrijpen, verduidelijken en uit te leggen. Of om plaatselijke ondernemers zelf in de gelegenheid te stellen hun zorgen over landelijk beleid onder de aandacht te brengen. Zoals we in ons recente bezoek aan Klein Oldenaller hebben gedaan.

Nu zijn Statenleden en Kamerleden – als het goed is – voor iedere burger bereikbaar. Maar het feit dat voor ons een CDA Statenlid of CDA Kamerlid onder dezelfde vlag en op basis van hetzelfde christendemocratische gedachtengoed met politiek bezig is maakt zo iemand voor ons als CDA gemeenteraadslid gemakkelijker aanspreekbaar.

Om dit af te doen als ‘ritselarij’ en ‘vriendjespolitiek’ is wat ons betreft onjuist en het is ook pijnlijk met een persoonlijk aandoende aanval zo door collega’s in de raad te worden weggezet.

Financiering
Een normaal lidmaatschap van het CDA kost 82 Euro per jaar. Vanuit de landelijk betaalde contributie krijgt onze plaatselijke afdeling per Puttens lid 20 Euro overgemaakt. Voor overige financiering moet CDA Putten zelf zorgen. Door het inleveren van een deel van de vergoeding voor raadsleden of door een beroep te doen op leden of externen, waarop overigens voor iedere politieke partij dezelfde wettelijke regels van toepassing zijn.

Er wordt vanuit de landelijke organisatie wel een stukje ondersteuning geboden in de vorm van het beschikbaar stellen van een huisstijl, waarin websites, logo’s lettertypen etc. voor een stukje herkenbaarheid zorgen. Al met al hebben wij het grote financiële voordeel uit landelijke subsidies nog niet ontdekt.

Tenslotte
Lokale politiek gaat over lokale zaken. Puttense CDA-ers zijn evenzeer betrokken burgers, zijn net zo veel inwoner van Putten en zijn samen net zoveel politieke partij als de collega’s achter deze advertorial. Ook een stem op het CDA in Putten is dus een stem op een lokale partij ofwel een stem lokaal.

 

link naar artikel van WijPutten

CDA kranten

Team CDA!

Het CDA Putten heeft recent de kandidatenlijst vastgesteld, een mooie balans tussen ervaring en nieuw talent. De huidige fractie heeft ook weer een plekje op de lijst, iets waar we als CDA Putten heel blij mee zijn. Wim van de Koot is de lijsttrekker, een echte Putter die al lang binnen het CDA actief is. Onder zijn leiding zijn ook Gertine Elsenaar-Van Rooijen, Jan van Meerveld en Annemarie Kemp-Van de Brug weer beschikbaar voor een volgende periode. Een mooie continuïteit, maar gelukkig is er ook nieuwe aanwas. Theo van Beek, Edward Timmer en Jochem Hagen zijn jong en zitten vol goede moed om team CDA te komen versterken.

Onze kandidaten beter leren kennen? Hou onze sociale kanalen en deze website goed in de gaten!!

Putten is toe aan verandering…

De verschillende berichten in de pers liegen er niet om, Putten is toe aan verandering.
Lees hier het stuk waar onze Reinie van Schoor ook een bijdrage aan heeft geleverd.

het CDA behoudt 4 zetels!

De verkiezingen zijn achter de rug en de onderhandelingen starten.

Zie hier de berichtgeving over de verkiezingen door de verschillende kranten:

Berichtgeving Puttens Weekblad

Berichtgeving Puttenaer

 

CDA Putten stelt kandidatenlijst vast

CDA Putten is er klaar voor

Op woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Het CDA Putten heeft voor deze verkiezingen haar kandidatenlijst op woensdag 29 november vastgesteld.

De eerste twee plaatsen op de lijst werden al eerder  vastgesteld; naast Reinie van Schoor -Van den Brink als lijstrekker en Robert Olthuis op plaats 2 heeft het CDA een vernieuwende en goed uitgebalanceerde lijst.  Als vertrouwde gezichten uit commissie en raad nemen Gertine Elsenaar – Van Rooijen en Jan van Meerveld, resp. de plaatsen 3 en 4 in. Er is ook nieuw  én jong talent.

Annemarie van de Brug en Wim van de Koot staan op de plekken 5 en 6  en hopen daarmee de overstap van het bestuur naar de inhoudelijke politiek te kunnen maken. De top 7 wordt afgesloten door fris politiek talent Gerike van Donkersgoed.

Het CDA Putten heeft met de top 7  een vertegenwoordiging in elke laag van de samenleving en weet door de combinatie man-vrouw een mooie balans in de lijst te brengen. Met deze enthousiaste mensen en het betrouwbare verkiezingsprogramma ziet het CDA Putten vol vertrouwen uit naar de komende verkiezingen.

De komende maanden zult u in de campagne zeker van hen horen.

Putten, 29 november 2017.