Stem lokaal?

Stem lokaal?

De grootste partij in Putten richt zich in een advertorial in de Puttenaer van 9 maart tot de lezers van deze krant met de vraag of lokale partijen met een landelijke basis wel thuishoren in de lokale politiek. ’t Is normaalgesproken niet onze gewoonte om te reageren op wat andere partijen over ons te melden hebben. Niet in de laatste plaats omdat we onze collega’s altijd met respect bejegenen en zij in het algemeen hun feiten goed op orde hebben.

In dit geval, echter, bevat het verhaal een aantal misvattingen en worden er verschillen gesteld die er ons inziens niet zijn en waar bovendien onze persoonlijke en politieke integriteit in twijfel wordt getrokken. Daar heb ik moeite mee, te meer omdat dit ook de andere kandidaten van onze lijst, waarvan ik de lijstrekker mag zijn, raakt.

Kabinetsmaatregelen
Er worden twee kabinetsmaatregelen genoemd. Als eerste wordt genoemd dat we afstand nemen van het fors willen reduceren van de veestapel. Dubbele misvatting: 1) Het reduceren van de veestapel is geen doel. Het CDA wil middels langjarig beleid en maatregelen de agrarische sector perspectief bieden en toekomstbestendig maken. Met onder andere een beter verdienmodel voor de boer. Waarbij een eerlijke prijs voor de producten van de boerderij de ratrace tegen het almaar moeten groeien in omvang om nog enigszins uit de kosten te komen moet gaan doorbreken. Daarbij zal in gebiedsprocessen ook gekeken worden naar kwetsbare natuurgebieden. Hoe kunnen we de boer weer meer beheerder van de natuur op zijn grond maken. De natuur robuuster maken. Een doorkijkje door de plannen door het planbureau leidt tot de conclusie dat dit op termijn zou kunnen leiden tot een reductie van de veestapel met ca. 30%. 2) CDA Putten heeft geen afstand genomen van dit beleid. Waar we tegen aanlopen is dat lange termijnvisies in de hedendaagse politiek een zeldzaamheid zijn geworden. Deze te doorgronden vergt inspanning, de effecten te zien en te bewerkstelligen vergt geduld en doorzettingsvermogen. Dat maakt ze bij uitstek vatbaar voor populistische retoriek die we op dat vlak veel horen.

Als tweede worden de lockdownmaatregelen (inzake corona; red.) genoemd. De maatregelen omtrent het coronavirus hebben veel impact gehad op de maatschappij. Ook op de mensen van CDA Putten. En hoewel ook wij bij tijd en wijle wel eens twijfels hadden bij maatregelen, hebben we als CDA Putten op geen enkel moment afstand genomen van deze maatregelen.

Integriteit
Het hebben van korte lijntjes met collega-politici in de provincie of de Tweede Kamer wordt in verband gebracht met ‘zaken ritselen’ en ‘vriendjespolitiek’. Dat wij door onze collega’s met dit soort zaken in verband worden gebracht voelt voor als een frontale aanval op onze persoonlijke en politieke integriteit.

Het Nederlandse Staatsbestel bestaat uit verschillende bestuurslagen. En die raken elkaar van tijd tot tijd. Omdat over een provinciale weg die door de gemeente Putten loopt de provincie de zeggenschap heeft. Of omdat – als een boer in Putten te maken krijgt met wolvenschade – hij voor schadecompensatie en ondersteuning voor preventieve maatregelen een beroep moet doen op provinciale regelingen. Als wij tijdens een bezoek aan de getroffen ondernemer te horen krijgen dat deze niet voor ondersteuning in aanmerking komt omdat zijn bedrijf buiten het door de provincie als ‘leefgebied wolf’ aangemerkte gebied ligt, dan gebruiken we onze contacten met een CDA Statenlid die dit onderwerp in portefeuille heeft om daar aandacht voor te vragen. Zodat deze – voorzien van nuttige en relevante input ‘uit het veld’ – zijn werk in de Staten beter kan doen. En zo, als dit onderwerp weer op de provinciale agenda staat, hier aandacht voor kan vragen. Of als er meer van dergelijke meldingen komen zelf actief kan proberen het onderwerp te agenderen volgens de daarvoor bestaande provinciale reglementen.

Op soortgelijke wijze gebruiken wij van tijd tot tijd contacten met leden van de CDA Kamerfractie inzake landelijk beleid. Waar dergelijk beleid direct raakt aan zaken waarover wij als gemeenteraad gaan. We vragen dan een Kamerlid om ons te helpen landelijk beleid te begrijpen, verduidelijken en uit te leggen. Of om plaatselijke ondernemers zelf in de gelegenheid te stellen hun zorgen over landelijk beleid onder de aandacht te brengen. Zoals we in ons recente bezoek aan Klein Oldenaller hebben gedaan.

Nu zijn Statenleden en Kamerleden – als het goed is – voor iedere burger bereikbaar. Maar het feit dat voor ons een CDA Statenlid of CDA Kamerlid onder dezelfde vlag en op basis van hetzelfde christendemocratische gedachtengoed met politiek bezig is maakt zo iemand voor ons als CDA gemeenteraadslid gemakkelijker aanspreekbaar.

Om dit af te doen als ‘ritselarij’ en ‘vriendjespolitiek’ is wat ons betreft onjuist en het is ook pijnlijk met een persoonlijk aandoende aanval zo door collega’s in de raad te worden weggezet.

Financiering
Een normaal lidmaatschap van het CDA kost 82 Euro per jaar. Vanuit de landelijk betaalde contributie krijgt onze plaatselijke afdeling per Puttens lid 20 Euro overgemaakt. Voor overige financiering moet CDA Putten zelf zorgen. Door het inleveren van een deel van de vergoeding voor raadsleden of door een beroep te doen op leden of externen, waarop overigens voor iedere politieke partij dezelfde wettelijke regels van toepassing zijn.

Er wordt vanuit de landelijke organisatie wel een stukje ondersteuning geboden in de vorm van het beschikbaar stellen van een huisstijl, waarin websites, logo’s lettertypen etc. voor een stukje herkenbaarheid zorgen. Al met al hebben wij het grote financiële voordeel uit landelijke subsidies nog niet ontdekt.

Tenslotte
Lokale politiek gaat over lokale zaken. Puttense CDA-ers zijn evenzeer betrokken burgers, zijn net zo veel inwoner van Putten en zijn samen net zoveel politieke partij als de collega’s achter deze advertorial. Ook een stem op het CDA in Putten is dus een stem op een lokale partij ofwel een stem lokaal.

 

link naar artikel van WijPutten

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *