Beantwoording CDA-vragen Vogelkijkhut Delta Schuitenbeek

Beantwoording CDA-vragen Vogelkijkhut Delta Schuitenbeek

 

Enkele weken geleden heeft CDA Putten vragen gesteld in het kader van het verwijderen van de vogelkijkhut in de Delta Schuitenbeek. Inmiddels is de beantwoording namens het college ontvangen. De gemeente is inderdaad in contact geweest met Staatbosbeheer over de hut. Gemeente heeft samen met Stichting voor Natuur & Milieubescherming Putten naar de locatie gekeken. Diverse meldingen van vandalisme zijn opgevolgd door politie en BOA’s. Gemeente heeft uiteindelijk de  conclusie getrokken dat de hut op zodanige locatie stond dat overlast en vandalisme (te) moeilijk tegen te gaan zijn. De gemeente heeft dan ook aan Staatbosbeheer te kennen gegeven niet tot overnemen van de hut te zullen overgaan.

 

Wel heeft Natuur en Milieu Putten initiatief genomen om naar een alternatief te kijken. Onderzocht wordt of langs de dijk op een tweetal plaatsen nieuwe vogelkijkplaatsen te realiseren. De Stichting is hierover in gesprek met het waterschap.

 

CDA Putten is blij met het initiatief ten aanzien van de zeedijk en ziet verdere ontwikkelingen met belangstelling tegemoet.

 

De volledige antwoorden leest u hier

CDA Putten bezoekt boerderij Klein Oldenaller

CDA Putten bezoekt boerderij Klein Oldenaller

CDA Putten heeft samen met CDA Tweede Kamerlid Derk Boswijk een bezoek gebracht aan boerderij Klein Oldenaller. Het doel van het bezoek was om met Puttense agrariërs in gesprek te gaan over ontwikkelingen in de sector en daarbij met name ook te kijken wat er op lokaal niveau nodig is en gedaan kan worden richting de toekomst.

Het bezoek begon met een rondleiding op het biologische melkveebedrijf van de familie Van de Beek. Een echt familiebedrijf waar meerdere generaties actief zijn. Naast melkvee heeft de familie een eigen zuivelmakerij, gericht op biologische producten voor de regionale markt. Ook wordt aan agrarisch natuurbeheer gedaan.

Na de rondleiding volgde een keukentafelgesprek inclusief ontbijt. Naast Boswijk en Carina van de Beek schoven voormalig pelsdierhouder Gerard van Winkoop, varkenshouder Gerald Deetman en agrarisch bedrijfsadviseur Ko van Schaik aan. Vanuit CDA Putten waren raadsleden Wim van de Koot en Gertine Elsenaar aanwezig.

 

 

Buitengebied

Op landelijk niveau heeft Derk Boswijk namens het CDA de visie ‘Perspectief voor boeren – nieuwe wegen naar een toekomstbestendige, agrarische sector’ gepresenteerd. Duurzaam beleid, gericht op toekomst voor de agrarische sector, met oog voor de lange termijn en een goed verdienmodel. Het CDA wil verbinder zijn op de inhoud. Niet polariseren maar juist tot werkbare oplossingen komen. Dat is lastig in een continu gevecht om ruimte. Van de Koot: ‘CDA Putten wil in het buitengebied primair ruimte geven aan agrarische ondernemingen. Als een bedrijf stopt, moet de vrijkomende grond beschikbaar blijven voor andere agrariërs’. Elsenaar vult aan: ‘Burgerwoningen die door een stoppend bedrijf ontstaan moeten daarbij ook niet tot grote belemmeringen leiden’.

 

 

Waardering en verdienmodel

Tijdens het gesprek werd door de agrariërs gepleit voor meer waardering voor de Nederlandse boer. Bij het boerenleven komt veel kijken. De vergunning- en regeldruk is complex en erg hoog. Ex-pelsdierhouder Gerard van Winkoop ervaart dit eens temeer nu hij met twee potentiële opvolgers zijn bedrijf wil omvormen naar een nieuwe, duurzame bedrijfstak. Het traject om de benodigde vergunningen te krijgen is langdurig en stroperig. Snelle duidelijkheid is gewenst en nodig.

Van Schaik sluit zich hierbij aan. Gevraagde berekeningen zijn zeer complex geworden en de uitkomst is moeilijk te volgen. Er moet meer gekeken worden naar wat er feitelijk gebeurt en minder naar theoretische modellen.

Door prijsdruk staan de inkomsten altijd onder druk. Ondanks dat wordt er hard en met veel passie gewerkt. Dat maakt dat meer waardering voor de boer op zijn plaats is.

Carina van de Beek vraagt aandacht voor het verdienmodel bij natuurbeheer door de boer. Boswijk onderkent dat. Het CDA wil naar beheersovereenkomsten voor 20 jaar zodat bedrijven die zich hiermee bezighouden zich kunnen richten op de lange termijn.

 

 

Duurzame en korte keten

In het gesprek werd verder aandacht gevraagd voor het ontwikkelen van een duurzame, korte keten van producent naar consument. Gerald Deetman is, samen met nog drie andere collega’s, al een tijd bezig om op deze wijze varkensvlees te kunnen produceren met meer dan 50% CO₂-reductie. Dit vergt investeringen, en die moeten wel terugverdiend worden, iets waar ook Van de Beek tegenaan loopt bij de zuivelhandel. Ook is er nog veel te winnen met promotie van binnenlandse producten.

Al met al een geslaagd bezoek waarin wat CDA Putten betreft nog eens het belang duidelijk werd om als lokale partij goede contacten te hebben op provinciaal en landelijk niveau.

 

Wolven op de West Veluwe

Wolven op de West Veluwe

Het CDA Putten heeft samen met CDA Nijkerk-Hoevelaken een bezoek gebracht aan de  getroffen schapenhouders waar de wolf “op bezoek” is geweest.

Wolven worden steeds vaker gezien, het aantal neemt toe en ze verspreiden zich buiten de Veluwe. Sommigen hadden er zelfs al één in onze omgeving gezien, maar daar bleef het bij. Op 13 januari hebben wolven echter toegeslagen in de Putten. Om precies te zijn in Gerven vlak bij Nijkerk. Daar zijn in één nacht bij twee schapenhouders 8 respectievelijk 4 schapen zijn verscheurd.

Onze lijsttrekker Wim van de Koot en -bestuurslid van Jannet van Winkoop hebben samen met CDA-raadsleden Veldhuizen en Bokkers uit Nijkerk de beide families bezocht om hen een “hart onder de riem” te steken en hun verhaal aan te horen.

De vreselijke beelden van de dieren zijn op sociale media gedeeld.  De schrik zit er goed in en de overgebleven schapen worden voorlopig binnen gehouden of ‘s nachts in een speciale kraal met flink schikdraad opgesloten. Maar hoe moet het nu verder? Wolven hebben geen natuurlijke vijand en breiden zich gestaag uit. Daardoor komen ze waarschijnlijk steeds dichter bij de bewoonde wereld. Een vorm van beheer lijkt onvermijdelijk om het aantal niet te sterk te laten groeien.

Uit de bezoeken kwam naar voren dat de getroffen schapenhouders niet in het door de provincie vastgestelde leefgebied van de wolf wonen, waardoor de veehouders geen aanspraak kunnen maken op de provinciale regeling, die hen ondersteund bij de aanschaf van middelen om het vee te beschermen. Ook wordt aangegeven dat de vergoeding voor de geleden schade niet de volledige schade dekt.

Samen met CDA Nijkerk-Hoevelaken heeft het CDA Putten via een brief bij de CDA-bestuurders in de provincie en Den Haag er op aangedrongen om naar mogelijkheden te kijken om veehouders te helpen met goede compensatie. Een belangrijke vraag zal ook zijn hoe men denkt de toename en verspreiding op de langere termijn aan banden te leggen. De wolven houden zich nu eenmaal niet aan de aangewezen leefgebieden.

De brief aan de CDA-bestuurders in de provincie en Den Haag is hier te downloaden

Zonneveld Keizerswoerd

Zonneveld Keizerswoerd

In de raadsvergadering van 21 december 2021 stond het zonneveld Keizerswoerd op de agenda. De CDA-fractie heeft in deze vergadering ingestemd met een besluit dat strekt tot het afgeven van een ‘verklaring van geen bedenkingen’ tegen een voorgenomen bestemmingswijziging. Deze bestemmingswijziging is nodig om het zonneveld op Keizerswoerd mogelijk te maken. Het plan voorziet in de opwek van een hoeveelheid stroom voor ca. 4.000 huishoudens. Het past daarmee in de in 2016 raadsbreed uitgesproken ambitie van de gemeente Putten om in 2050 energieneutraal te zijn. Productie in de eigen regio draagt tevens bij aan maatregelen om grip op de energievoorziening te krijgen in een tijd dat geopolitieke strubbelingen voor grote en oncontroleerbare fluctuaties van energieprijzen zorgen.

Historie

De huidige stappen maken deel uit van een pilot-proces dat al ruim twee jaar loopt, namelijk de Pilot Grootschalige Energie Opwek. In het voorjaar van 2019 heeft de gemeenteraad het Beleidskader Grootschalige Energie Opwek (GEO) 1.0 vastgesteld. In dit kader is een algemene oproep gedaan om te komen met initiatiefplannen tot zulke opwek.

In de zomer van 2019 zijn – op basis van dit beleidskader – tien plannen ontvangen. Hiervan heeft het college er destijds initieel vijf als voldoende beoordeeld:

  • Zonneveld Vleessteeg
  • Zonneveld Kromme Koesteeg
  • Zonneveld en windmolen Huinen Noord
  • Zonneveld Cleenhorsterweg
  • Zonneveld Keizerwoerd

Conform het beleidskader GEO heeft de Commissie EBOR zich in het najaar van 2019 uitgesproken over deze plannen. Het college vroeg de instemming van de commissie om met de plannen 1. tot en met 5. naar een volgende fase te gaan van het stappenplan uit het Beleidskader GEO 1.0 te gaan: het sluiten van een intentieovereenkomst met de initiatiefnemer(s) alsmede overgaan tot verdere uitwerking, te resulteren in een vergunningsaanvraag.

Een meerderheid van de raadsfracties, waaronder het CDA, heeft destijds ingestemd met een vervolgtraject voor de plannen 1 tot en met 5 welke door het college als voldoende waren beoordeeld.

In haar beoordeling destijds heeft de CDA-fractie de moeilijke afweging gemaakt tussen enerzijds als gemeente vragen (en krijgen) van plannen in de pilot, waarbij ondernemers hun nek uitsteken en investeren in het maken van zulke plannen en anderzijds het als CDA geen voorstander zijn van het ontwikkelen van zonnevelden op land/agrarische grond. Het is voor de CDA-fractie echt een moeilijk afweging geweest, maar we moeten ons ook realiseren dat de ambitie om in 2050 als gemeente energieneutraal te zijn – nogmaals: destijds in 2016 raadsbreed uitgesproken – consequenties heeft.

Plannen 1. en 2. zijn opgegaan in een alternatief initiatief voorstel, waarbij ZigD (verenigde buurtbewoners Diermen) en initiatiefnemer gezamenlijk werken aan een alternatieve locatie langs de A28. De initiatiefnemer van plan 3. heeft zelf afgezien van verdere uitwerking.
In de loop van 2021 is de pilot GEO en het bijbehorende beleidskader geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in een Beleidskader GEO 2.0. Dit kader gaat expliciet uit van de Gelderse Zonneladder, waarbij middels een amendement van de SGP-fractie met (noodzakelijke) steun van het CDA de 4e trede (zonnevelden op agrarische grond) is geschrapt.

Bij het vaststellen van dit herziene kader heeft de CDA-fractie tevens de factor ‘voortschrijdend inzicht’ benoemd en overwogen. Daarbij gaat het om de vraag hoeveel tijd er redelijkerwijs kan verstrijken tussen de initiële consultatie van de Commissie EBOR en een uiteindelijke vergunningaanvraag. Met andere woorden: als een plan van een initiatiefnemer in eerste instantie door de commissie positief wordt ontvangen, hoeveel tijd moet dan de initiatiefnemer worden gegund, waarbij deze er redelijkerwijs op mag vertrouwen dat de gemeenteraad ook richting de vergunning haar positieve houding tegenover het plan handhaaft? Hoewel noch het oude, noch het nieuwe Beleidskader GEO hierover een uitspraak doen, heeft de CDA-fractie zich bij vaststelling van het nieuwe kader op het standpunt gesteld dat zij daarbij een termijn van 1,5 tot maximaal 2 jaar aanhoudt.

Zonnevelden Cleenhorsterweg en Keizerswoerd

De plannen aan de Cleenhorsterweg en op Keizerswoerd zijn ingediend onder het oude Beleidskader GEO 1.0, en dienen ook onder dat kader te worden beoordeeld. Beide plannen zijn van dezelfde initiatiefnemer afkomstig. De CDA-fractie heeft na zorgvuldig beraad geen aanleiding gezien haar eerder in 2019 gegeven ‘go’ niet door te zetten. Daarbij is ook meegewogen het door haar eerder dit jaar ingenomen standpunt over de tijd die zou mogen verstrijken tussen initiële beoordeling door de Commissie en indienen vergunning.

In het raadsvoorstel geeft het college aan dat het communicatieplan op de juiste wijze is doorlopen en dat er goede afspraken en plannen zijn gemaakt voor landschappelijke inpassing. Ook is stichting Natuur & Milieu Putten betrokken bij de inrichting van de omgeving.

Een kanttekening is door de CDA-fractie gemaakt bij de mogelijkheden tot lokale participatie. Dit onderdeel was naar mening van het CDA nogal vrijblijvend opgenomen. Echter, heeft het college verzekerd, zal initiatiefnemer hier wel degelijk aan worden gehouden. Ook hier zal de CDA-fractie de feitelijke uitwerking blijven volgen en de uitkomstenen daarvan meewegen in mogelijk toekomstige beoordeling van aanvragen.

 

Vragen omtrent ‘vogelkijkhut Delta Schuitenbeek’

Vragen omtrent ‘vogelkijkhut Delta Schuitenbeek’

Op maandag 3 januari 2022 verscheen er een ingezonden stukje op de online versie van De Puttenaer over het verwijderen van de vogelkijkhut in Delta Schuitenbeek. De hut stond op een landtong in Delta Schuitenbeek en was te bereiken via Nulde-Zuid1. Enige naspeuring leverde op dat de vogelkijkhut in beheer was van Staatsbosbeheer. In Twittercontact meldde Staatsbosbeheer:

“Al lange tijd is kritisch naar vogelkijkhut en pad gekeken. Onderhoud vraagt om kosten waarvoor geen budget is. Sinds corona kwamen er veel berichten over vandalisme en overlast. Er is met diverse partijen gekeken om het beheer over te dragen maar er was geen interesse.”

Volgens verdere reacties van Staatsbosbeheer is er met diverse partijen contact geweest over de hut, waaronder de RGV en de gemeente Putten.

Naar aanleiding van het ingezonden stuk en het contact met Staatsbosbeheer hebben wij de volgende vragen:

1. Was de gemeente bekend met meldingen over vandalisme en overlast rondom de vogelkijkhut in Delta Schuitenbeek en bij welke instantie ligt de handhaving daartegen?
2. Is er inderdaad overleg geweest tussen Staatsbosbeheer en de Gemeente over het overnemen of bijdragen in de onderhoudskosten van de vogelkijkhut?
3. Is bekend om welke kosten (omvang) het gaat en hoe hoog deze zijn?
4. Is de gemeente Putten op de hoogte gebracht van het feit dat de genoemde vogelkijkhut is verwijderd?

De Delta Schuitenbeek trekt veel watervolgels aan en een locatie waar volgelliefhebbers deze vogels goed kunnen observeren geeft wat het CDA betreft meerwaarde aan zo’n gebied voor onze inwoners en passanten. Wat dat betreft is het jammer dat deze hut is verwijderd.

5. RGV/Leisure Lands beheert het strand en de parkeerplaats en Staatsbosbeheer gaat over de Delta. Zijn er naast deze partijen (en de gemeente als grondeigenaar) nog andere betrokken partijen in het beheren/toezicht van dit gebied?
6. Is de gemeente Putten bereidt om (nog eens) het gesprek aan te gaan met Staatsbosbeheer en RGV/Leisure Lands (en eventueel andere betrokken partijen) om te kijken of er een alternatieve oplossing voor de vogelkijkhut (bijv. een scherm) mogelijk is?

Energietransitie vergt lange adem…

‘Wij staan achter het in de Transitievisie Warmte gepresenteerde voorstel om vrijwel alle woningen in Putten op individuele wijze volledig elektrisch te verwarmen (om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen en zo klimaatverandering tegen te gaan).’

Aardgas is een fossiele brandstof, waarvan de voorraad eindig is. Los van de vraag of transitie naar nieuwe energie noodzakelijk is (en in welk tempo) uit oogpunt van klimaat, is transitie dus ook nodig om in de toekomst onze huizen te kunnen verwarmen. De Transitievisie Warmte is behandeld in de commissie EBOR in mei 2020. Het CDA gaf daar haar mening over de visie. De visie gaat uit van een wijkgerichte aanpak. De ‘all-electric individueel’ oplossing wordt als kansrijk gezien in nieuwe wijken als Bijsteren en Husselerveld. Aardgasvrij worden vergt vergaande en grote investeringen. Voor het CDA is daarom vrijwilligheid een belangrijke voorwaarde. In de commissie kwam dat ook naar voren: de visie is erop gericht inwoners op vrijwillige basis te stimuleren, te verleiden, tot aanpassen naar aardgasvrij wonen. Voor het CDA is ‘all-electric individueel’ één van de oplossingen. Een oplossing die met name geschikt is voor nieuwbouw: de voorzieningen kunnen dan optimaal in de bouw worden verwerkt. Ook voor moderne, goed geïsoleerde woningen is het een interessante optie, mits er mogelijkheden zijn om zelf energie op te wekken.

Het CDA is het dan ook niet eens met de stelling dat dit dé oplossing is voor (vrijwel) alle woningen in Putten. Voor de korte termijn moet maximale focus liggen op het beter isoleren van bestaande woningen en het verduurzamen van grootverbruikers. Ook dat vergt (grote) investeringen, maar die leveren wel ook direct geld (en meer aardgasbesparing) op. Energie besparen dus. En voor de langere termijn: Nederland beschikt over een dichte aardgasinfrastructuur, die miljarden waard is. Daar moeten we zuinig op zijn, zodat het net op de langere termijn gebruikt kan worden voor toekomstige grootschalige waterstoftoepassingen.

Verloren gevoel…

Misschien weet niet iedereen dat ik in mijn vrije tijd graag golf. Een heerlijke sport om te doen. Lekker buiten bezig zijn in (meestal) een prachtige omgeving.

Ik ben lid van de golfbaan Dorhout Mees in Biddinghuizen. Tot voor kort een prachtige golfbaan met verschillende lussen om te spelen.

Nu heeft de nieuwe tijd de golfbaan ingehaald. De subsidies op alternatieve hernieuwbare energiebronnen zijn hoog en het is dus zeer verleidelijk om hier in te investeren.

Ook mijn golfclub is gezwicht en ¾ van het hele terrein komt vol te liggen met zonnepanelen. Vorig weekend gingen we (mijn echtgenoot en ik) weer golfen op Dorhout Mees. We reden langs de banen en echt alle bomen waren omgehakt. Het was een lege, kale vlakte geworden. De prachtige rode beuk, die zo kenmerkend was voor hole 1 van de witte lus, lag om. De grote peppel waar elk jaar een buizerd broedde lag om. Zo kan ik wel doorgaan. Ik vond het echt een zeer naar gezicht om te zien.

Dat is dus de keerzijde van het overstappen van gas naar zonne-energie. Deze keerzijde voelen vele burgers die in hun omgeving een zonneveld krijgen. Ook hier in Putten.

We moeten wel, want het gas raakt eens op. Alternatieven moeten dus gezocht worden.

Een ander alternatief is windenergie. In Putten is het voorstel om (grote) windmolens langs de A28 te bouwen om zo grotendeels aan onze opdracht te voldoen om te zorgen voor hernieuwbare energie. Ook windmolens zijn niet mooi, maar de weilanden eronder kunnen nog gebruikt worden.

Nu stond er zaterdag 6 februari in de Stentor een artikel dat de wespendief in onze omgeving broedt en dat windmolens een gevaar zijn voor deze beschermde roofvogel. De conclusie is dat er geen windmolens gebouwd mogen worden. Wat blijft er dan over om hernieuwbare energie op te wekken – zonne-energie. Krijgen we dan hier in Putten, net als op Dorhout Mees, enorme velden met zonnepanelen?

U hoort het. Ik vind het een dilemma. Willen we onze planeet gezond doorgeven aan onze kinderen dan moeten we andere energiebronnen aanboren, maar de impact die het heeft is zo groot.

 

Wat is wijsheid!!!!

 

 

Putten Bomendorp?

Het CDA maakt zich altijd hard voor groen in en om het dorp. De bomen in het dorp zijn de afgelopen jaren behoorlijk onder druk komen te staan. Met de verschillende (verbouw-)projecten in het centrum maken we ons zorgen over de hoeveelheid groen. We proberen telkens een nieuwe manier te vinden om hier aandacht voor te vragen. Zo ook nu de herplant niet gehaald blijkt te worden zoals gemeld staat in de Bomenbalans. Jan besloot hier vragen over te stellen aan de wethouder. We zijn benieuwd. De vragen aan het college zijn hier terug te lezen.

De Ja-Ja sticker

Onlangs werd mij gevraagd hoe ik dacht over de invoering van de Ja-Ja-sticker in Putten. Enkele gemeenten in Nederland hebben deze sticker ingevoerd. Als u in deze gemeente nog ongeadresseerd drukwerk (folders) wilt ontvangen, dan moet u de ja-ja-sticker op uw deur plakken. Meestal wordt, onafhankelijk van de soort sticker, nog wel het huis-aan-huisblad met gemeentelijk nieuws bezorgd.

Ik heb afgelopen maanden eens kritisch naar alle folders gekeken die bij mij door de brievenbus komen. Van alle folders bekijk ik er gemiddeld 3 per week. De rest gaat ongelezen in de oud papierbak. De afgelopen weken heb ik ook bekeken wat ik werkelijk doe met de informatie uit deze folders. Mijn conclusie is dat ik eigenlijk niet naar deze winkels ga om aanbiedingen te kopen. Ik bekijk de folders meer uit gewoonte. Gewoontes kun je wijzigen dus zo gezegd zo gedaan. Ik heb een app op mijn tablet geïnstalleerd en ik krijg wekelijks een reminder dat er van mijn favoriete winkels een nieuwe folder uit is en die bekijk ik dan op mijn tablet. Nu weet ik dat niet iedereen het prettig vindt om te lezen van een tablet of computer maar probeer het eens een tijdje. Misschien bevalt het wel.

Wat mij betreft mag de gemeente deze sticker invoeren. Dan is het automatisch ontvangen van ongeadresseerd drukwerk verleden tijd. Als mensen deze folders toch willen ontvangen moeten ze daar wat voor doen – een ja-ja-sticker bij de gemeente ophalen. Zo wordt er een drempel opgeworpen zodat we minder papier verspillen. Uit landelijk onderzoek blijkt dat een gemiddeld huishouden in 2018 zo’n 70 kilo ongevraagd drukwerk in de brievenbus kreeg.

Nu blijkt dat oud papier niet veel geld meer oplevert en dat de kosten van het inzamelen en wegbrengen hoger zijn dan de opbrengsten.

Dus als er bij minder huishoudens folders bezorgt worden besparen we dubbel op. Er wordt geen papier (dus bomen) gebruikt voor de folders en we hebben minder oud papier om weer te verwerken.

De Boer op…

De Puttense CDA-fractie bezoekt regelmatig bedrijven en instellingen in Putten om op de hoogte te blijven van wat er zoal speelt.

Op zaterdag 22 februari 2020 was de fractie samen met enkele CDA leden te gast bij drie agrarische bedrijven in Putten. Thema voor de bezoeken was ‘RES en duurzaamheid’. Om 11.00 verzamelen, CDA-caravan aankoppelen en dan op pad.

 

 

Het eerste bezoek betreft een bedrijf met varkens en vrije uitloop kippen. We worden gastvrij onthaald met koffie en koek. Het gesprek start over ‘koetjes en kalfjes’ maar als snel komt het thema duurzame energie op tafel. De ondernemer verkent de mogelijkheden om de daken van zijn schuren geheel vol zonnepanelen te leggen. Qua energieopbrengst gaat het dan om meer dan zijn bedrijf nodig heeft, er wordt dus zoveel opgewekt dat er nog over is om terug te leveren aan het energienet.

 

 

Als de RES ter sprake komt en de grootschalige energieopwekking geeft de ondernemer aan geïnteresseerd te zijn in windenergie. Zonnepanelen op akkers en weiden heeft niet de voorkeur. Nadat we nog wat alledaagse zaken tussen burger en openbaar bestuur hebben besproken nemen we afscheid en gaan we op weg naar ons volgende adres.

 

Ons tweede bezoek gaat naar een bedrijf met kippen. Hier krijgen we een rondleiding. Gehuld in speciale hygiënische overalls (om het risico van besmetting met o.a. vogelgriep te beperken) bekijken we de stallen. Inspirerend om te zien en te horen met hoeveel passie de ondernemer over zijn dieren en zijn bedrijf vertelt. En indrukwekkend om te zien hoe professioneel de stallen zijn en de hightech die erbij komt kijken.

Duurzame energie opwekken doet deze agrariër via zonnepanelen op de daken van zijn stallen. Het gaat in dit geval alleen om energie voor eigen gebruik. Interessant op het gebied van duurzaamheid en milieu is dat deze ondernemer alle mest die van zijn bedrijf afkomstig is verwerkt tot een gecertificeerd eindproduct dat zo de markt op kan (export, tuinderijen, kwekerijen en tuincentra).

 

 

Na de rondleiding voeren we letterlijk een keukentafel gesprek: onder het genot van een heerlijke lunch met de familie is er gelegenheid om alle mogelijke vragen te stellen en ook met elkaar door te praten over duurzame energieopwekking.

Het derde en laatste bedrijf dat we bezoeken is een kalverhouderij. Ook hier starten we met een rondleiding. We gaan meteen de inhoud in: deze ondernemersfamilie heeft zichzelf tot doel gesteld om geheel zelfvoorzienend te worden in de energiebehoefte van bedrijf en woonhuis. Binnen de ruimte van het bestemmingplan heeft deze ondernemer een windmolen met een as hoogte van zo’n 20 meter geplaatst. Het dak van de stal is deels bedekt met zonnepanelen en in de schuur is een pellet installatie opgesteld waarmee warmte wordt geproduceerd. De installatie wordt gestookt op gesnipperde pallets. Door de inzet van meer elektrische energie kan de inzet van de pellets worden teruggebracht.

 

 

We sluiten ook dit bezoek af aan de keukentafel. Onder het genot van koffie en thee praten we nog wat door. Ook hier is het inspirerend om te zien en te horen met hoeveel passie deze ondernemers bezig zijn met hun werk, al klinken er in de verhalen ook zeker zorgen door om de onzekerheid waarmee de sector te kampen heeft, niet in het minst vanwege continue veranderende regels. Desgevraagd komt ook hier naar voren dat windenergie de voorkeur heeft boven zon op land.

Met een heleboel energie en de hoofden vol indrukken gaan we huiswaarts. ’t Is een mooie en inspirerende dag geweest!