Gemeenteraad 1 februari

Gemeenteraad 1 februari 2024

Een ruimtelijke avond. De tribune zit vol met toehoorders én insprekers. Mooi om de betrokkenheid van inwoners te zien, maar zoals altijd zal het lastig zijn om álle neuzen dezelfde kant op te krijgen.

HENSLARE
Als eerste bespreekstuk stond het bestemmingsplan Bedrijventerrein Henslare op de agenda. Als CDA willen we al jaren meer ruimte voor ondernemers. Dat komt er in de vorm van een bedrijventerrein op Henslare, misschien niet onze eerste keus qua locatie maar natuurlijk wel een stap voorwaarts voor de Puttense ondernemers.

In de raad hebben we een drietal aandachtspunten genoemd: ruime groene stroken langs het terrein om een zo goed mogelijke ruimtelijke inpassing te borgen voor met name omwonenden. Op de indicatieve verkaveling zijn grotere kavels overwegend aan de buitenranden gesitueerd. Als CDA hebben we gepleit om bij de definitieve verkaveling zoveel mogelijk de kleinere kavels aan de buitenranden van het gebied te houden. Ook dit om de kans op een zo geleidelijk mogelijke overgang tussen open gebied en bedrijventerrein groter te houden. Op beide punten hebben we een duidelijke toezegging van het college gekregen. Daar zijn we blij mee en we vertrouwen erop dat hier ook mee gewerkt wordt in het verdere proces.

Ten slotte hebben we een oproep aan het college gedaan om nogmaals te overwegen of bij de ontsluiting van het bedrijventerrein toch een ‘harde’ afsluiting van de Steenenkamerseweg voorkomen kan worden.
Na een uitvoerige bespreking in de raad gaan de zes fracties unaniem akkoord met het bestemmingsplan. Een mijlpaal voor Putten: voor het eerst in bijna 25 jaar wordt er concreet gewerkt aan de uitgifte van bedrijfskavels in ons dorp.

Gemeenteraad 12 oktober

Op donderdag 12 oktober stonden de volgende onderwerpen op de agenda.

De aftrap was voor de Omgevingsvisie 2040. Een enorm document waar al veel over gesproken is en wat een grote verandering veroorzaakt binnen de ruimtelijke plannen van onze gemeente. Gertine deed het woord namens het CDA Putten en diende ook een amendement in. De omgevingsvisie knipt Putten in verschillende ‘wijken’. In deze wijken gelden verschillende regels, met name om meer maatwerk te kunnen toepassen. In een van die wijken – het agrarische buitengebied – willen we voorkomen dat teveel huizen en andere wooninitiatieven het betreffende gebied volproppen. We zijn dankbaar dat het meerendeel van de gemeenteraad dit met ons eens was en het amendement is aangenomen. 

Het volgende agendapunt van de avond was het zonnepark aan de Cleenhorsterweg. Een onderwerp waar al eerder in de gemeenteraad over is gesproken. In 2019 voor het eerst; toen kreeg de initiatiefnemer een positief signaal van de gemeenteraad. Ook het CDA gaf toen aan dat het plan verder uitgewerkt mocht worden. Echter, in 2022 kwam de initiatiefnemer terug bij de raad en was het originele plan dusdanig uitgekleed dat de toenmalige gemeenteraad besloot om geen akkoord te geven voor verdere ontwikkeling. Vandaag bespreken we opnieuw het onderwerp, omdat het college heeft aangegeven geen verklaring van geen bedenkingen te geven, wat betekent dat het college het voorstel niet ziet zitten. Na een pittig debat tussen een aantal partijen is er opnieuw gestemd over het voorstel waar we als CDA wederom tegen deze versie van het zonnepark hebben gestemd. We wachten af wat de initiatiefnemer nu gaat doen, we blijven kritisch op zonnevelden maar indien er een nieuw voorstel komt zullen we dit opnieuw een kans geven en eerlijk bekijken.

Er volgde ook nog een motie van de VVD over de compensatieregeling voor de ondernemers die last hebben van de renovatie van het kruispunt aan de Hoornsdam. Dit kruispunt is al eerder ontwikkelt, maar blijkt in de praktijk de verkeersstromen – zeker bij grote drukte in de spits – niet optimaal te werken. Na bespreking blijkt dat het verkeer naar verwachting een week omgeleid zal moeten worden. Als CDA zijn we het met de VVD eens dat we altijd kritisch moeten blijven op hoe lang wegen in de omgeving worden afgesloten bij dergelijke projecten, maar ons inziens is een week een aanvaardbare consequentie, en bovendien zijn er al veel meer straten en dus ook omwonenden en ondernemers die hiermee te maken hebben gehad. We hebben dus tegen de motie gestemd. 

Als laatste bespreken we een amendement van de SGP in het agendapunt ‘nota risicomanagement’. In de nota risicomanagement wordt aangegeven op welke risico’s de gemeente in kaart brengt en hoe hiermee om te gaan. Dit amendement betreft het bespreken van alle risico’s die een ‘rode vlag’ hebben gekregen – een risicoscore van 10 of hoger – via een rapportage met de gemeenteraad. Het amendement werd met algemene stem aanvaard, iedereen was voor.

Inmiddels was het middernacht en tijd om te gaan slapen!
De volgende gemeenteraad is 2 november, de begroting!