Beëidiging Gerike en Annemarie

Donderdag 7 februari werd de CDA fractie officieel versterkt door twee jonge dames.
Gerike van Donkersgoed en Annemarie van de Brug werden in de raad beëdigd.

Door het vertrek van Robert Olthuis in januari schuift iedereen een plaats op, waardoor er een zetel in de gemeenteraad vrij komt. Aan Annemarie van de Brug de eer om in die zetel plaats te nemen en haar steentje bij te dragen aan Putten. Annemarie was al commissielid, dus voor Gerike komt er een plekje vrij in de commissie Samenleving. Beide dames spraken de eed uit en beloven daarmee trouw aan de grondwet en alle daarbij behorende verplichtingen.

We zijn blij met de toevoeging van beide vrouwen en wensen hen veel succes en wijsheid toe voor de komende periode.
De verdeling van de fractie in de commissies wijzigt daardoor gedeeltelijk:

Commissie EBOR
Reinie van Schoor – raadslid
Wim van de Koot – commissielid

Commissie Ruimte

Gertine Elsenaar – raadslid
Jan van Meerveld – raadslid

Commissie Samenleving
Annemarie van de Brug – raadslid
Gerike van Donkersgoed – commissielid

Indien u onze fractie n.a.v. het bovenstaande wilt benaderen kunt u contact opnemen met hen via deze link

      

De subsidies van SDC Putten

In de Puttenaer verscheen een stuk over de langlopende kwestie over de subsidie van SDC Putten. SDC besloot bezwaar te maken nadat de jaarlijkse subsidie Groot Onderhoud werd stopgezet door de gemeente gezien er nogal een kink in de kabel zat. SDC had namelijk een eigen overeenkomst met de gemeente, welke hierdoor werd verbroken volgens de sportclub. Nu er uiteindelijk uitsluitsel is over het wel of niet terecht stopzetten van de subsidie, moest het bestuur van SCD dit via de krant vernemen.

Voor het CDA aanleiding om vragen te stellen aan de wethouder om te achterhalen hoe dit proces nu precies is verlopen en of dit wel een eerlijke procedure is geweest.
We hebben de vragen bijgevoegd: u kunt onze vragen aan de wethouder hier lezen.

Ook staat er iets te lezen op de site van SDC. Door op deze link te klikken komt u op de juiste pagina. Ook het bericht van de Puttenaer kunt hier u vinden.

Column van Wim van de Koot

Deze week is het de beurt aan Wim van de Koot om zijn stem te laten horen in de column van het Puttens Weekblad.
Wim schrijft in zijn column over de kracht van het stellen van een vraag en hoe hij dat heeft ingezet om meer duidelijkheid te krijgen over het aanbestedingsproces van de verbouwing van het gemeentehuis. Zijn bijdrage leest u hier

Het gemeentehuis en het CDA

Het CDA heeft in de achterliggende periode tot tweemaal toe vragen gesteld over de aanbestedingsprocedure voor de renovatie van het gemeentehuis in Putten. Deze vragen spitsten zich toe op de selectiefase. In deze fase kunnen ondernemers zich aanmelden voor deelname aan de eigenlijke aanbesteding en worden ze beoordeeld op geschiktheid. Kern van de vraagstelling was dat Puttense bouw- en installatieondernemers reeds in de selectiefase zijn afgevallen.

Bij de beantwoording van de eerste vragen (oktober 2018) gaf het college aan dat de Puttense ondernemers niet hadden voldaan aan de eisen. Daarbij bleef naar de mening van het CDA onvoldoende duidelijk op welke eisen de ondernemers zijn afgevallen. Om inzicht te krijgen in de gestelde eisen heeft het CDA meer informatie opgevraagd en ook ontvangen. Bij het verstrekken van de nadere informatie in de vorm van o.a. het selectiedocument is door de gemeente te kennen gegeven dat de ondernemers op formele gronden (niet voldoen aan de vereiste formaliteiten) zijn afgevallen. Het CDA meent, na het bestuderen van de ontvangen informatie, dat ook de eisen waarbij de ondernemers middels referentieprojecten moesten aantonen dat ze geschikt zijn om de klus te klaren een belangrijke rol hebben gespeeld. De geschiktheidseis is als volgt gesteld:

 

Gegadigde dient over minimaal 1 referentie, zijnde de verbouw/renovatie van een gelijkwaardig representatief utiliteitswerk (onder gelijkwaardig wordt hier verstaan een representatief utiliteitswerk zoals een gemeente-/provinciehuis, (stads-)kantoor etc. [een school is ook akkoord mits het geen basisschool of frisse school klasse C is maar minimaal frisse school klasse B/ een ROC of een praktijkonderwijsgebouw], dus geen verpleeghuizen, winkelcentra, sporthallen, stadions of bedrijfsmatige gebouwen als opslagloodsen, werkplaatsen, fabrieken of ten nutte van agrarische doeleinden, dit tenzij hier een gelijkwaardige representatieve utiliteitsruimte deel van uitmaakt ter grootte van het aantal opgegeven minimum m² bvo, dit dient oninterpreteerbaar uit de bij te voegen omschrijving te blijken) met een minimale omvang van 3.500 m² bvo

 

In de tweede serie vragen heeft het CDA ook een constructief voorstel verwerkt zodat gemeente en ondernemers in de toekomst beter gesteld zouden kunnen staan. Het college is namelijk ook gevraagd een kennisbijeenkomst te organiseren waarin gemeente en ondernemers gezamenlijk met een aanbestedingsdeskundige kijken hoe er binnen de regels van het aanbestedingsrecht een optimale situatie kan worden bereikt waarin plaatselijke ondernemers mee kunnen dingen naar opdrachten die de gemeente aanbesteedt.

In de beantwoording van deze vragen, eind december 2018, geeft het college aan dat de ondernemers niet aan de formaliteiten hebben voldaan en daarom niet mee mochten doen. In een kennisbijeenkomst ziet het college niets. Ze legt de oorzaken voor het niet-meedoen volledig bij de ondernemers en geeft daarbij ook aan dat er in het verleden vaker bijeenkomsten zijn geweest en dat de Puttense ondernemers toen weinig interesse toonden.

In de media is verschillende malen aandacht besteed aan aanbestedingsprocedure voor de renovatie. In het meest recente bericht komen ook de ondernemers zelf aan het woord. Ook zij laten zich kritisch uit over de zware eisen die zijn gesteld in de selectiefase. Het CDA betreurt de houding van het college. Het afwijzen van een kennisbijeenkomst is een gemiste kans. Gezien de lessen die te trekken zijn, maar ook vanuit oogpunt van participatie van burgers en ondernemers bij de overheid die het college hoog in het vaandel zegt te hebben staan. Wel positief was dat bij de beantwoording van de vragen tevens werd gemeld dat er Puttense bedrijven als onderaannemer of leverancier gedeelten van het project zullen gaan uitvoeren

De krant heeft verschillende stukken gepubliceerd. De bijdrage in de Stentor van zaterdag 5 januari leest u hier. Het vervolgbericht op 17 januari kunt u hier lezen. De aanvullende stukken willen lezen aangaande de vragen die Wim van de Koot namens de CDA fractie heeft gesteld aan het college hebben we op deze pagina toegevoegd. Als u op de links hieronder klikt, zullen de stukken vanzelf openen. Uiteraard staat de fractie van het CDA u graag te woord indien u verdere opmerkingen of vragen heeft.

Gestelde vragen door het CDA

Antwoorden door het College

Aanvullende vragen door het CDA