Tag Archief van: zonneveld putten

Zonneveld Keizerswoerd

Zonneveld Keizerswoerd

In de raadsvergadering van 21 december 2021 stond het zonneveld Keizerswoerd op de agenda. De CDA-fractie heeft in deze vergadering ingestemd met een besluit dat strekt tot het afgeven van een ‘verklaring van geen bedenkingen’ tegen een voorgenomen bestemmingswijziging. Deze bestemmingswijziging is nodig om het zonneveld op Keizerswoerd mogelijk te maken. Het plan voorziet in de opwek van een hoeveelheid stroom voor ca. 4.000 huishoudens. Het past daarmee in de in 2016 raadsbreed uitgesproken ambitie van de gemeente Putten om in 2050 energieneutraal te zijn. Productie in de eigen regio draagt tevens bij aan maatregelen om grip op de energievoorziening te krijgen in een tijd dat geopolitieke strubbelingen voor grote en oncontroleerbare fluctuaties van energieprijzen zorgen.

Historie

De huidige stappen maken deel uit van een pilot-proces dat al ruim twee jaar loopt, namelijk de Pilot Grootschalige Energie Opwek. In het voorjaar van 2019 heeft de gemeenteraad het Beleidskader Grootschalige Energie Opwek (GEO) 1.0 vastgesteld. In dit kader is een algemene oproep gedaan om te komen met initiatiefplannen tot zulke opwek.

In de zomer van 2019 zijn – op basis van dit beleidskader – tien plannen ontvangen. Hiervan heeft het college er destijds initieel vijf als voldoende beoordeeld:

  • Zonneveld Vleessteeg
  • Zonneveld Kromme Koesteeg
  • Zonneveld en windmolen Huinen Noord
  • Zonneveld Cleenhorsterweg
  • Zonneveld Keizerwoerd

Conform het beleidskader GEO heeft de Commissie EBOR zich in het najaar van 2019 uitgesproken over deze plannen. Het college vroeg de instemming van de commissie om met de plannen 1. tot en met 5. naar een volgende fase te gaan van het stappenplan uit het Beleidskader GEO 1.0 te gaan: het sluiten van een intentieovereenkomst met de initiatiefnemer(s) alsmede overgaan tot verdere uitwerking, te resulteren in een vergunningsaanvraag.

Een meerderheid van de raadsfracties, waaronder het CDA, heeft destijds ingestemd met een vervolgtraject voor de plannen 1 tot en met 5 welke door het college als voldoende waren beoordeeld.

In haar beoordeling destijds heeft de CDA-fractie de moeilijke afweging gemaakt tussen enerzijds als gemeente vragen (en krijgen) van plannen in de pilot, waarbij ondernemers hun nek uitsteken en investeren in het maken van zulke plannen en anderzijds het als CDA geen voorstander zijn van het ontwikkelen van zonnevelden op land/agrarische grond. Het is voor de CDA-fractie echt een moeilijk afweging geweest, maar we moeten ons ook realiseren dat de ambitie om in 2050 als gemeente energieneutraal te zijn – nogmaals: destijds in 2016 raadsbreed uitgesproken – consequenties heeft.

Plannen 1. en 2. zijn opgegaan in een alternatief initiatief voorstel, waarbij ZigD (verenigde buurtbewoners Diermen) en initiatiefnemer gezamenlijk werken aan een alternatieve locatie langs de A28. De initiatiefnemer van plan 3. heeft zelf afgezien van verdere uitwerking.
In de loop van 2021 is de pilot GEO en het bijbehorende beleidskader geëvalueerd. Dit heeft geresulteerd in een Beleidskader GEO 2.0. Dit kader gaat expliciet uit van de Gelderse Zonneladder, waarbij middels een amendement van de SGP-fractie met (noodzakelijke) steun van het CDA de 4e trede (zonnevelden op agrarische grond) is geschrapt.

Bij het vaststellen van dit herziene kader heeft de CDA-fractie tevens de factor ‘voortschrijdend inzicht’ benoemd en overwogen. Daarbij gaat het om de vraag hoeveel tijd er redelijkerwijs kan verstrijken tussen de initiële consultatie van de Commissie EBOR en een uiteindelijke vergunningaanvraag. Met andere woorden: als een plan van een initiatiefnemer in eerste instantie door de commissie positief wordt ontvangen, hoeveel tijd moet dan de initiatiefnemer worden gegund, waarbij deze er redelijkerwijs op mag vertrouwen dat de gemeenteraad ook richting de vergunning haar positieve houding tegenover het plan handhaaft? Hoewel noch het oude, noch het nieuwe Beleidskader GEO hierover een uitspraak doen, heeft de CDA-fractie zich bij vaststelling van het nieuwe kader op het standpunt gesteld dat zij daarbij een termijn van 1,5 tot maximaal 2 jaar aanhoudt.

Zonnevelden Cleenhorsterweg en Keizerswoerd

De plannen aan de Cleenhorsterweg en op Keizerswoerd zijn ingediend onder het oude Beleidskader GEO 1.0, en dienen ook onder dat kader te worden beoordeeld. Beide plannen zijn van dezelfde initiatiefnemer afkomstig. De CDA-fractie heeft na zorgvuldig beraad geen aanleiding gezien haar eerder in 2019 gegeven ‘go’ niet door te zetten. Daarbij is ook meegewogen het door haar eerder dit jaar ingenomen standpunt over de tijd die zou mogen verstrijken tussen initiële beoordeling door de Commissie en indienen vergunning.

In het raadsvoorstel geeft het college aan dat het communicatieplan op de juiste wijze is doorlopen en dat er goede afspraken en plannen zijn gemaakt voor landschappelijke inpassing. Ook is stichting Natuur & Milieu Putten betrokken bij de inrichting van de omgeving.

Een kanttekening is door de CDA-fractie gemaakt bij de mogelijkheden tot lokale participatie. Dit onderdeel was naar mening van het CDA nogal vrijblijvend opgenomen. Echter, heeft het college verzekerd, zal initiatiefnemer hier wel degelijk aan worden gehouden. Ook hier zal de CDA-fractie de feitelijke uitwerking blijven volgen en de uitkomstenen daarvan meewegen in mogelijk toekomstige beoordeling van aanvragen.