Flexwonen

In de commissie Ruimte van 27 mei werd een plan besproken wat veel stof heeft doen opwaaien, namelijk het voornemen om aan de Huybertsenweg en aan de Bijsterenseweg in totaal 45 flexwoningen te bouwen.

Waar komt deze wens vandaan? In de Woonvisie staat beschreven dat er in Putten behoefte is aan 65 tot 82 flexwoningen. Deze zijn vooral bedoeld voor starters en mensen die op straat dreigen komen te staan, zoals bijvoorbeeld bij een (v)echtscheiding. Terecht zei wethouder ’t Jong in de commissie dat we het geen van allen hopen, maar iedereen kan in een situatie terecht komen waarin hij of zij acuut een woning nodig heeft.

Iedereen erkent de behoefte en de Woonvisie, inclusief die passage over flexwoningen, is unaniem door de raad aangenomen.

Omdat het de collegepartijen allemaal nog niet snel genoeg ging en hoewel er al een toezegging van de wethouder lag, dienden zij 18 maart de motie ‘Flexwonen, geen woorden maar daden in” Hierin wordt het college opgeroepen: “om nog voor de zomer van 2021 te komen met een concreet voorstel voor minstens 40 flexwoningen in Putten naar de gemeenteraad te komen en ten minste de helft van het aantal nog dit jaar (2021) te realiseren”.

Als de voltallige raad het college zo’n glasheldere opdracht meegeeft met de oproep om minstens 20 flexwoningen nog dit jaar te bouwen, is het bijzonder om voor allerlei extra onderzoeken te pleiten, wetende dat dan je eigen motie niet kan worden uitgevoerd. Partijen die het hardst om daadkracht roepen, blijken er voor terug te schrikken als die daadkracht inderdaad wordt getoond.

Je moet misschien niet tegelijk op het gas en op de rem willen staan.